Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT III, 05.03.2014, 3

Kultuurimälestiseks tunnistamine

Vastu võetud 28.02.2014 nr 79

Käskkiri antakse muinsuskaitseseaduse § 12 lõike 1 ja § 25 lõike 1 alusel, arvestades Muinsuskaitseameti eksperdihinnanguid ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekuid:

I KULTUURIMÄLESTISEKS TUNNISTAMISE ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Laevavrakkide kultuurimälestiseks tunnistamise menetluse on algatanud Muinsuskaitseamet. Muinsuskaitseamet on koostanud laevavrakkide kohta eksperdihinnangud.

Laevavrakid on rahvusvahelise tähtsusega leiud, mis on seotud mitme riigi ajalooga ning nende kaitse alla võtmisel tuleb muuhulgas arvestada võimalike päritoluriikide huvide ja kaitsepraktikatega. Läänemeremaades on vrakkide kaitse alla võtmisel üldlevinud kriteerium nende vanus – üldjuhul kuuluvad riiklikult kaitstavate vrakkide hulka automaatselt kõik vähemalt 100 aasta vanused vrakid. Kaitse alla võtmise järel kohalduvad mälestistele muinsuskaitseseaduse asjakohased sätted, mis takistavad rahvusvahelise tähtsusega laevavrakkide kahjustamist või hävitamist ehitustegevuse, süvendus- või muude tööde käigus ning tagavad võimalike allveearheoloogiliste uuringute teadusliku väärtuse ja teostamise erialaspetsialistide poolt.

Kaubalaeva „E. Russ“ vrakk leiti Eesti mereväe miinitõrjeoperatsioonil 2012. a. Vrakk võeti  Muinsuskaitseameti peadirektori 10. septembri 2012. a käskkirjaga nr 28-A ajutise kaitse alla, et tagada selle säilimine vajalike menetlustoimingute läbiviimise ajaks, sh et teha kindlaks asja vastavus mälestise tunnustele. 2012. a tehti sonariuuringud ja koguti materjali sukeldujate abil. Leid osutus 1909. a ehitatud ja algselt Saksa laevanduskompaniile Ernst Russ kuulunud aluseks, mis uppumise hetkel sõitis Suurbritannia lipu all.

Miinitraaleri „Virsaitis“ vraki avastasid Soome sukeldujad Eesti Vabariigi majandusvööndis 2008. a ning identifitseerisid selle ülestoodud laevakella abil. Vrakk võeti Muinsuskaitseameti peadirektori 10. septembri 2012. a käskkirjaga nr 28-A ajutise kaitse alla, et tagada selle säilimine vajalike menetlustoimingute läbiviimise ajaks, sh et teha kindlaks asja vastavus mälestise tunnustele. Muinsuskaitseameti tellimusel teostati vrakil 2012. a allveearheoloogilised uuringud. Leid osutus 1917. a ehitatud Saksa Keiserliku laevastiku miinitraaleriks M-68, mis alates 1919. a kuulus Läti Vabariigi laevastiku koosseisu. Alus uppus 3. detsembril 1941. a Hanko sõjaväebaasi evakueerimisel Kroonlinna, koos sellega umbes 130 meeskonnaliiget ja maaväelast. Tegemist on erinevaid riike puudutava leiukoha ja kollektiivse merehauaga, mis tuleb kaitse alla võtta hauarahu ja ajaloosündmuste allika säilimise tagamiseks. Miinitraaleri „Virsaitis“ vrakk on ajalooliselt seotud Läti Vabariigiga. Seetõttu korraldas Muinsuskaitseamet koostöös Kaitseministeeriumiga laevakella üleandmise tseremoonia Läti Vabariigile 4. septembril 2013. a Miinisadamas. Samal päeval toimus ka pidulik mälestustahvli paigaldamine vrakile Läti mereväe tuukrite abil.

Purjelaeva vraki Tallinna lahes lokaliseeris 2009. a Tuukritööde OÜ ja teavitas Muinsuskaitseametit kultuuriväärtusega leiust. Vrakki on dokumenteerinud 2009. a Tuukritööde OÜ. Muinsuskaitseamet teostas objektil sonariuuringuid 2011. a. Uuringute põhjal on tegemist 18. sajandist pärit suure sõjalaeva fregati jäänustega.

Eespool  nimetatud laevavrakid kuuluvad muinsuskaitseseaduse § 30 lõike 1 ja 2 alusel riigile.

Vastavus  mälestise tunnustele

Kaubalaeva „E. Russ“ vrakk on oluline arheoloogiline ajalooallikas, mis kannab endas informatsiooni 20. sajandi alguse aurulaevade ehitusest ja merendusest. Laeva eripärane kaubalast, mis koosneb I maailmasõja lõppedes Euroopasse kuhjunud varustusladudest Eesti Rahvaväele ostetud kaupadest, kannab infot Eesti Vabariigi algusaastate ajaloost ning olustikust. Kaitse alla võtmine tagab museaalse väärtusega lasti säilimise in situ. Mälestise tunnused: 20. sajandi alguse aurulaeva vrakk, tema last ja muu sisu koos arheoloogilise ja loodusliku kontekstiga.

