Teksti suurus:

Riigi Teataja seaduse, Riigikogu töökorra seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 66, 1145

Riigi Teataja seaduse, Riigikogu töökorra seaduse ja ringhäälinguseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.09.1994

(õ) 23.12.2008 15:25

Välja kuulutatud
Vabariigi Presidendi 3. oktoobri 1994. a.
otsusega nr. 396

I. Riigi Teataja seaduses (RT I 1993, 20, 352; 1994, 37, 569) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 1 täiendatakse pärast sõna "ja" sõnadega "Riigikohtu põhistatud lahendite, samuti".

§ 2. Paragrahvi 2 1. lõikes:

1) punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"3) Vabariigi Valimiskomisjoni otsused Vabariigi Presidendi ja Riigikogu valimiste tulemuste kohta, Riigikogu juhatuse otsused Riigikogu asendusliikmete Riigikogu liikmeteks asumise ja nende volituste lõppemise kohta;";

2) punktist 7 jäetakse välja sõnad "üldise tähtsusega";

3) punkt 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"8) Riigikohtu põhistatud lahendid;";

4) punkt 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"9) Eesti Panga üldaktid ja aastaaruanne;";

5) punkt 10 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"10) Riigikogu poolt vastuvõetud välislepingute ratifitseerimise, nendega ühinemise või muul viisil nõustumise seadused ning vastavad välislepingud (koos eestikeelse tõlkega, kui lepingud ei ole koostatud eesti keeles) koos lisadega; välislepingute denosseerimise seadused; Vabariigi Valitsuse poolt välisriikidega sõlmitud lepingud (koos eestikeelse tõlkega, kui lepingud ei ole koostatud eesti keeles) koos lisadega ja muud välissuhtlemisalased õigusaktid ning Välisministeeriumi teadaanded välislepingute jõustumise kohta;";

6) lõiget täiendatakse uue punktiga 11 järgmises sõnastuses:

"11) Riigikontrolli ülevaated riigi vara kasutamise ja säilimise kohta;";

7) senised punktid 11-13 loetakse vastavalt punktideks 12-14.

§ 3. Paragrahvis 5:

1) 1. lõikes asendatakse sõna "kolme" sõnaga "nelja";

2) 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Riigi Teataja esimese, teise ja kolmanda osa esimesel leheküljel on ülal keskel suure riigivapi kujutis, mille all on pealkiri "Riigi Teataja" ning alapealkiri vastavalt I osa "Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse õigusaktid", II osa "Välislepingud" ja III osa "Riigikohtu lahendid". Alapealkirja all on Riigi Teataja järjekorranumber, ilmumise kuupäev ning aasta ja sisukord.";

3) 3. lõikes asendatakse sõna "kolmanda" sõnaga "neljanda".

§ 4. § 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"§ 6. (1) Riigi Teataja I osas "Riigikogu, Vabariigi Presidendi ja Vabariigi Valitsuse õigusaktid" avaldatakse:

1) esimeses jaos käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktides 1-5 nimetatud õigusaktid;

2) teises jaos käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktis 6 nimetatud õigusaktid. Riigi Teataja I osas ei avaldata füüsilisi isikuid puudutavaid Vabariigi Valitsuse õigusakte, välja arvatud õigusaktid ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kohta;

3) kolmandas jaos Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kohtukolleegiumi lahendid.

(2) Riigi Teataja II osas "Välislepingud" avaldatakse käesoleva seaduse § 2 1.lõike punktis 10 nimetatud lepingud ja õigusaktid ning teadaanded. Kui mõne käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktis 10 nimetatud lepingu lisal ei ole üldist tähtsust, võidakse see riigisekretäri otsusel tõlkimata jätta ning avaldada keeles, milles leping on sõlmitud.

(3) Riigi Teataja III osa "Riigikohtu lahendid" esimeses jaos avaldatakse Riigikohtu üldkogu põhistatud lahendid, teises jaos Riigikohtu kriminaalkohtukolleegiumi põhistatud lahendid, kolmandas jaos Riigikohtu tsiviilkohtukolleegiumi põhistatud lahendid, neljandas jaos Riigikohtu halduskohtukolleegiumi põhistatud lahendid ning viiendas jaos Riigikohtu erikogu põhistatud lahendid.

(4) Riigi Teataja IV osa "Riigi Teataja Lisa" esimeses jaos avaldatakse käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktides 7, 9, 11 ja 12 nimetatud õigusaktid ning aruanded ja ülevaated, samuti füüsilisi isikuid puudutavad Vabariigi Valitsuse õigusaktid, välja arvatud õigusaktid ametisse nimetamise ja ametist vabastamise kohta. Teises jaos avaldatakse käesoleva seaduse § 2 1. lõike punktides 13 ja 14 nimetatud teadaanded ja kuulutused."

§ 5. Paragrahvis 7:

1) 1. ja 2. lõikes asendatakse sõnad "ühe nädala" sõnadega "seitsme tööpäeva";

2) 3. lõikes asendatakse sõna "päeva" sõnaga "tööpäeva".

§ 6. Paragrahvis 8:

1) 3. lõike teist lauset täiendatakse pärast sõnu "Vabariigi Presidendi muud õigusaktid" sõnadega ", Riigikogu otsused";

2) 5. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(5) Riigikohtu lahendid jõustuvad kohtumenetluse seadustes sätestatud korras.".

§ 7. Paragrahvi 10 1. lõiget täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

"4) Riigikohtu lahendid avaldatakse kohtumenetluse seadustes sätestatud vormis. Lahendis mainitud isikute, välja arvatud kohtunike nimesid võib lahendi avaldamiseks muuta või kasutada initsiaale."

§ 8. Paragrahvis 11:

1) 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(2) Riigi Teataja esimeses, teises ja kolmandas osas avaldatakse õigusaktid, välislepingud ja Riigikohtu põhistatud lahendid eraldi artiklite järjekorranumbrite all, igal uuel aastal alustatakse number ühest.";

2) 3. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

"(3) Riigi Teataja esimese, teise, kolmanda ja neljanda osa kohta kasutatavad lühendid on vastavalt RT I, RT II, RT III ja RTL."

§ 9. Paragrahvi 12 täiendatakse pärast sõnu "RT II" sõnadega ", RT III".

§ 10. Paragrahvi 13 1. lõikes asendatakse sõnad "Rechtsakte der Estland" sõnadega "Rechtsakten Estlands".

§ 11. Paragrahvis 17 asendatakse arvud "12" ja "13" vastavalt arvudega "13" ja "14".

§ 12. Paragrahvis 18 asendatakse arv "13" arvuga "14".

II. § 13. Riigikogu töökorra seaduse (RT 1992, 46, 582; 1993, 6, 97; RT I 1994, 37, 569) paragrahvis 24 asendatakse sõnad "ühe nädala" sõnadega "seitsme tööpäeva".

III. § 14. Ringhäälinguseaduse (RT I 1994, 42, 680) § 35 5. lõige tunnistatakse kehtetuks.

IV. § 15. Riigi Teataja III osa hakatakse avaldama 1995. aasta 1. jaanuarist.

Riigikogu esimees Ü. Nugis

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json