Teksti suurus:

Virgo Kruve kaebuste osaline läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 05.03.2019, 8

Virgo Kruve kaebuste osaline läbivaatamine

Vastu võetud 03.03.2019 nr 77

Kaebuse asjaolud

Virgo Kruve esitas 3.03.2019. a Vabariigi Valimiskomisjonile kaks kaebust ja e-kirja, milles soovis, et Vabariigi Valimiskomisjon menetleks tema teist kaebust juhul, kui tema esimene kaebus ei ole esitatud tähtaegselt. V. Kruve teine kaebus on esimese kaebusega identne, kuid selle punkte 11-13 on täpsustatud ning lisatud on taotlus tühistada hääletustulemused ja korraldada kordushääletus. Vabariigi Valimiskomisjon menetleb neid ühe kaebusena (edaspidi kaebus) ja teeb nende kohta ühe otsuse.

V. Kruve kaebus on esitatud selle kohta, et 21. veebruaril 2019. a alustatud elektroonilisel hääletamisel ei võimaldanud elektrooniliseks hääletamiseks kasutatav valijarakendus hääletada elektrooniliselt tühja sedeliga võrdväärselt paberil hääletajatega, mille tõttu on V. Kruve hinnangul rikutud valimise vabadust.

V. Kruve on seisukohal, et hääletajal peavad olema samaväärsed valikud ja vabadused nii elektroonilisel hääletamisel kui ka hääletamissedeliga hääletamisel valimisjaoskonnas. See tähendab ka võimalust teha sõltumata hääletamise viisist samu valikuid. V. Kruve on seisukohal, et jaoskonnas hääletamisel on valijal vabadus kirjutada sedelile kandidaadi number, jätta sedel tühjaks või sedel rikkuda. Elektroonilisel hääletamisel sedeli tühjaks jätmise võimalust ei ole ning seetõttu ei ole V. Kruve hinnangul valimiste vabadus erinevate hääletamisviiside puhul samaväärselt tagatud.

Ülaltoodud põhjusel ei vasta V. Kruve hinnangul elektrooniliseks hääletamiseks kasutatav valijarakendus põhiseaduse §-le 60 ja elektroonilist hääletamist sätestava Riigikogu valimise seaduse nõuetele.

Kaebuses taotleb V. Kruve, arvestades riigi valimisteenistuse poolset rikkumise ulatust, elektroonilise hääletuse puuduse kõrvaldamist, milleks on võimalus anda tühi sedel võrdväärselt paberil hääletamisega.

Lisaks leiab V. Kruve oma kaebuses, et elektrooniline hääletamine ei vastanud põhiseaduse §-s 60 sätestatud hääletamise salajasuse nõudele. Kaebaja on seisukohal, et tema elektrooniliselt antud hääle salajaseks jäämine ei ole garanteeritud, sest hääli kogus Riigi Infosüsteemide Amet (RIA) ja mitte riigi valimisteenistus, nagu see toimus aastani 2015.

V. Kruve toob oma kaebuses välja, et kuna valijarakenduse sertifikaat on väljastatud tema andmetel Internet Voting OÜ-le, mitte Vabariigi Valimiskomisjonile, riigi valimisteenistusele või RIA-le, võib sellest järelduda oht hääle salajasusele.

V. Kruve taotleb esitatud kaebuses hääletustulemuste tühistamist ja kordushääletuse korraldamist.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS-i § 69 kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale. RKVS-i § 70 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud.

2. Vabariigi Valimiskomisjon leiab, et V. Kruve kaebus on esitatud tähtaegselt.

3. Vabariigi Valimiskomisjon käsitleb V. Kruve esitanud kaebust kahes osas. Esimeses kaebuse osas (kaebuse punktid 1-10) vaidlustab V. Kruve riigi valimisteenistuse tegevusetust elektroonilise hääletamise valijarakendusse sellise valiku lisamata jätmist, millega isikul oleks võimalik hääletada ühegi kandidaadi registreerimisnumbrit märkimata.

