Teksti suurus:

Argo Mõttuse kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.03.2019
Avaldamismärge:RT III, 05.03.2019, 9

Argo Mõttuse kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 03.03.2019 nr 78

Kaebuse asjaolud ja sisu

02.03.2019 esitas Argo Mõttus Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles vaidlustab valimiste korraldamisel elektrooniliselt hääletanute arvu kindlaks tegemist pärast elektroonilise hääletamise (e-hääletamise) lõppemist 27.02.2019, kuna see sisaldab elektroonilise hääletamise tulemusi, mis tehakse kindlaks alles valimispäeval peale kella 19.00-i. Kaebaja väitel on rikutud valimiste ühetaolisuse printsiipi, mis 243 232 valijaga (e-hääletajate arv) mõjutas hääletamistulemust väga olulises ulatuses. Ka väidab kaebaja, et tagatud ei ole e-hääletamise salajasus ehk krüpteeritud häälte turvalisus, kuna enne tulemuste kindlaks tegemist eraldatakse kõik allkirjad, jättes sellega kogu tulemuse vabalt muudetavaks.

Kaebaja taotleb elektroonilise hääletamise tulemuste täies ulatuses kehtetuks tunnistamist. Kaebaja palub viidates PSJKS § 38 lg-le 2 edastada kaebuse ka Riigikohtule.

Kaebaja põhjendab, et rikutud on valimiste ühetaolisuse ehk võrdsuse põhimõtet. Kaebaja soovib hääletada ainult valimispäeval ja väidab, et e-hääletajad hääletasid ebaseaduslikus ja mittejälgitavas keskkonnas, kus ei ole võimalik tegelikku hääletajat tuvastada (tuvastatakse ainult ID kaart ja selle PIN-koodid). Kaebaja leiab, et kuna valimispäeval on valimisjaoskonnas häälte salajasus tagatud, aga elektroonilisel hääletamisel mitte, siis tema antud häälel on väiksem kaal võrreldes e-hääletamisel antud häälega. Kaebaja põhjendab kaebust RKVS § 1 lg 2 ja põhiseaduse sätete rikkumisega.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. RKVS-i § 69 kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 721 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale.

2. Käesoleval juhul on A. Mõttus esitanud Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse, milles sisuliselt vaidlustab RKVS-s sätestatud elektroonilise hääletamise korraldamise ja hääletamistulemuste kindlakstegemise korda. Kaebaja ei too välja ühtegi rikkumise fakti e-hääletamise korraldamisel, leides vaid, et rikutud on valimiste ühetaolisuse ja võrdsuse printsiipi ning tagatud ei ole e-hääletamisel antud häälte salajasus.

3. RKVS-i § 70 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud. Kaebusest ei nähtu, et kaebaja subjektiivseid õigusi oleks rikutud. E-hääletamine ja selle tulemuste kindlakstegemine korraldatakse vastavalt RKVS-i sätetele. Avalikes huvides valimiskaebuse esitamine ei ole võimalik (vt ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi lahendeid kohtuasjades nr 3-4-1-35-05 p 10, 3-4-1-6-13 p 20 ja 3-4-1-31-14 p 16).

4. Kaebaja taotleb ka kaebuse edastamist Riigikohtule. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab, et kaebuse Riigikohtule saab kaebaja esitada pärast asja lahendamist Vabariigi Valimiskomisjonis (RKVS § 721, PSJKS § 38 lg 1). Kaebus esitatakse Riigikohtule Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

5. Seega ei vasta kaebus RKVS-i § 70 nõuetele ja Vabariigi Valimiskomisjonil on RKVS-i § 71 lg 3 kohaselt õigus jätta see läbi vaatamata.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt RKVS-i § 71 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Argo Mõttuse kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt RKVS-i §-le 721 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json