Miinitraaleri „Virsaitis“ vrakk on oluline arheoloogiline ajalooallikas ja merehaud, mille suhtes riikliku kaitse rakendamine tagaks nii uurimisvõimalused kui ka hauarahu. Ennesõjaaegse Läti lipulaevana on miinitraaleril „Virsaitis“ suur tähtsus Läti Vabariigi jaoks ning see on oluline sõjaajaloo mälestusmärk, kandes endas informatsiooni miinitraalerite ehitusest, sõjasündmustest ja Läti Vabariigi ajaloost. Mälestise tunnused: miinitraaleri vrakk, tema last ja muu sisu koos arheoloogilise ja loodusliku kontekstiga.

Purjelaeva vrakk on rahvusvahelist tähtsust omav arheoloogiline ajalooallikas, mis kannab endas informatsiooni 18. sajandi laevaehitusest, Läänemere piirkonna meresõidust ja -sõjast. Mälestise tunnused: laevavrakk, tema last ja muu sisu koos arheoloogilise ja loodusliku kontekstiga.

Kaitsevööndi määramine

Muinsuskaitseseaduse § 25 kohaselt määratakse kinnismälestise kaitseks kaitsevöönd. Selle ülesandeks on tagada kinnismälestise ja seda ümbritseva maa-ala kultuuriväärtuslike struktuurielementide säilimine ruumilises kontekstis. Käesoleva käskkirja punktides 1.1-1.3 nimetatud vrakkide kaitsevööndite määramisel kahe kaabeltau ulatuses vrakkide asukohast on arvestatud, et oleks tagatud laevavrakkide kui arheoloogilise informatsiooni kandjate ja seda ümbritseva kultuurkihi säilimine ning kaitse, juurdepääs ja uurimisvõimalused.


II KAITSE ALLA VÕTMINE

Muinsuskaitseseaduse § 1 ja 2 kohaselt on kultuuriväärtus mälestis, mis on kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus ning on tunnistatud mälestiseks muinsuskaitseseaduses sätestatud korras.

Kultuuriväärtus on määratlemata õigusmõiste, mis tuleb selgelt üksikjuhtumil määratleda. Muinsuskaitseameti eksperdihinnangute ja uuringute ning Muinsuskaitse Nõukogu ettepaneku tulemusena on leitud, et käesoleva käskkirja punktides 1.1-1.3 nimetatud laevavrakid on olulise kultuuriväärtusega ning vastavad mälestise tunnustele.

Nimetatud laevavrakkide kaitse alla võtmise eesmärk on tagada nende säilimine pikas perspektiivis. Kaitse alla võetavate laevavrakkide puhul on võetud arvesse nende kultuuriväärtust, mis seisneb nende allikaväärtuses, andes informatsiooni nii laevaehituse, meresõidu, kaubanduse, rahvusvaheliste suhete kui ka meresõja kohta erinevatel ajaloo perioodidel. Laevavrakid on rahvusvaheline pärand ja nende kaitse ning säilimise korraldamine on rannikuriigi kohustus. Miinitraaleri „Virsaitis“ vrakk, mis on küll noorem kui 100 aastat, on lisaks ka merehauaks umbes 130 inimesele ning riikliku kaitse rakendamine võimaldab tagada hauarahu muinsuskaitseseaduse alusel vrakile sukeldumist reguleerides.


III OTSUS

1. Tunnistada kultuurimälestiseks mälestise liigiga arheoloogiamälestis:
1.1 Kaubalaeva „E. Russ“ vrakk (asukoht territoriaalmeri, Läänemeri, koordinaadid 59°12.5846'N- 22°38.1121'E)
1.2 Miinitraaleri „Virsaitis“ vrakk (asukoht majandusvöönd, Soome laht, koordinaadid 59°52.1850'N, 25°08.8450'E)
1.3 Laevavrakk (asukoht territoriaalmeri, Tallinna laht, Soome laht, koordinaadid 59°26.887'N, 24°47.360'E)

2. Kehtestada käesoleva käskkirja punktides 1.1-1.3 nimetatud mälestistele kaitsevööndid vastavalt kaartidele käskkirja lisades 1–3.1

3. Punktides 1.1-1.3 nimetatud mälestiste andmed, asukohad ja kaitsevööndi piirid kantakse kultuurimälestiste riiklikusse registrisse ning asukohad ja kaitsevööndi piirid kantakse lisaks Maa-ameti kaardile.

4. Käesoleva käskkirja aluseks olevate Muinsuskaitseameti eksperdihinnangutega ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekutega on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

5. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teatajas, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.


1 Kaitsevööndid on märgitud käskkirja lisas esitatud kaartidel, mille koostamisel on kasutatud Eesti põhikaarti. Kaartidega saab tutvuda Muinsuskaitseametis, kultuurimälestiste riiklikus registris (http://register.muinas.ee/) ja kaartidega lisas 1 ja 2 ka maainfosüsteemis ( www.maaamet.ee).

Urve Tiidus
Kultuuriminister

Lisa 1 Kaubalaeva „E. Russ“ vraki asukoha kaart

Lisa 2 Miinitraaleri „Virsaitis“ vraki asukoha kaart

Lisa 3 Laevavraki asukoha kaart

/otsingu_soovitused.json