Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.02.2015
Avaldamismärge:RT III, 04.03.2015, 1

Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduse nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ muutmine

Vastu võetud 27.02.2015 nr 101

Looduskaitseseaduse § 91 lõike 6 alusel teha Vabariigi Valitsuse 5. augusti 2004. a korralduses nr 615-k „Euroopa Komisjonile esitatav Natura 2000 võrgustiku alade nimekiri“ järgmised muudatused:

1. Lisas 1 „Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade nimekiri“:
  1) asendada punkti 1 alapunktis 3 ala nimi ja kood „Emajõe suudmeala ja Piirissaare linnuala (EE0080373)“ nime ja koodiga „Peipsiveere linnuala (EE0080323)“;

  2) asendada punktis 2 läbivalt liigi nimetus „ebasüsik“ nimetusega „männisinelane“;

  3) sõnastada punkti 2 alapunkt 6 järgmiselt:
„6) Agusalu loodusala (EE0070171) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liik, mille isendite elupaika kaitstakse, on männipurelane (Stephanopachys linearis);“;

  4) asendada punkti 2 alapunktis 36 ala nimi „Emajõe-Suursoo loodusala“ nimega „Peipsiveere loodusala“;

  5) sõnastada punkti 2 alapunkt 37 järgmiselt:
„37) Endla loodusala (EE0080172) Jõgeva, Järva ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), puisniidud (*6530), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), allikad ja allikasood (7160), nõrglubja-allikad (*7220), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik võldas (Cottus gobio), harilik vingerjas (Misgurnus fossilis), laiujur (Dytiscus latissimus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), suur-kuldtiib (Lycaena dispar), suur-mosaiikliblikas (Euphydryas maturna), suur-rabakiil (Leucorrhinia pectoralis), teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia), tõmmuujur (Graphoderus bilineatus), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), läikiv kurdsirbik (Drepanocladus vernicosus), soohiilakas (Liparis loeselii), nõtke näkirohi (Najas flexilis) ja eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica);“;

  6) sõnastada punkti 2 alapunkt 78 järgmiselt:
„78) Kanaküla loodusala (EE0040310) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaika kaitstakse, on mardikaline  Xyletinus tremulicola ja väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus);“;

  7) sõnastada punkti 2 alapunkt 127 järgmiselt:
„127) Lauaru loodusala (EE0040315) Pärnu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on puisniidud (*6530), vanad loodusmetsad (*9010), vanad laialehised metsad (*9020) ning rohunditerikkad kuusikud (9050);“;

  8) sõnastada punkti 2 alapunkt 201 järgmiselt:
„201) Luidja loodusala (EE0040118) Hiiu maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on püsitaimestuga liivarannad (1640), valged luited (liikuvad rannikuluited – 2120), hallid luited (kinnistunud rannikuluited – *2130), metsastunud luited (2180), jõed ja ojad (3260) ning rohunditerikkad kuusikud (9050);“;

  9) sõnastada punkti 2 alapunkt 204 järgmiselt:
„204) Luusika loodusala (EE0060217) Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on vanad loodusmetsad (*9010), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);“;

  10) sõnastada punkti 2 alapunkt 265 järgmiselt:
„265) Ohepalu loodusala (EE0020205) Harju ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), liigirikkad niidud lubjavaesel mullal (*6270), aas-rebasesaba ja ürt-punanupuga niidud (6510), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), eesti soojumikas (Saussurea alpina ssp. esthonica), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia);“;

  11) sõnastada punkti 2 alapunkt 313 järgmiselt:
„313) Piusa loodusala (EE0080622) Võru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on jõed ja ojad (3260), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), liivakivipaljandid (8220) ja vanad loodusmetsad (*9010);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), harivesilik (Triturus cristatus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), saarmas (Lutra lutra), tiigilendlane (Myotis dasycneme) ja teelehe-mosaiikliblikas (Euphydryas aurinia);“;

