Teksti suurus:

Argo Mõttuse kaebuse läbi vaatamata jätmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2019
Avaldamismärge:RT III, 05.06.2019, 6

Argo Mõttuse kaebuse läbi vaatamata jätmine

Vastu võetud 03.06.2019 nr 112

Kaebuse asjaolud

Argo Mõttus esitas 30.05.2019 kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja taotleb Euroopa Parlamendi valimiste hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamist ja kordushääletamise korraldamist. Samuti taotleb kaebaja ebavõrdse kohtlemise eest tekitatud kahju hüvitamist 750 000 euro ulatuses. Kaebuse kohaselt on vaidlustatavaks toiminguks valimistulemuste avaldamine 27.05.2019 kell 00:02. Kaebaja põhistab kaebust sellega, et temale kui Euroopa Parlamendi valimistel kandideerinud üksikkandidaadile ei võimaldatud ETV-s eetriaega samadel alustel erakondadega. Kaebaja leiab, et kui hääleõiguslik kodanik eemaldatakse televisiooni eetrist, on see sama hea kui valimistel mitteosalemine, ehk tema hääleõiguse ebaseaduslik rikkumine, sest valijad ei saa tema olemasolust ega seisukohtadest teada.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebuse kohaselt on vaidlustatavaks toiminguks esialgsete valimistulemuste avaldamine valimispäeva järgselt. Viidatud toiming on informatiivse tähendusega, samuti ei nähtu kaebusest, et tulemuste avaldamise käigus oleks kaebaja arvates seadust rikutud. Viidatud toiming ei saa seetõttu rikkuda kaebaja õigusi, mistõttu EPVS §-st 68 tulenevalt ei saa kaebajal selles osas olla ka kaebuse esitamise õigust. Eeldatavasti peab kaebaja valimistulemuste avaldamise vaidlustamise all silmas, et hääletamistulemused Euroopa Parlamendi valimistel on ebaseaduslikud, sest tema õigusi kandidaadina on rikutud. Sisuliselt näeb kaebaja oma õiguste rikkumist selles, et tal ei võimaldatud teha valimiskampaaniat ETV-s ja sellest tulenevalt leiab kaebaja, et hääletamistulemused Euroopa Parlamendi valimistel tuleb tunnistada kehtetuks.

2. Rahvusringhäälingu programmides valimiste kajastamist reguleerib rahvusringhäälingu seaduse § 6 lõige 5. Viidatud sätte kohaselt kinnitab rahvusringhäälingu programmides valimiste kajastamise reeglid Rahvusringhäälingu nõukogu ja need avalikustatakse hiljemalt nädal pärast valimiste väljakuulutamise päeva. Sellest tulenevalt on Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu 19.02.2019 koosoleku otsusega nr 3.1 kehtestanud Euroopa Parlamendi 2019. aasta valimiskampaania kajastamise korra Eesti Rahvusringhäälingus.

3. EPVS § 67 kohaselt saab Vabariigi Valimiskomisjonile esitada kaebuse valimiste korraldaja toimingu seadusevastaseks tunnistamiseks ja vastavalt EPVS § 69 lõike 1 punktile 3 tuleb vaidlustatav toiming kaebuses kirjeldada. Eesti rahvusringhäälingu nõukogu ei ole valimiste korraldaja Euroopa Parlamendi valimise seaduse mõttes. Valimiste korraldajate ring on määratletud EPVS §-s 9. Vabariigi Valimiskomisjonil puudub pädevus ka järelevalve teostamiseks Eesti Rahvusringhäälingu ja Eesti Rahvusringhäälingu nõukogu tegevuse üle.

4. EPVS § 69 lõige 3 sätestab, et EPVS § 69 lõigete 1 ja 2 nõuetele mittevastava kaebuse võib Vabariigi Valimiskomisjon jätta läbi vaatamata. Kuna vaidlustatud ei ole valimiste korraldaja toimingut, vaid Eesti Rahvusringhäälingu ja Rahvusringhäälingu nõukogu tegevust, ei  ole Vabariigi Valimiskomisjonil võimalik kaebust läbi vaadata.

5. Lisaks ei vasta kaebus EPVS § 69 lõikele 2, mille kohaselt peab kaebuse esitaja kaebusele alla kirjutama. Kaebaja on kaebuses märkinud, et tal ei ole võimalik kaebust digitaalselt allkirjastada, kuid kaebuse saab allkirjastada ka omakäeliselt.


Arvestades ülaltoodut ja tulenevalt EPVS-i § 69 lõikest 3 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Argo Mõttuse kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt EPVS §-le 701 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Meelis Eerik
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json