Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikohale nimetamine uueks tähtajaks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:03.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 05.05.2018, 6

Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikohale nimetamine uueks tähtajaks

Vastu võetud 03.05.2018 nr 115

Politsei ja piirivalve seaduse § 43 lõike 2 alusel ning kuulates ära Riigikogu õiguskomisjoni arvamuse:

1. Nimetada politseikindralinspektor Elmar Vaher (isikukood 37505015212) uueks tähtajaks Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 3. maist 2018. a kuni 2. maini 2023. a.

2. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori palga määrab valdkonna eest vastutav minister.

3. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2, 5 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine, süütegude menetlemine ning Politsei- ja Piirivalveameti pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine ja rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud Politsei- ja Piirivalveameti pädevus.

4. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud ametikohalt vabastamine. Volitus antakse edasivolitamise õigusega.

5. Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikoha asukoht on Tallinn.

6. Elmar Vaheri avaliku teenistuse staaž 2. mai 2018. a seisuga on 21 aastat 8 kuud ja 2 päeva ning politseiteenistuse staaž 3. mai 2018. a seisuga on 22 aastat 7 kuud ja 29 päeva.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Jüri Ratas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär