Teksti suurus:

Peaministri 9. aprilli 2015. a korralduse nr 28 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad” muutmine

Väljaandja:Peaminister
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:02.09.2015
Avaldamismärge:RT III, 03.09.2015, 2

Peaministri 9. aprilli 2015. a korralduse nr 28 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad” muutmine

Vastu võetud 02.09.2015 nr 112

Vabariigi Valitsuse seaduse § 3 lõike 2 alusel muudan peaministri 9. aprilli 2015. a korralduse nr 28 „Ministrite pädevus ministeeriumi juhtimisel ja ministrite vastutusvaldkonnad” punkte 7, 8, 9, 10 ja 11 ning sõnastan need järgmiselt:

7. Maaeluminister juhib Maaeluministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.

8. Majandus- ja taristuminister juhib Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonnas on riigi majanduspoliitika ja majanduse arengukavade väljatöötamine ning elluviimine tööstuse, kaubanduse, energeetika, ehituse, transpordi (sealhulgas transpordi infrastruktuur, veondus, transiit, logistika ja ühistransport), liikluskorralduse (sealhulgas liiklus raudteel, maanteedel ja tänavatel, vee- ja õhuteedel), liiklusohutuse suurendamise ja liiklusvahendite keskkonnakahjulikkuse vähendamise, informaatika, telekommunikatsiooni, postside, meediateenuste osutamise riikliku korraldamise ja riikliku järelevalve teostamise, riigi infosüsteemide arendamise koordineerimise, metroloogia, standardiseerimise, sertifitseerimise, akrediteerimise, tegevuslubade, registrite, tarbijakaitse ja vedelkütuse miinimumvaru haldamise valdkonnas.

Majandus- ja taristuministri vastutusvaldkonda kuuluvad Lennuamet, Maanteeamet, Riigi Infosüsteemi Amet, Tehnilise Järelevalve Amet, Tarbijakaitseamet ja Veeteede Amet ning Aktsiaselts A.L.A.R.A., Aktsiaselts Eesti Loots, Aktsiaselts Eesti Post, AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur, AS Eesti Liinirongid, Elering AS, aktsiaselts Estonian Air, Aktsiaselts Metrosert, aktsiaselts Saarte Liinid, aktsiaselts Tallinna Sadam, Aktsiaselts Tallinna Lennujaam, Aktsiaselts Teede Tehnokeskus, Lennuliiklusteeninduse Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Teed, AS EVR Cargo, aktsiaselts Eesti Raudtee, osaühing Rail Baltic Estonia, Mittetulundusühing Eesti Standardikeskus, Maailma Energeetikanõukogu Eesti Rahvuskomitee, Eesti Interneti Sihtasutus, Riigi Infokommunikatsiooni Sihtasutus ja Sihtasutus Eesti Akrediteerimiskeskus.

9. Rahandusminister juhib Rahandusministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Rahandusministri vastutusvaldkonnas on riigi eelarve-, maksu-, tolli- ning finantspoliitika kavandamine ja elluviimine, majandusanalüüs ja -prognoos, raamatupidamise, audiitortegevuse ja riikliku statistikaga seotud tegevus, riigi rahavoo juhtimine, välisvahendite kasutamise korraldamine, riigi antavate laenude ja riigigarantiide korraldamine.

Rahandusministri pädevuses on riigi äriühingute ja selliste äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, poolt riigieelarvesse makstavate dividendide summade kinnitamise ettepaneku tegemine, Rahandusministeeriumi esindaja määramine Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu koosseisu ja ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Riigimetsa Majandamise Keskuse puhaskasumist riigieelarvesse kantava summa kinnitamiseks.

Rahandusminister on Finantsinspektsiooni nõukogu esimees, Eesti Haigekassa nõukogu liige ja riigivara seaduses nimetatud riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise valdkonna eest vastutav minister. Rahandusministri pädevuses on Eesti Kultuurkapitali seaduse § 11 lõike 1 punkti 2 alusel Eesti Kultuurkapitali nõukogusse esindaja nimetamine ja ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele Eesti Töötukassa nõukogu liikme nimetamiseks.

Rahandusministri vastutusvaldkonda kuuluvad Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet, Tagatisfond, Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus, Eesti Energia Aktsiaselts, Aktsiaselts Eesti Loto ja AS Levira.

10. Riigihalduse minister juhib Rahandusministeeriumi oma vastutusvaldkonnas.

Riigihalduse ministri vastutusvaldkonnas on kohalike omavalitsuste arendamine, regionaalarengu, riigi- ja regionaalhalduse kavandamine ja koordineerimine, ruumilise planeerimise alase tegevuse korraldamine ja järelevalve, avaliku teenistuse, riigiraamatupidamise, riigivara ja riigihangetega seotud tegevus ning riigiabialane nõustamine ja koordineerimine.

Riigihalduse ministri vastutusvaldkonda kuuluvad Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigi Kinnisvara Aktsiaselts ja maavalitsused.

11. Siseminister juhib Siseministeeriumi ja tema vastutusvaldkonnas on selle valitsemisala.”.

Taavi Rõivas