Teksti suurus:

Maa hindamise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 2, 4

Välja kuulutanud
Vabariigi President
28.12.1994 otsus nr 461

Maa hindamise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 14.12.1994

I. Maa hindamise seaduses (RT I 1994, 13, 231) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvi 9 5. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(5) Linna või alevi territooriumil või valla kompaktse hoonestusega alal asuva õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus, mille pindala on üks hektar või sellest väiksem, määratakse hinnatsoonide kaupa elamukruntide ruutmeetri maa maksustamishinna alusel, arvestamata maa maksustamishinda vähendavaid soodustusi. Kompaktse hoonestusega alad kinnitab maavanem kohaliku omavalitsuse volikogu ettepanekul.»

§ 2. Paragrahvi 9 6. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(6) Linna või alevi territooriumil või valla kompaktse hoonestusega alal asunud või nimetatud territooriumi koosseisu pärast 1940. aasta 16. juunit läinud õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus, mille pindala on suurem kui üks hektar, määratakse pindalale kuni üks hektar käesoleva paragrahvi 5. lõike sätete kohaselt ja pindalale, mis ületab ühte hektarit, käesoleva paragrahvi 5. lõike sätete kohaselt koefitsiendiga 0,2. Kui maa asub mitmes hinnatsoonis, võetakse maa maksumuse määramise aluseks selle maaüksuse maa kaalutud keskmine maksustamishind.»

§ 3. Paragrahvi 9 täiendatakse 9. lõikega järgmises sõnastuses:

«(9) Õigustatud subjektil on õigusvastaselt võõrandatud maa asendamisel või kompenseerimisel õigus nõuda kohaliku omavalitsuse täitevorganilt maa maksumuse määramist erakorralise hindamisega. Erakorraline hindamine viiakse läbi kohaliku omavalitsuse täitevorgani tellimusel ja õigustatud subjekti kulul Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.»

§ 4. Paragrahvi 10 1. lõiget täiendatakse pärast sõnu «maa maksumusest» sõnadega «Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras».

§ 5. Paragrahvi 11 4. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(4) Asendusmaa maksumus määratakse kindlaks maa korralise hindamise tulemusena saadud maa maksustamishinna alusel maa maksustamisega seotud soodustusi arvestamata.»

§ 6. Paragrahvi 12 täiendatakse uue 2. ja 3. lõikega järgmises sõnastuses:

«(2) Ostueesõigusega erastatava maa maksumuse määramisel rakendatakse käesoleva seaduse § 11 4. ja 5. lõiget.

(3) Elamute, suvilate ja aiamajade aluse ning nende teenindamiseks vajaliku maa asendamisel ja ostueesõigusega erastamisel võib maa maksumuse määramisel rakendada soodustusi, mis arvestavad hoonete omaniku tehtud kulutusi maa väärtuse tõstmisel, samuti maa endist ja praegust sihtotstarvet. Soodustuste rakendamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.»

§ 7. Paragrahvi 12 senine 2. lõige tunnistatakse kehtetuks.

II. Enne maa hindamise seaduse (RT I 1994, 13, 231) jõustumist maa hinna seaduse (RT 1992, 30, 398) ja enne käesoleva seaduse jõustumist maa hindamise seaduse alusel määratud kompensatsiooni suurus õigusvastaselt võõrandatud maa eest jääb kehtima, kui õigustatud subjekt ei nõua selle uuesti määramist käesoleva seaduse alusel.

  Riigikogu esimees Ülo NUGIS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json