Teksti suurus:

Olev Tomsoni kaebuse rahuldamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2019
Avaldamismärge:RT III, 05.06.2019, 1

Olev Tomsoni kaebuse rahuldamata jätmine

Vastu võetud 03.06.2019 nr 107

Kaebuse asjaolud

Olev Tomson esitas 28.05.2019. a Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse. Kaebaja leiab, et 26. mail 2019 läbiviidud Euroopa Parlamendi valimised ei ole seaduslikud, sest usaldusväärselt ei ole tagatud valijate vaba tahte väljendamine ja hääletamise salajasus. Kaebuse kohaselt on vaidlustatavaks toiminguks hääletamine valimispäeval 26.05.2019. a valimisjaoskonnas. Kaebaja põhistab oma kaebust sellega, et  elektroonilise hääletamise korral saab isik hääletada oma kodus ilma igasuguse järelevalveta, kasvõi mitmekesi koos olles. Valimisjaoskonnas hääletades on aga hääletaja kohustatud täitma hääletamissedeli hääletamiskabiinis ega tohi hääletamissedelit hääletamisruumist välja viia. Kuna O. Tomson veendus 26.05.2019. a valimisjaoskonnas olles, et hääletada on võimalik ainult eelpool kirjeldatud viisil, siis jättis ta hääletamata, sest pidas seda nii enda kui teiste valijate diskrimineerimiseks.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. EPVS § 67  kohaselt on kaebus selle seaduse tähenduses Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav nõuetekohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusvastaseks valimiste korraldaja toiming ja sama seaduse §-s 701 sätestatud korras Riigikohtule esitatav kaebus Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse või toimingu peale.

2. EPVS § 68 kohaselt on kaebuse esitamise õigus üksikisikul, kandidaadil ja erakonnal, kes leiab, et tema õigusi on vaidlustatava toiminguga rikutud.

3. Vaidlustatav toiming on Vabariigi Valimiskomisjoni hinnangul kaebaja hääletamine valimispäeval 26.05.2019. a valimisjaoskonnas EPVS §-s 38 kehtestatud korras.

4. Kaebaja hinnangul on rikutud tema õigusi sellega, et jaoskonnas hääletamisele on kehtestatud erinev kord kui elektroonilisele hääletamisele.

5. Hääletamine valimisjaoskonnas toimus seaduses ettenähtud korras ja kaebusest ei nähtu, et seadusega sätestatud korda oleks rikutud.

6. Kaebajal oli võimalus hääletada nii elektrooniliselt kui valimisjaoskonnas, kuid kaebaja loobus sellest. Kaebusest ei nähtu, et kaebaja õigust hääletada takistati, seega ei rikutud kaebaja õigusi.

7. Ülaltoodud põhjustel tuleb kaebus jätta rahuldamata.


Vastavalt EPVS § 70 lõike 3 punktile 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Olev Tomsoni kaebus rahuldamata.


Vastavalt EPVS §-le 701 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json