4. V. Kruve esitas Vabariigi Valimiskomisjonile samasisulise kaebuse 23.02.2019. a. Vabariigi Valimiskomisjon jättis selle kaebuse 27.02.2019. a otsusega nr 74 rahuldamata. Selles otsuses viitas Vabariigi Valimiskomisjon enda 11.10.2017. a otsusele nr 34, milles jättis V. Kruve samasisulise 8.10.2017. a esitatud kaebuse rahuldamata. Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis oma 24.10.2017. a otsusega kohtuasjas nr 5-17-32 V. Kruve kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni 11.10.2017. a otsuse nr 34 peale rahuldamata.

5. Arvestades seda, et Vabariigi Valimiskomisjon on 27.02.2019. a otsusega nr 74 jätnud V. Kruve samasisulise kaebuse rahuldamata ja V. Kruve ei ole esitanud oma 3.03.2019. a kaebuses ühtegi täiendavat asjaolu, jätab Vabariigi Valimiskomisjon V. Kruve 3.03.2019. a kaebuse esimese osa (kaebuse punktid 1-10) rahuldamata Vabariigi Valimiskomisjoni 11.10.2017. a otsuses nr 34 ja 27.02.2019. a otsuses nr 74 toodud põhjustel.

6. Kaebuse teises osas (kaebuse p-d 11-13), kus V. Kruve esitab taotluse hääletustulemuste tühistamiseks ja kordushääletuse korraldamiseks, on V. Kruve toonud välja oletused, mille kohaselt ei vastanud tema hinnangul elektrooniline hääletamine 2019. a Riigikogu valimistel põhiseaduse §-s 60 sätestatud hääletamise salajasuse põhimõttele, kuna kaebaja hinnangul kogus hääli RIA ja mitte riigi valimisteenistus. Samasugused oletused ohu kohta hääle salajasuse osas on V. Kruve toonud välja ka seoses sellega, et temale teadaoleva info kohaselt on valimisrakenduse sertifikaat väljastatud Internet Voting OÜ-le ja mitte Vabariigi Valimiskomisjonile, valimisteenistusele või RIA-le.

7. RKVS-i § 70 kohaselt saab kaebuse esitada isik, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Kaebuse punktidest 11-13 ei nähtu kaebaja subjektiivsete õiguste rikkumist, kaebuses ei ole ka täpsustatud, milles võimalik õiguste rikkumine seisnes. Kaebuses on vaidlustatud elektroonilise hääletamise korraldamise organisatsiooni ja tehnilise lahenduse vastavust seaduses sätestatud reeglitele, kuid see ei mõjuta kaebaja kui valija õigust ja võimalust hääletada kas elektrooniliselt või hääletamissedeliga valimisjaoskonnas. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20, ja 3-4-1-31-14, p 16).

8. Lisaks märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium jättis 24.10.2017. a otsusega kohtuasjas 5-17-35 rahuldamata V. Kruve kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni 11.10.2017. a otsuse nr 35 peale, milles leidis, et võib eeldada, et RIA kui oma põhiülesandena riigi elektroonilise infoturbe tagamisele spetsialiseerunud asutus suudab kindlustada hääletamise salajasuse põhimõtte järgimise Vabariigi Valimiskomisjonilt RIA pädevusse läinud elektroonilise hääletamise toimingute tegemisel (p 21).

9. Seega ei vasta kaebuse teine osa (kaebuse punktid 11-13) RKVS-i § 70 nõuetele ja Vabariigi Valimiskomisjonil on RKVS-i § 71 lg 3 kohaselt õigus jätta see läbi vaatamata.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS-i § 72 lõike 3 punktist 1 ning RKVS-i § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Virgo Kruve kaebuse esimene osa (punktid 1-10) rahuldamata ja kaebuse teine osa (punktid 11-13) läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS-i §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json