Teksti suurus:

Olga Wolfi kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2015
Avaldamismärge:RT III, 05.03.2015, 3

Olga Wolfi kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 03.03.2015 nr 80Kaebuse sisu

Olga Wolf esitas 1.03.2015 kaebuse, milles nõudis elektrooniliste häälte tühistamist 2015. a Riigikogu valimistel, kuna valimistel said hääletada ainult arvutikasutajad, kellel on uued operatsioonisüsteemid. Sellest valijaid eelnevalt ei teavitatud. See tähendab, et elektrooniline hääletamine Eestis toimus demokraatlikke reegleid ja põhiseadust rikkudes, mistõttu ei saa arvestada elektroonilisi hääli 2015. a Riigikogu valimistel. Kaebuse kohaselt kasutas ta Windows XP operatsioonisüsteemi. Kui kaebaja proovis elektrooniliselt hääletada, selgus, et operatsioonisüsteemi Windows XP ei saa elektroonilisel hääletamisel kasutada.

Lisaks kirjeldab valija temaga seotud õiguslikke vaidlusi Narva linnas ja palub neid Vabariigi Valimiskomisjonil uurida.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebaja vaidlustab elektroonilise hääletamise läbiviimise korda. Elektroonilise hääletamise korraldamine on vastavalt RKVS § 172 lõikele 1 elektroonilise hääletamise komisjoni ülesanne. See, et kaebaja ei saanud hääletada valijarakenduse seadistuse tõttu, võib rikkuda kaebaja hääletamisõigust. Seega on kaebajal õigus kaebus esitada osas, mis puudutab tema elektroonilise hääletamise ebaõnnestumist. Muude kaebuses kirjeldatud õiguslike vaidluste lahendamine ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses.

2. RKVS § 71 lõike 1 kohaselt esitatakse kaebus elektroonilise hääletamise komisjoni toimingu peale Vabariigi Valimiskomisjonile. RKVS § 71 lõike 3 kohaselt esitatakse kaebus vaidlustatava toimingu tegemisest alates kolme päeva jooksul. Elektrooniline hääletamine lõppes 25.02.2015 Olga Wolf esitas kaebuse 1.03.2015, s.t pärast RKVS § 71 lõikes 3 sätestatud kolmepäevase kaebetähtaja möödumist.

3. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kaebaja pöördus eelnevalt valimiskomisjoni poole e-postiga 24.02.2015 ja 28.02.2015, kuid kumbki kiri ei sisaldanud sellist taotlust, mida saanuks käsitleda kaebusena RKVS § 68 mõttes. Kaebaja 24.02.2015 kirja kohaselt oli tema e-hääletamine blokeeritud, täpsustamata, mida kaebaja selle all silmas pidas. Lisaks väitis kaebaja, et tal puudub rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress, mistõttu ta ei saa valida. Kaebajale saadetud 27.02.2015 vastuses selgitati talle, millise valimisjaoskonna nimekirja ta on kantud ja kus ta saab hääletada.

4. RKVS § 69 lõige 3 sätestab, et kui kaebus on esitatud RKVS §-s 71 ettenähtud korda rikkudes, võib organ, kellele kaebus esitatakse, jätta läbi vaatamata. Kuna kaebus on esitatud RKVS § 71 lõikes 3 sätestatud tähtaega järgimata, kuna valijal oli Riigikogu valimistel võimalik hääletada ning seda võimalust on talle selgitatud, jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse RKVS § 69 lõike 3 alusel läbi vaatamata.

5. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab vastuseks kaebuses toodud küsimustele täiendavalt valijarakenduse loomise korda enne valimist. Vabariigi Valimiskomisjoni 21.05.2013 määruse nr 12 „Elektroonilise hääletamise korraldamise ja elektroonilise hääletamise tulemuste kindlakstegemise kord“ § 5 lõike 2 kohaselt luuakse valijarakendus kõigile levinumatele operatsioonisüsteemidele. Operatsioonisüsteemid, millele rakendused luuakse, määrab elektroonilise hääletamise komisjon kindlaks enne iga valimist. 2015. a Riigikogu valimisteks määras komisjon toetatavateks Windows operatsioonisüsteemi versioonideks Windows Vista, 7, 8, ja 8.1 ning avaldas selle info elektroonilise hääletamise veebilehel. Elektroonilise hääletamise komisjoni selgituse kohaselt Windows XP-d ei toetatud, sest Windows XP tugi ja värskenduste saadavus lõppes 8. aprillil 2014, mistõttu ei ole võimalik Windows XP operatsioonisüsteemiga arvutitel tagada turvalist hääletamist (vt https://www.valimised.ee/juhis-windows).


Vastavalt RKVS § 69 lõikele 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Olga Wolfi kaebus läbi vaatamata.

Vastavalt RKVS §-le 72 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.
Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json