Teksti suurus:

Seadus Eesti NSV elanike teenistusest NSV Liidu relvajõududes üleminekuperioodil

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:11.04.1990
Avaldamismärge:

Seadus Eesti NSV elanike teenistusest NSV Liidu relvajõududes üleminekuperioodil

     EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI SEADUS
 
   Eesti NSV elanike teenistusest NSV Liidu relvajõududes
            üleminekuperioodil
 
  Tulenevalt Eesti NSV Ülemnõukogu 1990. a. 30. märtsi otsusest 
"Eesti NSV riiklikust staatusest" ei ole Eesti NSV elanike 
teenimine NSV Liidu relvajõududes õiguspärane.
 
  Tunnistades,   et   NSV  Liidu   seadus   "Üldisest 
sõjaväekohustusest", samuti NSV Liidu Ministrite Nõukogu 1968. 
aasta  28.  märtsi määruse nr.  195-75 "Kohalike sõjaliste 
juhtimisorganite  põhimääruse  kinnitamisest" ja  NSV  Liidu 
Ministrite Nõukogu 1990. aasta 29. märtsi määruse nr. 305 p. 2 
põhjal toimuv Eesti NSV elanike sõjaväearvestus ja kutsumine 
tegevteenistusse NSV Liidu relvajõududesse on vastuolus Eesti NSV 
territooriumi  õigusliku seisundiga,  Eesti NSV  Ülemnõukogu 
otsustab:
 
  1. Tühistada "Eesti NSV Kriminaalkoodeksi" paragrahvid 2, 78, 
79 ja 189'.
 
  2. Rehabiliteerida need Eesti NSV elanikud, kes on süüdi 
mõistetud "Eesti NSV kriminaalkoodeksi" paragrahvide 78 ja 189' 
järgi  NSV  Liidu relvajõududes teenimisest keeldumise  või 
kõrvalehoidumise,  samuti  õppe- või  kontrollikogunemisest 
kõrvalehoidumise või sõjaväearvestuse eeskirjade rikkumise eest.
 
  3.  Tunnistada  Eesti  NSV  asutuste,  ettevõtete  ja 
organisatsioonide  osavõtt  NSV  Liidu  seaduse  "Üldisest 
sõjaväekohustusest" sundtäitmisest Eesti NSV elanike  suhtes 
mittevastavaks Eesti NSV riikliku staatusega ja selline tegevus 
lõpetada.
 
  4.  Kehtestada,  et Eesti NSV ametkondadel,  asutustel, 
ettevõtetel ja organisatsioonidel ei ole lubatud nõuda elanikelt 
sõjaväearvestusdokumentide  esitamist elamispinnale  sisse- ja 
väljakirjutamisel ning teiste kodanikuõiguste teostamisel.
 
  5. Kehtestada, et NSV Liidu relvajõudude tegevteenistuses 
olevate Eesti NSV elanike edasise teenistuse kord ja teenistusest 
vabastamise tingimused määratakse kindlaks Eesti NSV Valitsuse 
poolt kooskõlastatult NSV Liidu Ministrite Nõukoguga.
 
  6. Peatada 1990. aastaks Eesti NSV seaduse "Tööteenistusest 
Eesti NSV-s" paragrahvi 5  3.lõike kehtivus ning pikendada 1990. 
aastal tööteenistusse avalduste esitamise tähtaega 15. maini 
(kaasa arvatud).
 
  7. Seadus jõustub vastuvõtmise hetkest.
 
        Eesti NSV Ülemnõukogu esimees A. Rüütel
 
  Tallinn, 11. aprillil 1990.  

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json