Teksti suurus:

Kalle Grünthali kaebuse lahendamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:03.06.2024
Avaldamismärge:RT III, 05.06.2024, 1

Kalle Grünthali kaebuse lahendamine

Vastu võetud 03.06.2024 nr 1

 

Kaebuse asjaolud

Üksikkandidaat Kalle Grünthal esitas Vabariigi Valimiskomisjonile 29. mail 2024 kaebuse, milles taotleb Saue valla vallasekretäri Kirsti Saare (Saar) toimingu, millega ta muutis Euroopa Parlamendi valimiste 2024 kandidaatide koondnimekirja, tunnistamist seadusevastaseks. Kaebaja avastas 29. mail Saue valla ajalehes Saue Valdur nr 9 (153) mai 2024, et teisel lehel on toodud ära Euroopa Parlamendi valimiste info. Muu hulgas oli seal ära trükitud ka 2024. a Euroopa Parlamendi valimiste kandidaatide koondnimekiri. Trükitud nimekiri ei vasta osaliselt tõele, sest üksikkandidaatide seas oli viimase isikuna numbri all 148 Hanno Pevkur, kes tegelikult peab asetsema Reformierakonna nimekirja kandidaatide seas. Kaebaja leiab, et tegemist on olulise veaga, sest põhjuseta ei korraldata Vabariigi Valimiskomisjoni poolt kandidaatide järjekorra numbrite loosimist. Veel toob kaebaja esile, et juhul kui valija soovib just hääletada üksikkandidaadi, mitte aga erakonna kandidaadi poolt, tekib olukord, kus Hanno Pevkurile antakse lisaks Reformierakonna toetajatele ka üksikkandidaatidele mõeldud hääled. Kaebaja pöördus pärast ülalmainitud asjaolu avastamist Saue valla avalike suhete juhi Sirje Piirsoo poole, et saada selgitust toimunu osas. Telefonivestluses märkis eelnimetatu, et nemad koostasid nimekirja riigi valimisteenistuse poolt saadetud lingi alusel. Kaebaja kontrollis, kas riigi valimisteenistus on esitanud korrektse koondnimekirja, kuid vigu selles koondnimekirjas ei tuvastanud. Seega järeldas kaebaja, et tegemist saab olla pahatahtliku tegevusega, et tõsta Hanno Pevkurit esile ning mõjutada seeläbi valimistulemusi. Seda väidet kinnitab kaebaja arvates asjaolu, et vallaleht viiakse otsepostitusena kõikidele elanikele, kusjuures need, kes hääletavad kodunt, võivad võtta aluseks just vallalehes avaldatud nimekirja. Kaebaja võttis ühendust ka Saue valla avalike suhete juhi Sirje Piirsooga, kes selgitas, et tegemist oli kujunduse käigus tekkinud veaga ning sellest on informeeritud ka riigi valimisteenistust. Saue valla veebilehel avaldati parandatud vallaleht koos selgitusega ja lehe järgmises numbris ilmub kandidaatide koondnimekiri uuesti koos õiendusega. Selgitusse oli lisatud ka link, millal ilmub järgmine vallaleht. Kaebaja, tutvudes lingil oleva materjaliga, tuvastas, et parandus on vallalehes tehtud koos selgitusega, kuid ei vasta tõele, et vallalehe juuni esimene number, kus ilmub kandidaatide koondnimekiri uuesti ja korrektselt koos õiendusega, jõuab postkastidesse veel enne Euroopa Parlamendi valimisi. Kaebaja tuvastas, et Saue vallalehe ilmumise graafiku järgi on leht jaotamisel 8. juunil ja 11. juunil, kui valimised on sisuliselt lõppemas.

Lähtudes eeltoodust, on kaebaja seisukohal, et Saue Vallavalitsus on mõjutanud Saue vallas valimisi, tehes seda muudetud kandidaatide koondnimekirja alusel.

Euroopa Parlamendi valimise seaduse (EPVS) § 9 lõike 1 punkti 2 kohaselt korraldavad valimisi muu hulgas valla- ja linnasekretärid. Sama paragrahvi lõike 7 järgi on valimisi korraldav isik ja teda abistav isik oma ülesandeid täites sõltumatu ja ta ei või agiteerida erakonna ega kandidaadi poolt ega vastu. Kaebaja leiab oma kaebuses, et antud juhtumil edastati valimiste korraldaja vallasekretäri poolt Saue valla elanikele vallalehe kaudu ebaõige kandidaatide koondnimekiri, kus märgilise tähendusega oli üksikkandidaatide nimekirja kantud Hanno Pevkur. Saadud informatsioon võib mõnede isikute jaoks olla ainuke kaalutlusotsus oma valiku tegemisel. Olenemata sellest, kas tegu oli tahtliku või tahtmatu teoga, on vallasekretär agiteerinud kandidaati nr 148 ning rikkunud sellega kaebuse esitaja õigusi ausatele valimistele. EPVS § 32 lõige 2 sätestab, et kandidaatide koondnimekirja kantakse kandidaadid erakondade nimekirjade kaupa registreerimisnumbrite järjekorras. Nimekirja ette märgitakse selle esitanud erakonna nimi. Üksikkandidaadid kantakse kandidaatide koondnimekirja pärast erakondade nimekirju registreerimisnumbrite järjekorras. Sama paragrahvi lõike 4 alusel teavitab riigi valimisteenistus kõigist kandidaatide koondnimekirja parandustest ja muudatustest valla- ja linnasekretäre ning välisriigis hääletamist korraldavaid välisesindusi, kes teevad asjakohased parandused ja muudatused kandidaatide koondnimekirja. Kandidaatide koondnimekirja ei muudeta pärast 13. päeva enne valimispäeva. Vaatamata eeltoodud seaduses märgitud alustele on Saue vallasekretär esitanud Saue vallaelanikele muudetud koondnimekirja, mis erineb riigi valimisteenistuse poolt saadetud kandidaatide koondnimekirjast. Kaebaja osundab, et lähtudes eelmärgitust, on Saue vallasekretäri toiming, muutes omavoliliselt Euroopa Parlamendi valimiste 2024 kandidaatide koondnimekirja, seadusevastane. Kaebuse kohaselt sai kaebaja vallasekretäri ebaseaduslikust toimingust teada 29. mail 2024.

