Teksti suurus:

Igor Kukolevi kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2013
Avaldamismärge:RT III, 05.11.2013, 9

Igor Kukolevi kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 29.10.2013 nr 30

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

Valimisliidu Jõhvi Noored volitatud esindaja Igor Kukolev esitas 22.10.2013 Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile kaebuse, milles taotles Jõhvi valla hääletamistulemuste tühistamist jaoskondades nr 1, 2, 3, 4 ning elektrooniliselt  hääletanud valijate hääletustulemuste tühistamist.

Kaebaja taotles Jõhvi valla hääletamistulemuste tühistamist põhjusel, et KOVVS § 5 lõikes 5 sätestatud passiivse valimisõiguse piirang on vastuolus valimisõiguse üldpõhimõtetega. Kuna rohkem kui kolmandikul valla elanikkonnast puudub kandideerimisõigus, sest neil ei ole Eesti ega Euroopa Liidu kodakondsust, on KOVVS § 5 lõige 5 ebaseaduslik ja ei võimalda kindlaks määrata valijate tegelikku tahet. Täiendava asjaoluna leidis kaebaja, et valimiste korraldamisel ei ole järgitud õiglaste valimiste põhimõtet, kuna Valimisliidule Jõhvi Noored ei tagatud õiglast ja avalikku rahastamist, mistõttu tal ei olnud võimalik avaldada oma valimisprogrammi ning seega ei olnud valimistel võimalik väljendada valijate tegelikku tahet. Elektroonilise hääletamise tulemuste tühistamist taotles kaebaja seetõttu, et tema arvates ei taga elektrooniline hääletamine valimiste salajasust.

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon leidis oma 23.10.2013 otsuses nr 6, et Igor Kukolevi esitatud kaebus on oma sisult populaarkaebus ning ei sisalda valimistoimingutega seotud rikkumisi. KOVVS § 63 lõige 1 punkti 3 kohaselt peavad kaebuses olema andmed vaidlustatava otsuse kohta või vaidlustatava toimingu kirjeldus, sama lõike punkti 4 kohaselt tuleb kaebuses esitada selgelt väljendatud taotlus ning kaebuse põhistus. Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon leidis oma otsuses, et kaebuses on need nõuded täitmata, samuti ei ole valimistoimingute ega hääletamistulemuste väljakuulutamisega kaebuse esitaja enda ega ka Valimisliidu Jõhvi Noored õigusi rikutud. Eeltoodust tulenevalt jättis Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon Igor Kukolevi kaebuse KOVVS § 63 lõike 3 alusel läbi vaatamata.

 

Kaebuse sisu

25.10.2013 esitas Igor Kukolev Valimisliidu Jõhvi Noored volitatud esindajana kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles taotles järgmist:
1) Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 23.10.2013 otsuse nr 6 tühistamist;
2) Valimisliidu Jõhvi Noored 22.10.2013 kaebuse läbivaatamist KOVVS § 17 lõike 2 punktis 4 kehtestatud korras ning Jõhvi valla hääletustulemuste kehtetuks tunnistamist ning kordushääletuse läbiviimist või ettekirjutuse tegemist Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile Valimisliidu Jõhvi Noored 22.10.2013 kaebuse vastu võtmiseks;
3) 22.10.2013 kaebuse läbivaatamist ning selle põhjal KOVVS § 64 lõikes 5 ja lõike 6 punktis 3 ette nähtud otsuse vastuvõtmist;
4) tõlgi võimaldamist kaebuse läbivaatamisel Vabariigi Valimiskomisjonis.

Kaebaja leiab, et Jõhvi Valla Valimiskomisjoni otsusega hääletustulemuste kindlakstegemisel rikuti Valimisliidu Jõhvi Noored ja tema volitatud esindaja Igor Kukolevi põhiseaduslikke õigusi vabadele valimistele ning seega on neil ka KOVVS § 64 lõike 1 kohaselt kaebeõigus. Kaebus vastas KOVVS § 63 esitatud nõuetele ning kaebuses oli määratletud, et vaidlustatakse valla valimiskomisjoni otsust hääletustulemuste ja valimistulemuste kindlakstegemisel valimisjaoskondadest laekunud protokollide alusel ning samuti nende valijate hääletustulemuste kindlakstegemist, kes hääletasid elektrooniliselt.

Seega leiavad Valimisliit Jõhvi Noored ja tema volitatud esindaja Igor Kukolev, et Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 23.10.2013 otsus nr 6 on vastuolus seadusega ning kuulub tühistamisele.

Hääletus- ja valimistulemuste tühistamise taotlemisel jääb kaebaja Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses oma varasemate põhjenduste juurde. Kaebaja leiab, et kuna Valimisliidule Jõhvi Noored ei võimaldatud õiglast ja avalikku rahastamist, ei olnud tal teistega võrdset võimalust ligipääsuks meediaväljaannetele ning tal puudus võimalus tutvustada kohalikule elanikkonnale oma programmi. Elektrooniline hääletamine ei taga valimiste salajasust, ei välista mahhinatsioone ja valimistulemustega vassimist, seega ei saa elektroonilise hääletamise kaudu väljendada valijate tõelist tahet. Kandideerimisõiguse säte piirab rohkem kui kolmandiku vallaelanike õigust olla valitud, kuna neil ei ole Eesti ega Euroopa Liidu kodakondsust, mistõttu on see säte ebaseaduslik. Eeltoodud põhjustel ei olnud valimistel võimalik valijate tegelikku tahet kindlaks teha, mistõttu valimistulemused tuleb tühistada.

