Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määruse nr. 36 osaline muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 67, 1166

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määruse nr. 36 osaline muutmine

Vastu võetud 06.10.1994 nr 357

(õ) 29.12.2008 14:40

Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määrusega nr. 36 (RT 1993, 7, 106; RT I 1993, 51, 700; 64, 903; RT I 1994, 52, 881) kinnitatud "Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras" järgmised muudatused:

1. Täiendada punkti 50 kolmanda lõiguga järgmises sõnastuses: "Maaüksuse mõõdistab ja piirid ning piiripunktide asukohad märgistab looduses vastavat tegutsemisluba (litsentsi) omav isik, kellega kohaliku omavalitsuse täitevorgan on sõlminud lepingu maamõõdu- ja maakorraldustööde tegemiseks.".

2. Muuta punkti 51 alapunkti 6 ja sõnastada see järgmiselt: "6) Riigi Maa-ameti kehtestatud korra kohaselt koostatud maaüksuse plaan ja piiriprotokoll;".

3. Muuta punkti 51 alapunkti 12 ja sõnastada see järgmiselt: "12) maaüksuse mõõdistamise tehnilised andmed (väliraamat, abrissid, eksplikatsioon jne.);".

4. Tunnistada kehtetuks punkti 51 alapunktid 13 ja 14.

5. Tunnistada kehtetuks punkt 61.

6. Muuta punkti 63 ja sõnastada see järgmiselt:

"63. Omandiõigus tagastatud maale läheb õigustatud subjektile üle maa kinnistusraamatusse kandmise (kinnistusregistriosa avamise) päevast.".

7. Muuta punkti 65 ja sõnastada see järgmiselt:

"65. Tagastatud maaüksus registreeritakse riiklikus maakatastris maakonna maa-ameti poolt esitatud maa tagastamise toimiku alusel.Tagastatud maaüksus kinnistatakse riikliku maakatastri pidaja esildise, riikliku maakatastri väljavõtte, kohaliku omavalitsuse täitevorgani korralduse, maaüksuse plaani ja piiriprotokolli alusel.".

Minister peaministri ülesannetes Liia HÄNNI

Minister Liia HÄNNI

Riigisekretär Ülo KAEVATS

Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

/otsingu_soovitused.json