Teksti suurus:

Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seadus

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.1991
Avaldamismärge:RT 1990, 9, 102

Eesti Vabariigi sotsiaalmaksu seadus

Vastu võetud 12.09.1990

§ 1. (1) Sotsiaalmaksu maksavad Eesti Vabariigi territooriumil asuvad tööandjad kõigilt nende poolt üksikisikutele makstud summadelt, naturaaltasudelt (ümber arvestatuna rahasse) ja nende kasuks tehtud eraldistelt, välja arvatud käesoleva seaduse paragrahvis 2 nimetatud maksed.

(2) Pereettevõtete ja taluperede liikmed ning individuaaltöötajad, sealhulgas tegevusloa alusel töötavad üksikisikud maksavad sotsiaalmaksu, kui nad soovivad, et nendele laieneks riiklik sotsiaalkindlustus.

(3) Sotsiaalmaks makstakse eelarvevälisesse Eesti Sotsiaalfondi.

§ 2. Sotsiaalmaksuga ei maksustata:

1) stipendiume õpilastele, üliõpilastele ja aspirantidele ning töölistele ja teenistujatele kvalifikatsiooni tõstmise, ümberkvalifitseerimise ja kaadri ettevalmistamise kursustel ning koolides õppimise ajal;

2) autorihonorari välisriikide kodanikele;

3) kompensatsioonilisi väljamakseid lähetuskulude ja isikliku mootorsõiduki ametisõitudel kasutamise hüvitamiseks Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras ja piirmäärades;

4) summasid, mis makstakse kohtuotsusega karistusasutustesse suunatud isikutele;

5) konkursside preemiaid.

6) kolhooside kulusid oma liikmetele kuni 1990.a. 1.septembrini määratud sotsiaalabiks.

§ 3. (1) Tööandja maksab sotsiaalmaksu 20 protsenti maksustatavalt summalt.

(2) Pereettevõtete ja taluperede liikmed ning individuaaltöötajad, sealhulgas tegevusloa alusel töötavad üksikisikud maksavad sotsiaalmaksu nende poolt määratavas summas.

§ 4. Põllumajandusettevõtte poolt tema või valla territooriumil elavatele inimestele osutatud sotsiaalabi, -hoolduse ja -toetuse kulud arvatakse ettevõtte sotsiaalmaksust maha. Need kulud võivad ulatuda kuni 50% ettevõtte sotsiaalmaksust. Kulude liigid ja määrad kehtestab ning vajaduse korral muudab Eesti Sotsiaalfond valla volikogu esildise alusel.

§ 5. (1) Tööandja poolt üksikisikule välisvaluutas makstud summad arvutatakse sotsiaalmaksu tasumiseks Eesti Vabariigi ametlikku valuutasse Eesti Panga poolt avaldatud makseperioodi viimase kuupäeva kursi alusel.

(2) Naturaaltasude hinnaks loetakse nende soetuskulud, omatoodangu puhul müügihind.

§ 6. (1) Tööandja maksab sotsiaalmaksu maksustatavale kuule järgneva kuu 10. kuupäevaks.

(2) Pereettevõtete ja taluperede liikmed ning individuaaltöötajad, sealhulgas tegevusloa alusel töötavad üksikisikud maksavad sotsiaalmaksu maksustatavale kvartalile järgneva kuu 10. kuupäevaks.

§ 7. Käesoleva seaduse täitmist kontrollib Eesti Maksuamet.

§ 8. Käesoleva seaduse rikkumise eest kannab seaduserikkuja vastutust vastavalt Eesti Vabariigi seadustele.

§ 9. Käesoleva seaduse rakendamise korra kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus.

§ 10. Käesolev seadus jõustub alates 1. jaanuarist 1991.a.

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

 

Tallinn, 12.septembril 1990.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json