Teksti suurus:

Omandireformi käigus tagastatud eluruumide asustamise korraldamise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 2, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
29.12.1994 otsus nr 462

Omandireformi käigus tagastatud eluruumide asustamise korraldamise seadus

Vastu võetud 15.12.1994

§ 1. Seaduse ülesanne

(1) Käesolev seadus reguleerib omandireformi käigus tagastatud eluruumide asustamise korraldamist, omanike ja üürnike suhteid, maksukorraldust.

(2) Käesolev seadus on ajutise toimega ja selle järgi reguleeritakse omandisuhteid käesolevas seaduses sätestatud objektide suhtes seaduse jõustumisest kuni 1997. aasta 1. juulini.

§ 2. Seaduse eesmärk

Eluruumide asustamise korraldamise eesmärk on:
1) anda õigusjärgsetele omanikele võimalus asuda taas elama neile tagastatud ühepereelamutesse ja omanikukorteritesse;
2) luua tagatised nendele füüsilistele isikutele, kes on sunnitud vabastama üürilepingu alusel kasutatud elamispinna (elamu, korter) seoses selle tagastamisega õigusjärgsele omanikule;
3) teha muudatused maksukorralduses seoses Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses (RT 1991, 21, 257; 45, 565; 1992, 19, 275; 33, 420; 1993, 15, 253 ja 254; RT I 1993, 35, 545 ja 546; 45, 639; 1994, 13, 231; 24, 395; 33, 507; 40, 653; 51, 859) ja elamuseaduses (RT 1992, 17, 441; RT I 1994, 40, 653) kehtestatud üürilepingute kehtivuse jätkumise nõuete ja nendest tulenevate omaniku kohustuste arvestamisega.

§ 3. Seaduse objekt

(1) Käesoleva seaduse kohaselt on asustamise korraldamise objektiks:
1) maja, mida majaomanik enne võõrandamist kasutas ühepereelamuna (individuaalelamu);
2) korter, mida majaomanik enne võõrandamist kasutas oma majas eluasemena;
3) korter elamukooperatiivis või korteriühingus, mida korteriomanik kasutas oma perekonna eluasemena;
4) mitteeluruumid, mida omanik kasutas ettevõtluseks (kaupluseruumid, töökojad, arstikabinetid jne.).

(2) Käesolev seadus ei käsitle:
1) elamuid, mis enne võõrandamist olid tervikuna kasutamisel üürikorteritena;
2) kortereid, mida enne võõrandamist kasutati üürilepingu alusel.

§ 4. Omaniku õigus elada oma majas

(1) Võõrandatud maja omanikul on maja tagastamise hetkel õigus nõuda käesoleva seaduse § 3 1. lõikes loetletud objektide vabastamist kas kokkuleppel üürnikuga või kohaliku omavalitsuse täitevorgani otsuse või kohtuotsuse alusel.

(2) Käesoleva seaduse § 3 1. lõike punktides 1–4 kirjeldatud juhtudel on praegusel üürnikul eelisõigus erastada asustamata eluruum vastavalt eluruumide erastamise seadusele (RT I 1993, 23, 411; 71, 1002; 1994, 25, 405; 32, 505; 51, 860; 54, 905). Üürnik on kohustatud korteri vabastama, kui ta on asunud elama mõnda teise üürikorterisse või erastanud asustamata eluruumi või keeldunud kaks korda järjest talle volikogu otsusel pakutud samaväärsest korterist.

(3) Kui käesoleva seaduse § 3 1. lõike punktis 4 nimetatud mitteeluruume kasutab riigiasutus või -ettevõte või kohalik omavalitsus, kuuluvad need omaniku nõudel vabastamisele.

(4) Riigi ja munitsipaalomandis olevas elamufondis vabanevad ja uued ehitatavad korterid registreeritakse kohalikus omavalitsuses. Informatsioon registreeritud korterite kohta on avalik ning koondatakse Riigi Elamuameti juures asuvasse andmebaasi.

(5) Vabanenud ja uute ehitatavate korterite registrisse kantud kortereid võib üürida või erastada vaid nendele üürnikele, kes kuuluvad väljatõstmisele Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduses sätestatud juhtudel. Riigil on õigus jätta oma käsutusse kuni 5% riigi omandis ja kohalikul omavalitsusel kuni 5% munitsipaalomandis olevast vabanevast ja uuest elamispinnast.

(6) Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12 4. lõige jääb kehtima täies mahus sellise elamispinna suhtes, mida ei ole loetletud käesoleva seaduse § 3 1. lõikes.

§ 5. Seaduse rakendamine

(1) Käesoleva seaduse rakendamise korra kehtestab Vabariigi Valitsus.

(2) Käesolev seadus jõustub 1995. aasta 1. jaanuaril ning kehtib kuni 1997. aasta 1. juulini. Selle tähtaja lõppedes rakendatakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seadust ja elamuseadust täies ulatuses.

§ 6. Varasemate õigusaktide muutmine

Peatatakse Eesti Vabariigi omandireformi aluste seaduse § 12 4. lõike kehtivus käesoleva seaduse § 4 1.–4. lõikes toodud juhtudel kuni 1997. aasta 1. juulini.

  Riigikogu esimees Ülo NUGIS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json