Teksti suurus:

Virgo Kruve kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 05.03.2019, 6

Virgo Kruve kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 03.03.2019 nr 75

Kaebuse asjaolud

27.02.2019. a esitas Virgo Kruve Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles taotleb riigi valimisteenistuse poolse rikkumise tõttu enda eelhääletusel antud elektroonilise hääle tühistamist ja võimalust hääletada märtsi esimesel pühapäeval valimisjaoskonnas.

Kaebaja väidete kohaselt alustas riigi valimisteenistus 21. veebruaril 2019. a elektroonilist hääletamist, mis kestab 27. veebruarini. Kaebaja veendumuse järgi on see toiming vastuolus põhiseaduse §-ga 60, mille kohaselt toimuvad Riigikogu korralised valimised märtsikuu esimesel pühapäeval neljandal aastal, mis järgneb Riigikogu eelmiste valimiste aastale. Kaebaja leiab, et see, et elektrooniliselt ei saa hääletada märtsikuu esimesel pühapäeval, rikub tema õigust valijana olla vaba hääle andmise päeva ja viisi suhtes. Kaebaja märgib, et oma hääletamisõigust saavad märtsikuu esimesel pühapäeval kasutada ainult jaoskonnas pabersedeliga hääletajad. Sellest järeldab kaebaja, et valijaid koheldakse ebavõrdselt sõltuvalt nende hääle andmise viisist (paberil või elektrooniliselt).

Riigikogu valimise seaduse (RKVS) § 38 lg 2 p 3 kohaselt toimub elektrooniline hääletamine 10. kuni 4. päevani enne valimispäeva. Kaebaja toob välja, et temale ei ole üheselt selge, kas samal ajal jaoskonnas pabersedeliga eelhääletamine on kooskõlas valimispäevana sätestatud märtsikuu esimese pühapäevaga. Kaebaja leiab, et valimiste toimumine näiteks neljapäeval, 21. veebruaril, ei ole kooskõlas põhiseadusega.

Kaebaja hinnangul on mõiste „valimispäev“ hägustumine eelhääletuse tõttu rikkunud ära põhiseaduse §-s 60 toodud nõude „Valimised on üldised, ühetaolised …“.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS-i § 69  kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. RKVS-i § 70 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud.

2. Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul on V. Kruve esitanud kaebuse riigi valimisteenistuse toimingu peale korraldada eelhääletamine, s.h elektrooniline hääletamine 21.-27. veebruarini 2019. a RKVS-is eelhääletamise kohta sätestatud korras, mis on kaebaja hinnangul vastuolus põhiseaduse § 60 mõttega. Sellest tulenevalt taotleb kaebaja enda eelhääletusel antud elektroonilise hääle tühistamist ja võimalust hääletada märtsi esimesel pühapäeval.

3. Antud juhul vaidlustab kaebaja eelhääletamise korraldamise, kuid ei too välja ühtegi rikkumise fakti selle korraldamisel, leides vaid, et RKVS-i eelhääletamise sätted on vastuolus PS-i §-ga 60. Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses ei ole seaduste põhiseadusele vastavuse kontrollimine. Eelhääletamise, s.h elektroonilise hääletamise aeg on sätestatud RKVS-i § 38 lg-s 2. 

4. RKVS-i § 70 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Antud juhul ei ole riigi valimisteenistuse toiminguga isiku õigusi rikutud. Riigikogu valimised on korraldatud vastavalt RKVS-i sätetele. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahend kohtuasjas nr 3-4-1-31-14, p 16).

5. Seega ei vasta kaebus RKVS-i § 70 nõuetele ja Vabariigi Valimiskomisjonil on RKVS-i § 71 lg 3 kohaselt õigus jätta see läbi vaatamata.

6. Täiendavalt taotleb kaebaja enda eelhääletusel antud elektroonilise hääle tühistamist ja võimalust hääletada märtsi esimesel pühapäeval valimisjaoskonnas. Vastavalt RKVS-i §-le 69 saab kaebaja esitada Vabariigi Valimiskomisjonile taotluse tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming. Seega ei saa kaebaja taotleda Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses elektroonilise hääle tühistamist ja võimalust hääletada märtsi esimesel pühapäeval jaoskonnas.  Elektroonilise hääle muutmise kord on sätestatud RKVS-i §-s 485.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS-i § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Virgo Kruve kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS-i §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses  ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json