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 23.10.2013 otsus nr 6 tuleb tühistada ka seepärast, et otsuses esineb sõna „poplaarkaebus“, millel ei ole grammatilist tähendust. Kuna otsus esitati kaebajale eesti keeles, mida ta ei valda, siis ei ole tal võrdseid võimalusi valimisprotsessis osalemisel ning kaebuse sisu on osaliselt mittemõistetav.

 

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon jääb 25.10.2013 selgituses oma 23.10.2013 otsuses nr 6 toodud seisukohtade juurde ning leiab, et kaebus tuleb jätta rahuldamata.

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon leiab, et Igor Kukolevi kaebus Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 23.10.2013 otsuse nr 6 peale on põhjendamatu ning ei ole kaalukaid argumente, mis oleksid võimaldanud kaebuse läbi vaadata. Kaebaja arvamus, et tema kaebuses olid KOVVS § 63 lõikes 1 kaebusele esitatavad nõuded täidetud, ei anna alust väita, et kaebaja selgelt väljendatud taotlus ning kaebuse põhistus oleksid olnud põhjalikult ja motiveeritult sisustatud. Maakonna valimiskomisjon ei nõustu kaebaja põhjendustega ning leiab, et küsimused valimiskampaania rahastamisest, elektroonilise hääletamise mittesalajasusest ning passiivsest valimisõigusest on antud juhul asjakohatud.

Täiendavalt märgib maakonna valimiskomisjon, et ei nõustu argumendiga, et kuna valimiskomisjoni otsus on eesti keeles, ei ole isikule loodud võrdseid võimalusi valimisprotsessis osalemiseks. Eesti keel on riigikeel ning KOKS § 41 kohaselt on kohaliku omavalitsuse asjaajamiskeel eesti keel. Kuna kaebuse esitaja oli registreeritud kandidaat ning kandideeris kohaliku omavalitsuse volikokku, laieneb talle ka keelenõue ning otsuse koostamine eesti keeles ei saa olla selle tühistamise põhjuseks.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Esmalt selgitab Vabariigi Valimiskomisjon Igor Kukolevi menetlusliku taotluse lahendamist. Keeleseaduse § 10 lg 1 kohaselt toimub riigiasutuse ning kohaliku omavalitsuse asjaajamine eesti keeles. See säte laieneb ka Vabariigi Valimiskomisjonile. Vabariigi Valimiskomisjon teavitas sekretariaadi juhataja Priit Vinkeli 28.10.2013 e-kirjaga Igor Kukolevi sellest, et tal on soovi korral vastavalt keeleseaduse § 12 lõikele 4 õigus oma tõlk kaebuse arutamise juurde kaasa võtta. Igor Kukolev teavitas komisjoni oma 28.10.2013 e-kirjaga, et loobub kaebuse arutamisel osalemisest, kuid soovib oma kaebuse läbivaatamist.

2. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et nõustub Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni seisukohaga, et kaebus ei sisalda valimistoimingutega seotud rikkumisi, kuid soovib täpsustada, et kuna kaebaja on Valimisliidu Jõhvi Noored volitatud esindaja, võib tal siiski olla subjektiivne huvi hääletamis- ja valimistulemuste tühistamise osas vastavalt KOVVS § 64 lõikele 1.

3. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni seisukohtadega selles osas, et kaebuses esitatud põhjendused ei ole asjakohased.

4. Valimisliidu rahastamist puudutavad küsimused ei ole vaidlustatavad KOVVS-s ette nähtud valimiskaebuste lahendamise korras.

5. Kaebaja on vaidlustanud nii elektroonilise hääletamise kui ka kandideerimisõiguse põhiseaduspärasuse. Need küsimused ei ole lahendatavad Vabariigi Valimiskomisjonis. Haldusorganil, sh valimiskomisjonidel tuleb oma tegevuses lähtuda kehtivatest seadustest ning kehtivate seaduste kohaldamata jätmise otsustamine ei ole haldusorgani pädevuses.

6. Kui aga kaebaja soovinuks vaidlustada elektroonilise hääletamise läbiviimisega seotud toiminguid, oleks tal tulnud esitada KOVVS § 65 lõike 1 alusel kaebus Vabariigi Valimiskomisjonile, mitte Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile. Siinjuures märgib Vabariigi Valimiskomisjon elektroonilise hääletamise osas, et Riigikohus on oma põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi 21.03.2011 otsuses nr 3-4-1-4-11 leidnud, et hääletamistulemuste kehtetuks tunnistamise eelduseks on valija õiguste tuvastatud rikkumine, mitte hüpoteetiline võimalus, et elektrooniline hääletamine ei ole olnud turvaline.

7. Kaebaja väited KOVVS § 5 lõike 5 osas ei ole asjakohased. Valimisliit Jõhvi Noored on kord juba vaidlustanud KOVVS § 5 lõike 5 põhiseaduspärasuse ning Riigikohus on oma 15.10.2013 otsuses nr 3-4-1-47-13 märkinud, et nimetatud säte ei ole vastuolus demokraatia põhimõttega ega ole diskrimineeriv kodakondsuseta isikute suhtes.

8. Vabariigi Valimiskomisjon leiab, et Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 23.10.2013 otsuse nr 6 teatavaks tegemine riigikeeles ehk eesti keeles ei saa olla otsuse tühistamise aluseks.

9. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Igor Kukolevi kaebus rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json