Saue vallasekretäri seisukoht

Saue vallasekretär saatis riigi valimisteenistuse pöördumise peale oma selgituse 30. mail 2024, milles selgitas, et Sirje Piirsoo on Saue valla avalike suhete juht ja Saue vallalehe toimetaja. Vallasekretär edastas avalike suhete juhile riigi valimisteenistuse edastatud kandidaatide koondnimekirja lingi. See asjaolu nähtub ka edasi saadetud e-kirjast. Selgituses järeldab vallasekretär, et valimiste korraldajana edastas ta lehetoimetajale korrektse nimekirja. Viga vallalehes tekkis koondnimekirja kujundusfaili kopeerimisel ning kujundajal jäi see märkamata. Vea avastas ja selle olemasolust teavitas Saue valda Kalle Grünthal. Veast on teavitatud ka Hanno Pevkurit. Vea olemasolust on teavitatud ka avalikkust läbi Saue valla veebilehe, kus on vaidlusaluse vallalehe numbri juures vastav teave. Samuti on nad palunud kiirendada uue vallalehe kojukannet, et see jõuaks kolmapäeval elanikeni. Vallasekretär viitas, et valijal on hääletades võimalus tutvuda nii jaoskonnas, kodus kui valijarakenduses hääletades korrektse nimekirjaga. Vallasekretär vabandab kaebaja ees vea tekkimise pärast.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

Euroopa Parlamendi valimise seaduse (EPVS) § 67 kohaselt võib esitada kaebuse valimiste korraldaja toimingu peale. Vabariigi Valimiskomisjon saab kaebusest aru selliselt, et vaidlustatav toiming on Saue valla vallasekretäri toiming, millega ta edastas kandidaatide koondnimekirja avalikustamiseks vallalehes. Kaebaja täpsustas, et vaidlustatav toiming on kandidaatide koondnimekirja muutmine. See toiming ei ole vaidlustatav EPVS järgi. EPVS ei pane valla- ja linnasekretäridele kohustust avaldada kandidaatide nimekirja. Kandidaatide koondnimekirja koostamine on riigi valimisteenistuse kohustus (EPVS § 32 lõige 1), nagu ka kandidaatide kohta andmete avaldamine (EPVS § 27 lõige 5). Valla- ja linnasekretäride ülesanne on hoolitseda riigi valimisteenistuse koostatud või parandatud (EPVS § 32 lõige 4) kandidaatide koondnimekirja edastamise eest jaoskonnakomisjonidele kandidaatide koondnimekirja väljapanemiseks hääletamisruumi (EPVS § 33 lõige 2) ja hääletamiskabiini (EPVS § 34 lõige 2). Valla- või linnasekretäri poolt muude toimingute tegemist kandidaatide koondnimekirjaga seadused ei reguleeri. Kui valla- või linnasekretär edastab kandidaatide koondnimekirja avaldamiseks näiteks valla või linnalehes, siis ei saa seda pidada valimiste korraldaja toiminguks EPVS tähenduses. Praegusel juhul pole alust arvata, et valimiste korraldaja oleks teinud ka mõne seadusega ette nägemata toimingu hääletustulemuste mõjutamiseks. Seega ei ole kaebaja vaidlustanud valimiste korraldaja toimingut, mida saaks vaidlustada Vabariigi Valimiskomisjonis (EPVS § 67). Kaebus jääb seetõttu läbi vaatamata. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et kõik valijad saavad hääletamisel tutvuda korrektse kandidaatide koondnimekirjaga nii valijarakenduses (Vabariigi Valimiskomisjoni 9. veebruari 2024 otsus nr 95 „Tehnilised nõuded elektroonilise hääletamise korraldamise üldpõhimõtete tagamiseks“ p 1.1.), kodus hääletades (riigi valimisteenistuse 22. märtsi 2024 korraldusega nr 1 kinnitatud hääletamise korraldamise juhendi lk 50 p 7) kui ka valimisjaoskondades (EPVS § 33 lõige 2). Valijatele saadetud teabeleht suunab valijaid kandidaatide koondnimekirja vaatama valimised.ee veebilehelt, kus on registreeritud kandidaadid kuvatud õigesti. Vabariigi Valimiskomisjon peab kahetsusväärseks kandidaatide koondnimekirja vigast avaldamist, kuid märgib, et Tallinna linna tegevuse peale saab esitada kaebuse kohtule; reklaamiseaduse rikkumise üle teostab riiklikku järelevalvet reklaamiseaduse § 30 järgi Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.

Arvestades ülaltoodut ja lähtudes Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 69 lõikest 3, Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

jätta Kalle Grünthali kaebus läbi vaatamata.


Vastavalt EPVS §-le 701 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Oliver Kask
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json