Teksti suurus:

Statistikaameti peadirektori ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:31.03.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.04.2017, 3

Statistikaameti peadirektori ametikohale nimetamine

Vastu võetud 31.03.2017 nr 87

Riikliku statistika seaduse § 11 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõike 1 alusel:

1. Nimetada Mart Mägi (isikukood 37111062718) Statistikaameti peadirektori ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 10. aprillist 2017. a kuni 9. aprillini 2022. a.

2. Statistikaameti peadirektori palga määrab valdkonna eest vastutav minister.

3. Statistikaameti peadirektori avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1 ja 2 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud Statistikaameti pädevus.

4. Statistikaameti peadirektori ametikohale nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud ametikohalt vabastamine. Volitus on antud edasivolitamise õigusega. Valdkonna eest vastutaval ministril ei ole lubatud edasi volitada peadirektori palga määramise õigust ega ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate otsuste tegemist distsiplinaarvastutuse kohaldamisel.

5. Statistikaameti peadirektori ametikoha asukoht on Tallinn.

6. Mart Mägil teenistusstaaž seisuga 9. aprill 2017. a puudub.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär