Teksti suurus:

Riigi peaprokuröri ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.10.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 04.11.2014, 1

Riigi peaprokuröri ametikohale nimetamine

Vastu võetud 30.10.2014 nr 468

Prokuratuuriseaduse § 16 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõike 1 alusel ning kuulanud ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse:

1. Nimetada Lavly Perling (isikukood 47509262757) riigi peaprokuröri ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 31. oktoobrist 2014. a kuni 30. oktoobrini 2019. a.

2. Maksta Lavly Perlingule ametipalka prokuröride 8. palgaastme järgi.

3. Riigi peaprokuröri avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2, 5 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, haldusjärelevalve teostamine, süütegude menetlemine ning prokuratuuri pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud prokuratuuri pädevus.

4. Riigi peaprokuröri ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse justiitsministrile. Volitus ei sisalda riigi peaprokuröri ametikohalt vabastamise õigust, välja arvatud ametikohalt vabastamine prokuratuuriseaduse § 50 lõikes 1 nimetatud juhul. Käesoleva punkti esimeses lauses antud volitus on antud edasivolitamise õigusega.

5. Riigi peaprokuröri ametikoha asukoht on Tallinn.

6. Lavly Perlingu avaliku teenistuse staaž 30. oktoobri 2014. a seisuga on 18 aastat 1 kuu ja 16 päeva.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär