Teksti suurus:

Piirkondlike komisjonide moodustamine haldusreformi elluviimiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 05.07.2016, 20

Piirkondlike komisjonide moodustamine haldusreformi elluviimiseks

Vastu võetud 30.06.2016 nr 242

Haldusreformi seaduse § 5 lõike 4 alusel:

1. Moodustada haldusreformi elluviimiseks ajutised piirkondlikud komisjonid (edaspidi komisjonid), kelle ülesandeks on esitada haldusreformi seaduse § 5 lõigete 1‒3 ja § 10 kohaseid ettepanekuid ning anda soovitusi ja hinnanguid haldusreformi elluviimiseks komisjoni tegevuspiirkonnaga hõlmatud maakondades ning soovitusi asjaomastele volikogudele kokkulepete sõlmimisel ja haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste lahendamisel.

2. Komisjonid moodustada järgmistes tegevuspiirkondades ja koosseisudes:
1) Põhja-Eesti piirkondlik komisjon (Harju, Järva, Lääne-Viru ja Ida-Viru maakond)
Komisjoni esimees:
Rahandusministeeriumi regionaalvaldkonna asekantsler
Komisjoni liikmed:
Harju maavanem
Ida-Viru maavanem
Järva maavanem
Lääne-Viru maavanem
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunikud
Mihkel Laan – OÜ Cumulus Consulting juhatuse liige ja konsultant
Mikk Lõhmus – Tallinna Tehnikaülikooli lektor

2) Lääne-Eesti piirkondlik komisjon (Pärnu, Lääne, Saare, Hiiu ja Rapla maakond)
Komisjoni esimees:
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja
Komisjoni liikmed:
Hiiu maavanem
Lääne maavanem
Pärnu maavanem
Rapla maavanem
Saare maavanem
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunikud
Kersten Kattai – Tallinna Ülikooli avaliku halduse lektor
Rivo Noorkõiv – Osaühingu Geomedia juhatuse esimees ja konsultant

3) Lõuna-Eesti piirkondlik komisjon (Jõgeva, Viljandi, Tartu, Võru, Põlva ja Valga maakond)
Komisjoni esimees:
Rahandusministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja
Komisjoni liikmed:
Jõgeva maavanem
Põlva maavanem
Tartu maavanem
Valga maavanem
Viljandi maavanem
Võru maavanem
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna juhataja
Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonna nõunik
Rivo Noorkõiv – Osaühingu Geomedia juhatuse esimees ja konsultant
Veiko Sepp – Tartu Ülikoolisotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) projektijuht-analüütik
Georg Sootla – Tallinna Ülikooli avaliku poliitika professor

3. Komisjon annab kohaliku omavalitsuse üksuse volikogu (edaspidi volikogu) algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisel:
1) arvamuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekuna esitatud moodustuva kohaliku omavalitsuse üksuse vastavuse kohta haldusreformi seaduse §-s 3 nimetatud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse ja haldusreformi seaduse § 1 lõikes 3 nimetatud soovitusliku suuruse kriteeriumile (edaspidi koos kriteerium), haldusreformi eesmärkidele ning territoriaalsele terviklikkusele, arvestades Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5 nimetatud asjaolusid ja mõjusid, koos hinnanguga vajaduse kohta kaasata haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettevalmistamisse täiendavad kohaliku omavalitsuse üksused;
2) omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile, haldusreformi eesmärkidele ning territoriaalsele terviklikkusele vastavuse kohta arvamuse kujundamiselhinnangu haldusreformi seaduse § 9 lõikes 3 nimetatud erandi kohaldamise põhjendatuse kohta, kui seda on haldusterritoriaalse korralduse muutmisel taotletud;
3) arvamuse haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotluse tulemusel moodustatava kohaliku omavalitsuse üksuse vastavuse kohta haldusreformi elluviimiseks kokkulepitud kriteeriumile, haldusreformi eesmärkidele, piirkonna eripärale, asustussüsteemi kooskõlale ning territoriaalsele terviklikkusele, arvestades Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5 nimetatud asjaolusid ja mõjusid;
4) kohaliku omavalitsuse üksuse taotluse alusel soovituse taotleda ühise piirita kohaliku omavalitsuse üksustel haldusterritoriaalse korralduse muutmist haldusreformi seaduse § 7 lõikes 3 ja § 9 lõikes 6 sätestatud tingimustel;
5) soovitusi asjaomastele volikogudele kokkulepete sõlmimisel ja haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste lahendamisel.

4. Komisjon annab Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisel:
1) arvamuse 1. jaanuariks2017. a haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlust mitte esitanud ning omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile mittevastavate kohaliku omavalitsuse üksuste haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamise suhtes;
2) kriteeriumile vastavuse kohta arvamuse kujundamiselhinnangu territooriumiosade üleandmise otstarbekuse kohta ühinemise käigus piirkondades, kus elanikud on vastava taotluse esitanud, kuid mida ei ole haldusterritoriaalse korralduse muutmise taotlemisel arvesse võetud, või muul põhjendatud juhul, kui territooriumiosa üleandmine on vajalik ja otstarbekas omavalitsusüksuse miinimumsuuruse kriteeriumile mittevastava kohaliku omavalitsuse üksuse haldusterritoriaalse korralduse muutmiseks;
3) haldusreformi seaduse § 9 lõike 3 punktis 2 nimetatud erandi puhul kohaliku omavalitsuse üksuste põhjendatud taotlusel soovituse Rahandusministeeriumile moodustada kohaliku omavalitsuse üksuste haldusterritoriaalse korralduse muutmisel ühise piirita haldusterritooriumidest koosneva kohaliku omavalitsuse üksuse;
4) soovitusi volikogudele, kellele Vabariigi Valitsus on teinud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepaneku, kokkulepete sõlmimisel ja haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvate vaidlusaluste küsimuste lahendamisel;
5) hinnangu volikogude arvamustele Vabariigi Valitsuse esitatud haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekute kohta.

5. Komisjonide tegevuspiirkondade üleseid haldusterritoriaalse korralduse muutmisega seonduvaid küsimusi lahendavad asjaomased komisjonid ühiselt.

6. Komisjoni arvamus peab sisaldama hinnangut kavandatava haldusterritoriaalse korralduse muutmisel tekkiva omavalitsusüksuse:
1) vastavuse kohta haldusreformi elluviimiseks kokkulepitud omavalitsusüksuse miinimumsuuruse ja volikogude algatatud haldusterritoriaalse korralduse muutmisel ka soovitusliku suuruse kriteeriumile;
2) vastavuse kohta haldusreformi eesmärkide saavutamisele;
3) territoriaalse terviklikkuse kohta, arvestades Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 7 lõikes 5 nimetatud asjaolusid ja mõjusid.

7. Komisjoni arvamus koostatakse komisjoni arutelu tulemusena ühinemiskonsultandi koostatud eksperdihinnangu põhjal.

8. Komisjoni töövormiks on koosolek. Komisjoni esimehe ettepanekul võib komisjoni töövormiks olla elektrooniline koosolek.

9. Komisjoni koosolekud on kinnised. Komisjoni esimehega kooskõlastatult võivad komisjoni koosolekul osaleda teiste piirkondlike komisjonide liikmed, kutsutud osalejad ja koosoleku protokollija, kellel ei ole hääleõigust.

10. Komisjoni koosoleku kutsub kokku komisjoni esimees haldusterritoriaalse korralduse muutmise ettepanekute ja taotluste laekumise ja soovituste andmise vajaduse järgi.

11. Komisjon on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt neli komisjoni liiget ja komisjoni esimees või komisjoni esimehe asendaja.

12. Vajaduse korral tehakse komisjoni otsused hääletamise teel. Sellisel juhul tehakse otsus komisjoni koosseisu häälteenamusega. Võrdsete häälte korral on otsustavaks komisjoni esimehe või tema puudumisel esimehe asendaja hääl.

13. Rahandusministeeriumil tagada komisjoni protokollide avalik kättesaadavus ministeeriumi veebilehel www.haldusreform.fin.ee.

14. Komisjonide tööd korraldab ja teenindamise tagab Rahandusministeerium.

15. Komisjone teenindavad maavalitsused järgmiselt:
1) Põhja-Eesti piirkondlikku komisjoni Harju Maavalitsus;
2) Lääne-Eesti piirkondlikku komisjoni Lääne Maavalitsus;
3) Lõuna-Eesti piirkondlikku komisjoni Tartu Maavalitsus.

16. Komisjoni tehnilise teenindamisega seotud ja muud komisjoni tegevuse kulud katab Rahandusministeerium riigieelarvest.

17. Komisjoni täpsema töökorra kinnitab vajaduse korral komisjon.

18. Korraldus jõustub 1. juulil 2016. a.

Taavi Rõivas
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär