Teksti suurus:

Otsus "Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 21, 258

Otsus "Omandireformi aluste seaduse" rakendamise kohta

Vastu võetud 20.06.1991

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu otsustab:

1. Kehtestada "Omandireformi aluste seadus" (edaspid i"Alused") käesoleva otsuse vastuvõtmise päevast.

2. Omandireformi käigus vara üleminek (tagastamine, munitsipaliseerimine, erastamine, taasriigistamine) toimub vaid "Aluste" ning temast tulenevate normatiivaktide alusel. "Alused" ei reguleeri vara tsiviilkäivet väljaspool omandireformi. Omandireformi käigus tagastatud ja erastatud vara võõrandamine, välja arvatud pärandamine, on keelatud kuni nimetatud vara võõrandamist reguleeriva seaduse kehtestamiseni.

3. Õhiskondlikud organisatsioonid on "Aluste" paragrahv 9 tähenduses omandireformi õigustatud subjektiks, kui organisatsiooni (selts, korporatsioon, ühing jm.) tegevuse eesmärk ei olnud tulu saamine.

Eesti Vabariigi Valitsusel on õigus erandina anda organisatsioonidele, mille põhikirjaline tegevus on katkenud või mille tegevuse eesmärk oli tulu saamine, neilt õigusvastaselt võõrandatud vara erastamisel ostueesõigus ja muid eeliseid.

4. Kohaliku omavalitsuse organitel on õigus teha tagastatavates elamutes elavatele üürnikele soodustusi uue eluruumi andmisel ja korterite erastamisel.

5. Omandireformi õigustatud subjektidele, kes lahkusid Eestist Saksa riigiga sõlmitud lepingute alusel, õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise küsimused lahendatakse riikidevaheliste lepingutega määratud korras.

6. Teha Eesti Vabariigi Valitsusele ülesandeks:
1) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991.a. 15.augustiks ettepanekud Eesti Vabariigis kehtivate seaduste kooskõlla viimiseks "Aluste" ja käesoleva otsusega;
2) viia Eesti Vabariigi Valitsuse määrused ning muud normatiivaktid vastavusse "alustega" ja käesoleva otsusega;
3) määrata 1991.a. 20.juuliks kindlaks "Aluste" paragrahvist 16 lg. 2 tulenev avalduste esitamise, nende läbivaatamise, tõendite esitamise ning hindamise kord;
4) määrata 1991.a. 15.augustiks kindlaks "Aluste" paragrahvist 12 lg.5 tulenev vara tagastamise kord, paragrahvidest 31 ja 41 tulenev vaidluste lahendamise kord ning paragrahvist 39 lg.3 ja 6 tulenev erastamises osalemise kord välismaalastele;
5) määrata 1991.a. 1.augustiks kindlaks vara, mis on riigi varana vajalik Eesti Vabariigi kui terviku sotsiaalse ja majandusliku arengu tagamiseks, samuti vara, mida on otstarbekas erastada riiklike erastamisprogrammide alusel; määrata kindlaks "Aluste" paragrahvist 23 tulenev vara munitsipaliseerimise kord ning alustada seejärel kohe munitsipaliseerimist;
6) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991.a. 15.septembriks "Aluste" paragrahvist 13 lg. 3 ja 6 tulenev vara kompenseerimise korra ja ulatuse ning paragrahvist 17 lg.7 tulenev rehabiliteerimise lihtsustatud korra ja vara võõrandamise õigusvastasuse tõendamise lihtsustatud korra eelnõud;
7) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991.a. 1.septembriks "Aluste" paragrahvidest 40 ja 42 tulenev kooperatiivsete või ühiskondlike organisatsioonide vara erastamise ja taasriigistamise korra eelnõud;
8) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991.a. 15.septembriks "Aluste" paragrahvist 37 tulenev rahvakapitali obligatsioonide väljaandmise tingimusi ning korda sätestav eelnõu;
9) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1992.a. 1.märtsiks eelnõu "Aluste" paragrahvides 17 ja 37 sätestatud väärtpaberite ja rahvakapitali obligatsioonide võõrandamise korra kohta;
10) määrata kindlaks erastamisele kuuluv vara ning määrata nimetatud vara ligikaudne väärtus ja esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991.a. 1.novembriks paragrahvist 35 tuleneva eelnõu kontseptsioon erastamise jätkamise kohta;
11) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991.a. 1.oktoobriks "Aluste" paragrahvist 11 lg.2 tulenev omandireformi objektiks oleva vara maksumuse määramise eelnõu;
12) tagada "Aluste" paragrahvis 16 lg. 3 märgitud endiste omanike ja vara registri koostamine 1992.a. 1.märtsiks, esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1992.a. 1.aprilliks "Aluste" paragrahvist 17 lg.4 tulenev kompenseerimise viisi ja korda sätestav eelnõu;
13) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1991.a. 15.septembriks "Aluste" paragrahvist 14 tulenev ühistatud vara tagastamise ja kompenseerimise korda sätestav eelnõu ning käesoleva otsuse 8.punktist tulenev kolhooside reorganiseerimise ja likvideerimise korda sätestav eelnõu;
14) esitada Eesti Vabariigi Ülemnõukogule 1992.a. 1.aprilliks käesoleva otsuse 2. punktist tulenev tagastatud ja erastatud vara edasist tsiviilkäivet sätestav eelnõu;
15) töötada välja omandireformi korraldamiseks vajalikud organisatsioonilised ja majanduslikud abinõud.

