Teksti suurus:

Raivo Paala kaebuse läbi vaatamata jätmine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2019
Avaldamismärge:RT III, 05.06.2019, 2

Raivo Paala kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 03.06.2019 nr 108

Kaebuse sisu

Raivo Paala esitas 29.05.2019 Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse.

R. Paala leiab, et läbi Romeo Kaldale rakenduva ebaseadusliku keelu – kandideerida Euroopa Parlamendi  valimistel (EPVS § 4 lõike 3 punkt 2 ja lõike 6 punkt 2) – rikuti tema põhiõigusi, kuna ta soovis hääletada Romeo Kalda poolt.

R. Paala taotleb, et Vabariigi Valimiskomisjon tuvastaks  Euroopa Parlamendi 2019. a valimiste ebaseaduslikkuse ja vastuolu PS §-ga 58, Euroopa Inimõiguste ja Põhivabaduste Kaitse Konventsiooni esimese protokolli artikliga 3, Euroopa Liidu Põhiõiguste Harta artikliga 40, ÜRO kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artikliga 25, Euroopa Nõukogu Veneetsia Komisjoni poolt vastu võetud valimiste hea tava koodeksi punktiga I.1.1.d.v. ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktikaga.

Kuna vangistuses viibivad isikud ei saanud Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimistel kandideerida ja hääletada,  taotleb R. Paala, et Vabariigi Valimiskomisjon tunnistaks Euroopa Parlamendi 2019. a valimiste tulemused ebaseaduslikuks ja jätaks valimistulemused välja kuulutamata.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. EPVS § 67 kohaselt on EPVS alusel esitatavaks kaebuseks Vabariigi Valimiskomisjonile esitatav EPVS nõuete kohaselt vormistatud taotlus tunnistada seadusevastaseks valimiste korraldaja toiming. EPVS §-st 68 tulenevalt saab isik kaebuse esitada ainult enda rikutud õiguste kaitseks (vt nt RKPJKo 23.03.2011 otsus 3-4-1-7-11 p 7).

2. R. Paala vaidlustab EPVS §-s 4 sisalduva piirangu, mis kaebaja väitel rikkus tema põhiõigusi, kuna ta soovis hääletada Romeo Kalda poolt.  EPVS näeb ette kandideerimisõiguse piirangud ning kandidaatide esitamise ja registreerimise korra. Põhiseaduse täiendamise seaduse §-st 2 lähtuvalt  tuleneb Eesti kodaniku põhiõigus hääletada ja kandideerida Euroopa Parlamendi valimistel PS III peatükist (RKPJKo  03.05.2019 otsus 5-19-30 punkt 17, Riigikohtu üldkogu 01.07.2010 otsus 3-4-1-33-09 punkt 40). Põhiseaduslikud piirangute kehtestamise alused Euroopa Parlamendi valimistel tulenevad PS §-dest 57 ja 58. PS § 58 lubab seadusega piirata nende Eesti kodanike osavõttu hääletamisest, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohtades. Vastav piirang on kehtestatud EPVS § 4 lõike 6 punktis 2. R. Paalal on subjektiivne õigus teha hääletamisel valik nende isikute seast, kes kandideerivad Euroopa Parlamendi valimistel. Tal ei ole subjektiivset õigust teha valikut muude isikute seast. Seega ei ole R. Paala subjektiivseid õigusi rikutud.

3. Vabariigi Valimiskomisjon jättis 16.04.2019 otsusega nr 103 Romeo Kalda Euroopa Parlamendi 2019 valimistel kandidaadina registreerimata põhjendustega, et R. Kalda kui kohtu poolt süüdi mõistetud ja vanglakaristust kandev isik ei vasta  Euroopa Parlamendi liikmeks kandideerivale isikule esitatavatele nõuetele. Teiseks ei ole Kalda esitanud kautsjoni tasumist tõendavat maksekorralduse koopiat. Riigikohus jättis 03.05.2019 otsusega nr 5-19-30 rahuldamata R. Kalda  kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni 16.04.2019 otsuse nr 103 tühistamiseks.

4. R. Paala samasisulist kaebust lahendas Vabariigi Valimiskomisjon ka 2019. a märtsis toimunud Riigikogu valimistel ja 11.03.2019 otsusega nr 83 jättis kaebuse rahuldamata. Riigikohus tegi 27.03.2019 otsuse nr 5-19-16, millega jättis R. Paala kaebuse Vabariigi Valimiskomisjoni otsusele rahuldamata. Eelnimetatud otsuse p 13 on Riigikohus seisukohal, et R. Paala subjektiivne õigus vabalt valida ei tähenda õigust valida konkreetne isik, kelle poolt ta soovib oma hääle anda. Lisaks on R. Paala esitanud Riigikohtule 01.03.2019 samasisulistega põhjendustega individuaalkaebuse, mille Riigikohus tagastas R. Paalale läbivaatamatult 06.05.2019 määrusega nr 5-19-9.

5.  R. Paala kaebuses vaidlustatakse EPVS-s sätestatud hääletamis- ja kandideerimisõiguse põhiseaduspärasust. Euroopa Parlamendi valimised on korraldatud seaduse alusel ning seaduste põhiseaduspärasuse kontroll ei ole Vabariigi Valimiskomisjoni pädevuses.

6. R. Paala taotleb oma kaebuses täiendavalt, et Vabariigi Valimiskomisjon informeeriks Euroopa Parlamenti ja taotleks Euroopa Parlamendilt ja Euroopa Komisjonilt suunist uute siseriiklike valimiste korraldamise vajaduse kohta võimaldades kandideerida ja hääletada ka vanglakaristust kandvatel isikutel. Vabariigi Valimiskomisjon on seisukohal, et valimised on korraldatud vastavalt EPVS-le ja taotlus ei ole põhjendatud.

7. EPVS § 69 lõige 3 sätestab, et kui kaebus ei vasta EPVS §-s 68  ettenähtud nõuetele, võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata.


Vastavalt EPVS § 69 lõikele 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Raivo Paala kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt EPVS §-le 701 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json