Teksti suurus:

Enn Siska kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.11.2017
Avaldamismärge:RT III, 03.11.2017, 1

Enn Siska kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 01.11.2017 nr 47

Kaebuse asjaolud

29. oktoobril 2017 esitas Enn Siska Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, mille kohaselt käis ta 9. oktoobril 2017 Väike-Maarja Vallavolikogu valimisel väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda eelhääletamas. Valijate nimekirja kaebaja nimega ning valimiskomisjoni dokumendid (hääletamis- ja valimistulemuste protokollid) on allkirjastanud Väike-Maarja Valla Valimiskomisjoni esimees, kelle kvalifikatsioon ei vasta kaebaja hinnangul seaduses sätestatud nõuetele. Seega on kaebaja eelhääletamise kinnitanud ebapädev isik, mis rikub tema kui valija põhiseaduslikke õigusi ning hääletamise ja hääle õigsust. Sellest tulenevalt taotleb kaebaja Väike-Maarja valla valimiskomisjoni seadusevastaseks tunnistamist.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. KOVVS § 64 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava otsuse või toiminguga rikutud. Kaebaja leiab, et tema subjektiivseid õigusi on rikutud seeläbi, et valimistoiminguid viis läbi seaduse nõuetele mittevastav isik. Kaebusest ei nähtu siiski, kuidas kaebuses esile toodud asjaolud on mõjutanud tema kui valija õigusi. Kaebajat ei ole takistatud hääletamast või hääletamisel mõjutatud, väited tema hääle õigsuse rikkumise kohta on hüpoteetilised. Lisaks korraldab eelhääletamist selleks määratud jaoskonnakomisjon, mitte aga valla või linna valimiskomisjon. Seega ei vasta kaebus KOVVS § 64 nõuetele.

2. Ehkki kaebaja ei taotle eelhääletamise toimingute seadusevastaseks tunnistamist ega ka hääletamis- ja valimistulemuste tühistamist, märgib Vabariigi Valimiskomisjon täiendavalt, et valla või linna valimiskomisjoni otsust või toimingut või valimiste korraldaja toimingut saab KOVVS § 66 lg 1 kohaselt vaidlustada kolme päeva jooksul vaidlustatava otsuse või toimingu tegemisest. 9. oktoobri 2017 eelhääletamise toimingute ning 16. oktoobril 2017 kinnitatud hääletamistulemuste ja valimistulemuste peale kaebuse esitamise tähtaeg on möödunud.

3. KOVVS alusel on võimalik taotleda valla või linna valimiskomisjoni otsuse tühistamist või valla või linna valimiskomisjoni või valimiste korraldaja toimingu seadusevastaseks tunnistamist. Seadus ei näe ette võimalust taotleda valimiskomisjoni seadusevastaseks tunnistamist. Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul vaidlustab kaebaja Väike-Maarja vallasekretäri ametisse nimetamist ja Väike-Maarja Valla Valimiskomisjoni moodustamist. Antud küsimuses on kaebaja Vabariigi Valimiskomisjonile eelnevalt esitanud kolm kaebust, mille kohta Vabariigi Valimiskomisjon on võtnud vastu 6.09.2017 otsuse nr 30, 28.09.2017 otsuse nr 33 ja 23.10.2017 otsuse nr 44. Nende otsuste vaidlustamise tähtaeg on möödunud vastavalt KOVVS § 661 lg-le 1. KOVVS mõttega ei ole kooskõlas samadel asjaoludel esitatud kaebuse mitmekordne läbivaatamine, kuna see muudaks sisutuks seaduses Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse peale kaebuse esitamiseks ette nähtud kolmepäevase tähtaja. Samuti ei ole see kooskõlas menetlusökonoomia põhimõttega. Valla ja linna valimiskomisjoni esimehele esitatavate nõuete osas on riigi valimisteenistus kaebajale vastanud.

4. Eeltoodust tulenevalt jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata.


Lähtudes KOVVS § 65 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Enn Siska kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt KOVVS §-le 661 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json