  12) sõnastada punkti 2 alapunkt 328 järgmiselt:
„328) Põhja-Kõrvemaa loodusala (EE0010106) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on liiva-alade vähetoitelised järved (3110), vähe- kuni kesktoitelised kalgiveelised järved (3140), looduslikult rohketoitelised järved (3150), huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), kuivad nõmmed (4030), niiskuslembesed kõrgrohustud (6430), lamminiidud (6450), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), okasmetsad oosidel ja moreenikuhjatistel (sürjametsad – 9060), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on männipurelane (Stephanopachys linearis), kaunis kuldking (Cypripedium calceolus), palu-karukell (Pulsatilla patens), kollane kivirik (Saxifraga hirculus), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);“;

  13) sõnastada punkti 2 alapunkt 350 järgmiselt:
„350) Rannamõisa loodusala (EE0010132) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on merele avatud pankrannad (1230), püsitaimestuga liivarannad (1640), kuivad niidud lubjarikkal mullal (*olulised orhideede kasvualad – 6210), lubjakivipaljandid (8210), koopad (8310), vanad laialehised metsad (*9020) ning rusukallete ja jäärakute metsad (pangametsad – *9180);“;

  14) sõnastada punkti 2 alapunkt 395 järgmiselt:
„395) Sirtsi loodusala (EE0070104) Ida-Viru ja Lääne-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on huumustoitelised järved ja järvikud (3160), jõed ja ojad (3260), rabad (*7110), siirde- ja õõtsiksood (7140), nokkheinakooslused (7150), liigirikkad madalsood (7230), vanad loodusmetsad (*9010), rohunditerikkad kuusikud (9050), soostuvad ja soo-lehtmetsad (*9080) ning siirdesoo- ja rabametsad (*91D0);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on tiigilendlane (Myotis dasycneme), harilik lendorav (Pteromys volans*), harilik hink (Cobitis taenia), harilik võldas (Cottus gobio), jõesilm (Lampetra fluviatilis), lõhe (Salmo salar), väike-punalamesklane (Cucujus cinnaberinus), paksukojaline jõekarp (Unio crassus) ja männisinelane (Boros schneideri);“;

  15) sõnastada punkti 2 alapunkt 469 järgmiselt:
„469) Valgejõe loodusala (EE0010156) Harju maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstav elupaigatüüp on jõed ja ojad (3260);
II lisas nimetatud liigid, mille isendite elupaiku kaitstakse, on harilik võldas (Cottus gobio), rohe-vesihobu (Ophiogomphus cecilia), saarmas (Lutra lutra) ja paksukojaline jõekarp (Unio crassus);“;

  16) sõnastada punkti 2 alapunkt 541 järgmiselt:
„541) Uhaku loodusala (EE0070132) Ida-Viru maakonnas:
I lisas nimetatud kaitstavad elupaigatüübid on karstijärved ja -järvikud (*3180), jõed ja ojad (3260) ning lood (alvarid – *6280);“.

2. Lisas 2 „Natura 2000 võrgustiku alade – linnualade ja loodusalade ülevaatekaardid“:
  1) asendada punktis 1 Harjumaa, Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Saaremaa ja Tartumaa Natura 2000 linnualade kaardid käesoleva korralduse lisas esitatud kaartidega1 (lisatud);
  2) asendada punktis 2 Harjumaa, Hiiumaa, Ida-Virumaa, Jõgevamaa, Järvamaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Pärnumaa, Saaremaa, Tartumaa ja Viljandimaa Natura 2000 loodusalade kaardid käesoleva korralduse lisas esitatud kaartidega1 (lisatud).

3. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ning Keskkonnaministeeriumil teha korraldus isikutele teatavaks üleriigilises ajalehes avaldamisega ja avaldada korralduse seletuskiri oma veebilehel.

Korraldust on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras. Korralduse põhjendused on esitatud seletuskirjas2.


1 Alade detailsete kaartidega saab tutvuda Keskkonnaametis, Keskkonnaministeeriumis, keskkonnaregistris (register.keskkonnainfo.ee) ning maainfosüsteemis (www.maaamet.ee).

2 Seletuskirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi veebilehel www.envir.ee.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa Kaardid (Natura 2000 linnualad; Natura 2000 loodusalad)

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json