7. Munitsipaliseerimisele ei kuulu vara, mille õigustatud subjektiks on kohaliku omavalitsuse organ, kes oma otsusega on teatanud Eesti Vabariigi seaduse või teiste normatiivaktide peatamisest, mittetäitmisest või mittekehtimisest tema haldusterritooriumil.

8. Kehtestada, et kolhooside ja EKE süsteemi organisatsioonide ning nende vara osastamise teel moodustatud uute organisatsioonide reorganiseerimine ja likvideerimine ning nende põhivahendite käsutamine võib toimuda ainult sellekohases seaduses ettenähtud korras, välja arvatud nende müük või muul alusel üleandmine talupidajatele.

Eesti Vabariigi Valitsus võib nimetatud organisatsioonidele põhivahendite müügil, mahakandmise või muude tehingute puhul teha erandeid.

9. Lugeda kehtetuks kõik tehingud, mis rikuvad Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1990.a. 17.juuli otsust "Privatiseerimisprotsessi korraldamise esmajärgulistest abinõudest", samuti tehingud, mis on vastuolus käesoleva otsuse 8. ja 10. punktiga ning on teostatud pärast otsuse jõustumist. Sellistele tehingutele kohaldatakse tsiviilkoodeksi paragrahv 52 sätteid.

10. Kehtestada, et lisaks Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1990.a. 17.juuli otsuses "Privatiseerimisprotsessi korraldamise esmajärgulistest abinõudest" sätestatule on keelatud ka riigi omanduses olevate ettevõtete ja muude organisatsioonide põhikapitalina arvelevõetud käibevahendite paigutamine ettevõttesse, kooperatiivi või muusse organisatsiooni, milles osalevad füüsilised isikud, samuti riiklike põhivahendite mahakandmine.

11. Kehtestada, et Eesti Vabariigi Ülemnõukogu Presiidiumi 1990.a. 17.juuli otsus, samuti käesoleva otsuse 8. ja 10. punkt ei laiene:
1) riigiettevõtte haldusnõukogu või riikliku aktsiaseltsi juhatuse otsusel põhivahendite müümisele ja nende või käibevahendite paigutamisele ettevõtetesse või muusse organisatsiooni, milles osalevad füüsilised isikud, samuti kui nimetatud tehinguid on õigus teha rendilepingu järgi;
2) riigiettevõtete ja riiklike aktsiaseltside ning rendile antud amortiseerunud põhivahendite mahakandmisele;
3) väliskapitali osalusega ühisettevõtete asutamisele põhi- ja käibevahendite paigutamisel ettevõtte algkapitali Eesti Vabariigi Valitsuse loal;
4) vastavalt Eesti Vabariigi 1990.a. 13.detsembri seaduses "Riiklike teenindus-, kaubandus- ja toitlustusettevõtete erastamise kohta" ja Eesti Vabariigi Ülemnõukogu 1990.a. 13.detsembri otsuses "Eesti Vabariigi seaduse "Riiklike teenindus-, kaubandus- ja toitlustusettevõtete erastamine" kehtestamisest ja rakendamisest" sätestatud varade erastamisele nimetatud seadusega kehtestatud korras, välja arvatud nimetatud otsuse 2.punktis sätestatud vara.

12. Kehtestada, et kuni õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise otsustamiseni on vara praegustel valdajatel õigus seda rentida või muul viisil tiitlipärasesse valdusse anda või uuendada nimetatud lepinguid vaid tähtaega määramata (see säte ei laiene eluruumide üürilepingutele). Nimetatud lepingud kuuluvad omaniku nõudmisel lõpetamisele kolme kuu jooksul, alates päevast, mil lepingu järgi kasutajale teatatakse vara tagastamise otsusest.

13. Peatada õigusvastaselt võõrandatud maal kasvava metsa peakasutusraied kuni maa tagastamise küsimuse otsustamiseni. Pärast käesoleva otsuse jõustumist tehtud peakasutusraied õigusvastaselt võõrandatud maal loetakse ebaseaduslikuks metsaraieks ning selle eest kohaldatakse vastutust seadusega ettenähtud korras.

14. Kooperatiivsed ja ühiskondlikud organisatsioonid "Aluste" paragrahvide 30 ja 40 tähenduses on ainult kolhoosid (sh. kalurikolhoosid) ja EKE süsteemi organisatsioonid ning nende vara osastamise teel moodustatud uued organisatsioonid, ETKVL-i süsteemi organisatsioonid, ühiskondlikud massiorganisatsioonid (NLKP, ametiühingud jm.) ning muud kooperatiivsed ja ühiskondlikud organisatsioonid, millele on tasuta üle antud riigi vara.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A.Rüütel
Tallinn, 20.juunil 1991.