Teksti suurus:

Põlva maavanema ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:30.06.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 05.07.2016, 12

Põlva maavanema ametikohale nimetamine

Vastu võetud 30.06.2016 nr 226

Vabariigi Valitsuse seaduse § 83 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõike 1 alusel ning võttes teadmiseks Põlvamaa Omavalitsuste Liidu üldkoosoleku 28. juuni 2016. a arvamuse:

1. Nimetada Igor Taro (isikukood 38108016521) Põlva maavanema ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 1. juulist 2016. a kuni 30. juunini 2021. a.

2. Maavanema palga määrab valdkonna eest vastutav minister.

3. Maavanema avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1, 2 ja 8 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine ning maavalitsuse pädevuses olevate poliitikat kujundavate otsuste sisuline ettevalmistamine või rakendamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud maavalitsuse pädevus.

4. Maavanema ametikohale nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud ametikohalt vabastamine. Volitus on antud edasivolitamise õigusega. Valdkonna eest vastutaval ministril ei ole lubatud edasi volitada palga määramise õigust ega ametisse nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate otsuste tegemist distsiplinaarvastutuse kohaldamisel.

5. Põlva maavanema ametikoha asukoht on Põlva.

6. Igor Tarol puudub seisuga 30. juuni 2016. a avaliku teenistuse staaž.

Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär