Teksti suurus:

Valimisliidu Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2013
Avaldamismärge:RT III, 05.11.2013, 8

Valimisliidu Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 29.10.2013 nr 29

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

21.10.2013 tegi Harku Valla Valimiskomisjon pärast häält teistkordset ülelugemist kindlaks hääletamistulemused 2013. a kohalikel valimistel ning selgus lõplik valimistulemus Harku vallas.

24.10.2013 esitasid Valimisliidu Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit (edaspidi VHL) volitatud esindajad Priit Kotkas ja Martin Talts kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile, milles taotlesid Harku Valla Valimiskomisjoni toimingu, millega tehti kindlaks kohtade jaotus Harku Vallavolikogus, seadusevastaseks tunnistamist. Kaebuse kohaselt sai 20.10.2013 toimunud valimiste tulemusena VHL 16,79% häältest ja 14,28% mandaatidest, mis andis volikogus kolm kohta. Erakond Isamaa ja Res Publica Liit sai 43,75% häältest ja 47,61% mandaatidest, mis andis volikogus 10 kohta. Valimisliidu enda poolt väidetavalt teostatud arvutused ei toeta eeltoodud kohtade jaotust.

25.10.2013 otsusega nr 4 jättis Harju Maakonna Valimiskomisjon kaebuse läbi vaatamata. Maakonna valimiskomisjon leidis, et Harku Valla Valimiskomisjoni toiming valimistulemuste kindlakstegemiseks ei saa kaebaja õigusi rikkuda, kuna valla valimiskomisjon ei teostanud KOVVS §-s 56 sätestatud valimistulemuste kindlakstegemise toiminguid ise, vaid tulemus tehti kindlaks valimiste infosüsteemis kinnitatud hääletamistulemuste protokollides olevate andmete põhjal. KOVVS § 63 lõike 1 kohaselt peab kaebuses olema kaebuse põhistus. Kõnealusel juhul on kaebaja esitanud üksnes oletuse, et kehtivate hääletamistulemuste põhjal kindlaks tehtud valimistulemus ja kohtade jaotus volikogus ei ole õige, kuid ei ole vaidlustatud hääletamistulemuste kindlakstegemist. Seega on kaebus jäetud põhistamata. Lisaks selgitas Harju Maakonna Valimiskomisjon kaebuses valimistulemuste kindlakstegemise korda ning seda, et volikogu kohtade jaotus ei ole täielikus proportsioonis kandidaatidele ja nimekirjadele antud häältega. Maakonna valimiskomisjon märkis, et nimekirjamandaatide jaotamiseks KOVVS § 56 lõike 5 alusel d’Hondti jagajate meetodil arvutatud võrdlusarvud on arvutatud korrektselt ning seega taandub nimekirjadele antud häälte ja volikogu kohtade osas kohati esineda võiv ebaproportsionaalsus seadusandja poolt kehtestatud valimissüsteemi olemuse lahkamisele, mis ei saa aga olla kaebuse esemeks ega valimiskomisjonide pädevuseks.

 

Kaebuse sisu

28.10.2013 esitasid Priit Kotkas ja Martin Talts VHL nimel kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebajad taotlevad Harju Maakonna Valimiskomisjoni 25.10.2013 otsuse nr 4 otsuse tühistamist ning uue otsuse tegemist, millega tunnistada seadusevastaseks Harku Valla Valimiskomisjoni 21.10.2013 toiming, millega tehti kindlaks Harku Vallavolikogu kohtade jaotus.

Kaebajad leiavad, et õigusriigis peab haldusmenetlus olema avalik ja arusaadav. Käesolevaks hetkeks on nii Harku Valla Valimiskomisjon kui ka Harju Maakonna Valimiskomisjon viidanud valimiste infosüsteemile kui absoluutse tõe allikale, vaevumata taasesitama arvutust, millega mandaadid jaotati. VHL ei saa nõustuda sellisel viisil volikogu kohtade jaotuse kindlakstegemisega ning jääb oma esialgse nõudmise juurde. Lisaks ei nõustu kaebajad nende 24.10.2013 kaebuse läbi vaatamata jätmisega. KOVVS § 63 lõige 3 sätestab ühesed nõuded kaebusele, mis olid kaebajate poolt täidetud. Seetõttu oli kaebuse läbi vaatamata jätmine ebaseaduslik. Samuti on maakonna valimiskomisjon rikkunud KOVVS § 64 lõiget 5, mis annab ammendava loetelu sellest, milliseid otsuseid maakonna valimiskomisjon teha võib. Seadus ei näe ette võimalust jätta otsusega kaebus läbi vaatamata.

 

Harju Maakonna Valimiskomisjoni seisukoht

Harju Maakonna Valimiskomisjon jääb 29.10.2013 selgituses oma otsuse seisukohtade juurde. Lisaks märgib maakonna valimiskomisjon, et KOVVS § 63 lõike 3 alusel võib maakonna valimiskomisjon jätta kaebuse läbi vaatamata.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebusele allakirjutanud Priit Kotkas ja Martin Talts on VHL volitatud esindajad, seega on neil KOVVS § 63 lõike 2 kohaselt õigus esitada kaebus valimisliidu nimel. Kuna valimisliit osales Harku Vallavolikogu valimistel ning vaidlustatud valla valimiskomisjoni toimingust (valimistulemuste kindlakstegemine) sõltus valimisliidu kohtade arv volikogus, on VHL asjas huvitatud isikuks KOVVS § 64 lõike 1 ja § 65 lõike 1 mõttes.

2. Harju Maakonna Valimiskomisjon jättis kaebuse läbi vaatamata KOVVS § 63 lõike 3 alusel. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Harju Maakonna Valimiskomisjoni selgitusega, et nimetatud sätte alusel on valimiskomisjonil õigus kaebus läbi vaatamata jätta. KOVVS § 64 lõikes 5 märgitud otsuse teeb maakonna valimiskomisjon  ainult juhul kui kaebus läbi vaadatakse.

3. Vabariigi Valimiskomisjon ei nõustu vaidlustatud Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsuse seisukohaga, et valimistulemuste kindlakstegemist valla või linna valimiskomisjoni poolt ei saa kaebajad vaidlustada, sest valimiskomisjon ise ei arvutanud valimistulemust, vaid seda tegi valimiste infosüsteem. Valimiste infosüsteem on valimiskomisjoni töövahend. KOVVS § 20 lõike 1 kohaselt on valla ja linna valimiskomisjoni ülesandeks teha kindlaks valla või linna hääletamis- ja valimistulemused. KOVVS § 56 lõike 11 kohaselt koostab valla või linna valimiskomisjon valimistulemuste kohta protokolli, millele kirjutab alla komisjoni esimees. Seega valimistulemuste õigsuse eest vastutab valla või linna valimiskomisjon. Valimistulemuste kindlakstegemisel ei lähtu valimiskomisjon mitte infosüsteemist, vaid KOVVS §-st 56 või §-st 561, milles on sätestatud valimistulemuste kindlakstegemise kord.

4. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub vaidlustatud Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsuse seisukohaga, et kaebuses puudub KOVVS § 63 lõike 1 punkti 5 kohaselt nõutav põhistus. Kaebajad on Harju Maakonna Valimiskomisjonile esitatud kaebuses viidanud, et nende teostatud arvutused ei toeta kohtade jaotust Harku vallas, kuid mingeid arvutusi ei ole Harju Maakonna Valimiskomisjonile ega Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud. Muid põhjendusi Harju Maakonna Valimiskomisjonile ega Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses esitatud ei ole. Sisuliselt on soovitud selgitust selle kohta, kuidas tulemused arvutatakse ja milline oli arvutuskäik. Harju Maakonna Valimiskomisjon on vaidlustatud otsuses kaebajatele selgitanud, mille alusel tehakse kindlaks valimistulemused.

5. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab täiendavalt, et Harku Vallavolikogu valimiste valimistulemuste arvutuskäik nähtub Harku Valla Valimiskomisjoni valimistulemuste protokollist, mille KOVVS § 56 lõike 11 kohaselt koostab Harku Valla Valimiskomisjon. Valimistulemuste protokolli vormi (vt RTL 2009, 60, 877) on kehtestanud Vabariigi Valimiskomisjon määrusega vastavalt KOVVS § 17 lõike 4 punktile 7. Valimistulemuste protokollis on välja arvutatud nii lihtkvoot, 5% künnis kui ka erakondade ja valimisliitude võrdlusarvud. Samuti nähtub protokollist, kuidas nende arvutuste põhjal jaotusid mandaadid. Kõigil on soovi korral võimalik protokolliga tutvuda ning veenduda arvutuskäigu korrektsuses. Samuti on valimistulemus koos arvutuskäiguga iga valla ja linna kohta avaldatud Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

6. Ülaltoodust tulenevalt on Harju Maakonna Valimiskomisjon leidnud õigesti, et kuna maakonna valimiskomisjonil esitatud kaebus oli põhistamata, s.t ei vastanud KOVVS § 63 lõike 1 punktis 5 sätestatule, tuleb kaebus jätta läbi vaatamata vastavalt KOVVS § 63 lõikele 3. Seetõttu jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse rahuldamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist  1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Valimisliidu Harku Valla Kodanike Ühenduste Liit kaebus rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json