Teksti suurus:

Maakonna valitsemiskorralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1994, 84, 1475

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.11.1994 otsus nr 433

Maakonna valitsemiskorralduse seaduse ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 23.11.1994

Maakonna valitsemiskorralduse seaduses (RT I 1993, 51, 696; 1994, 28, 424) tehakse järgmised muudatused ja täiendused:

§ 1. Paragrahvi 7 4. lõige muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Maavalitsuse struktuur, koosseisud, töökorraldus ning maavanema ja teiste maavalitsuse ametnike, samuti kantselei ja osakondade õigused, kohustused ja vastutus sätestatakse Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatavas maavalitsuse põhimääruses.»

§ 2. Paragrahvis 9:

1) paragrahvi 1. lõike punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«5) informeerib maakonna kohalikke omavalitsusi riiklikku regionaalpoliitikat, territoriaalplaneerimist ja kapitaalehitust puudutavates küsimustes;»

2) paragrahvi täiendatakse 3.–9. lõikega järgmises sõnastuses:

«(3) Maavanemal on õigus teostada järelevalvet antud maakonna omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste õigusaktide seaduslikkuse üle.

(4) Maavanemal on õigus nõuda oma maakonna omavalitsusüksuste volikogude ja valitsuste jõustunud õigusaktide ärakirju.

(5) Volikogud ja valitsused on kohustatud ärakirjad esitama hiljemalt seitsmendal päeval pärast maavanema nõude saamist.

(6) Kui maavanem leiab, et volikogu või valitsuse üksikakt kas täielikult või osaliselt ei vasta põhiseadusele, seadusele või seaduse alusel antud muule õigusaktile, võib ta esitada kirjaliku ettepaneku viia üksikakt või selle säte 15 päeva jooksul põhiseaduse, seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla. Kui volikogu või valitsus ei ole 15 päeva jooksul pärast maavanema kirjaliku ettepaneku saamist üksikakti või selle sätet põhiseaduse, seaduse või muu õigusaktiga kooskõlla viinud või on keeldunud seda tegemast, pöördub maavanem halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras protestiga halduskohtusse.

(7) Kui maavanem pöördub põhiseaduse paragrahvide 14 ja 160 ning õiguskantsleri tegevuse korraldamise seaduse paragrahv 12 kohaselt avaldusega õiguskantsleri poole kohaliku omavalitsuse organi üldakti või selle sätte põhiseadusele või seadusele vastavuse kontrollimiseks, siis saadab ta samal päeval avalduse ärakirja ka selle akti vastu võtnud omavalitsusorganile.

(8) Kui maavanem avastab riigivara ebaseadusliku kasutamise ja käsutamise kohaliku omavalitsuse poolt, on ta kohustatud tegema Riigikontrollile, uurimisorganile või muule pädevale organile ettekande ning edastama koos ettekandega ka tema käsutuses olevad seda tõendavad dokumendid ja muud materjalid.

(9) Maavanema või tema korraldusega volitatud isikul on õigus kontrollida seaduse või halduslepinguga kohalikule omavalitsusele pandud või kohaliku omavalitsuse poolt võetud riiklike ülesannete täitmist.»

§ 3. Paragrahvis 10:

1) paragrahvi 1. ja 2. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Vabariigi Valitsus kooskõlastab maavanemakandidaadi käesoleva paragrahvi 2. lõikes sätestatud juhtudel selleks kokku kutsutud antud maakonna omavalitsuste esindajatega, kelle hulka kuuluvad igast maakonna omavalitsusüksusest üks volikogu esindaja ja vallavanem või linnapea. Kooskõlastuseks peab esitatud maavanemakandidaati toetama vähemalt pool kohal olnud esindajatest.

(2) Vabariigi Valitsus nimetab maavanema ametisse kahe nädala jooksul pärast käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud kooskõlastuse saamist või sama tähtaja jooksul pärast teise järjestikku samaks ametiajaks esitatud erineva kandidaadi tagasilükkamist. Viimasel juhul võib Vabariigi Valitsus nimetada maavanemaks üksnes isiku, kes ei kuulunud kahe eelnevalt nimetatud kandidaadi hulka.»;

2) paragrahvi senine 3. lõige tunnistatakse kehtetuks ja 4., 5. ning 6. lõige loetakse vastavalt 3., 4. ja 5 lõikeks;

3) paragrahvi 4. lõike punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«2) motiveeritud otsuse alusel käesoleva paragrahvi 1. lõikes sätestatud korras;»;

4) paragrahvi 4. lõike punkt 3 tunnistatakse kehtetuks ja punktid 4 ning 5 loetakse vastavalt punktideks 3 ja 4;

5) paragrahvi 5. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Maavanem ei või samal ajal olla üheski muus riigi- ega omavalitsuse ametis ega kuuluda tulundusettevõtte juhatusse või nõukogusse ega olla mõne valla või linna volikogu esimees.»

§ 4. Seadust täiendatakse paragrahviga 10.1 järgmises sõnastuses:

«Paragrahv 10.1. Maavanema asendamine

(1) Maavanem nimetab kuni kaks osakonnajuhatajat, kes asendavad maavanemat tema äraolekul.

(2) Maavanema asendamise kord ja tingimused sätestatakse maavalitsuse põhimääruses.»

§ 5. Paragrahvis 11:

1) paragrahvi 2. lõiget täiendatakse punktiga 3 järgmises sõnastuses:

«3) tagab maavanema korralduste ja käskkirjade avaldamise ning adressaatidele saatmise.»;

2) paragrahvi täiendatakse 3. lõikega järgmises sõnastuses:

«(3) 1996. aasta 1. jaanuarist võib maasekretärina või tema asendajana töötada üksnes juriidilise kõrgharidusega isik.»

II. Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200 ja 19, 340) tehakse järgmised muudatused:

§ 6. Paragrahv 11, paragrahv 22 punkt 24 ja IX peatükk tunnistatakse kehtetuks.

§ 7. Paragrahvis 57:

1) paragrahvi 4. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Osavalla või linnaosa valitsusel ja vanemal pole õigustloova akti andmise õigust.»;

2) paragrahvi täiendatakse 5.–7. lõikega järgmises sõnastuses:

«(5) Osavalla või linnaosa vanem võib oma volituste piires ja ülesannete täitmiseks anda üksikaktina korraldusi ning valitsuse sisemise töö korraldamiseks käskkirju.

(6) Osavalla või linnaosa vanema korraldustele kohaldatakse käesoleva seaduse paragrahv 31 1.–5. lõikes sätestatud nõudeid. Korraldusele kirjutab alla osavalla või linnaosa vanem.

(7) Osavalla või linnaosa vanema korralduste üle teostab kontrolli vallavanem või linnapea valla või linna põhimääruses sätestatud korras.»;

3) paragrahvi senine 5. lõige loetakse 8. lõikeks.

§ 8. Paragrahvi 65 2. lõikest jäetakse välja sõnad «ega maakogule».

§ 9. XI peatüki pealkirjast jäetakse välja sõna «riiklik».

§ 10. Paragrahvis 66:

1) pealkirjast jäetakse välja sõna «riiklik»;

2) paragrahvi 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Maavanem teostab järelevalvet kohaliku omavalitsuse tegevuse üle seadusega sätestatud korras.»

  Riigikogu esimees Ülo NUGIS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json