Teksti suurus:

Eesti Vabariigi üksikisiku tulumaksu seadus

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.1991
Avaldamismärge:

Eesti Vabariigi üksikisiku tulumaksu seadus

 
            EESTI VABARIIGI
          ÜKSIKISIKU TULUMAKSU SEADUS
 
         I. MAKSUSTAMISE PÕHIMÕTTED 
 
       Paragrahv 1. Üksikisiku tulumaksu objekt
 
       (1)  Üksikisiku tulumaksu (edaspidi: tulumaks)  
maksavad 
    üksikisikud oma tulult vastavalt käesolevale seadusele
 
       (2) Tulumaksuga maksustatav üksikisiku tulu on:
 
       1) töölepingu ja liikmelisuse ning nendega 
võrdsustatud 
    alustel saadud raha- ja naturaaltasu, eraldised ja kingitused;
       2) ettevõtlusest saadud tulu;
       3) varalt saadud tulu;
       4) muudest allikatest saadud tulu vastavalt käesoleva 
seaduse 
    paragrahvile 15.
 
      (3) Tulumaksuga maksustatavast tulust arvatakse maha:
 
      1) maksumaksja ning tema ülalpeetavate õpetamise eest 
makstud 
    tasu;
      2) individuaallaenu eest makstud intressid.
 
      (4)  Ettevõtlus käesoleva seaduse mõttes on  
üksikisiku 
    tegutsemine tulu saamiseks individuaaltöö (käsitöö, 
vabakutseline 
    töö jms.) või peretöö (sealhulgas talutöö) vormis, kui see 
ei 
    toimu registreeritud ettevõttes. 
 
      Paragrahv 2. Tulumaksu laekumine
 
      (1) Tulumaks laekub üksikisiku elukohajärgse 
esmatasandi 
    kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse.
 
      (2) Alaliselt väljaspool Eesti Vabariiki elavate, kuid 
Eesti 
    Vabariigis tulu saavate üksikisikute tulumaks laekub 
tuluallika 
    asukoha järgse esmatasandi kohaliku omavalitsusüksuse 
eelarvesse.  
 
      Paragrahv 3. Tulumaksukohustus
 
      (1) Üksikisikutel, kelle alaline elukoht Eesti 
Vabariigis 
    (sealhulgas üksikisikutel, kes ajutiselt töötavad 
väljaspool 
    Eesti Vabariiki), maksustatakse tulumaksuga tulu,  mida 
nad 
    saavad Eesti Vabariigis, ning tulu, mida nad saavad 
väljaspool 
    Eesti Vabariiki, kui riikidevahelistes kokkulepetes ei ole 
ette 
    nähtud teisiti.
 
      (2) Üksikisikutel, kelle alaline elukoht pole Eesti  
Vaba-
    riigis, maksustatakse tulumaksuga Eesti Vabariigis saadav 
tulu, 
    kui riikidevahelistes kokkulepetes ei ole ette nähtud teisiti.
 
      (3) Tulumaksust on vabastatud Eesti  Vabariigis 
töötavad:
 
      1) välisriikide diplomaadid;
      2) välisriikide kodanikud, kui see on ette nähtud 
Eesti 
    Vabariigi ja vastava välisriigi vahelises kokkuleppes.
 
       Paragrahv 4. Maksustamisperiood
 
      Tulumaksuga maksustamise periood on üks kalendriaasta.
 
       Paragrahv 5. Välisvaluuta tulu ja kulu arvestamine
 
      Välisvaluuta tulu ja kulu arvestatakse tulumaksu 
arvutamisel 
    Eesti Vabariigi ametlikus valuutas Eesti Panga poolt 
avaldatud, 
    välisvaluuta  laekumise või välisvaluutas  sooritatud  
makse 
    kuupäeval kehtinud kursi järgi. 
 
       Paragrahv 6. Maksuvaba tulu
 
       Tulumaksuga ei maksustata:
 
       1) tulu kuni 1200 rubla aastas;
       2) riigilaenude ja -loteriide võite;
       3) tööandjalt õnnetusjuhtumi korral saadud materiaalset 
abi, 
    mis ei ületa 500 rubla aastas; 
       4)  väljamakseid lähetuskulude ja isikliku 
mootorsõiduki 
    ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitamiseks Eesti 
Vabariigi 
    Valitsuse poolt kehtestatud korras ja piirmäärades;
       5)  riigivõimu- ja  kohalike  võimuorganite  
saadikutele 
    saadikutööga seotud kulude katteks makstavaid summasid;
       6)  summasid,  mida vastavalt seadusele makstakse  
mõne 
    kategooria  töötajatele tasuta korteri ja  
kommunaalteenuste 
    andmise asemel;
       7)  töölt vallandamisel Eesti Vabariigi  seaduse  
järgi 
    makstavat vallandustoetust;
       8) esimese ja teise grupi nägemis- ja 
psühhoinvaliididele 
    tööandjate poolt makstavaid summasid;
       9) tulu ettevõtlusest tegevusloa alusel;
      10) tulu isiklikus tarbimises oleva vara müügist, 
välja 
    arvatud käesoleva seaduse paragrahvi 14 punktis kolm 
nimetatud 
    tulu; 
      11) riiklikke pensione,  riiklikke sotsiaalabirahasid 
ja 
    kompensatsioone, riiklikke toetusi, riiklikke stipendiume, 
samuti 
    Eesti Vabariigi Valitsuses registreeritud välismaal 
õppijaile 
    Eesti  Vabariigi ja välisriikide  ettevõtete,  asutuste  
ja 
    organisatsioonide ning üksikisikute poolt makstavaid 
stipendiume; 
      12) alimentidena väljamakstavaid summasid;
      13)  kindlustushüvitisi  (varakindlustuslepingute  
alusel 
    kindlustusjuhtumi   puhul  väljamakstavaid  summasid)  
ja 
    kompensatsioone  (väljamakseid  elukindlustuslepingute  
alusel 
    kindlustusjuhtumi puhul);
      14) tulu teravilja, kartuli, köögi- ja puuvilja, 
marjade, 
    piima, liha, munade ja mee tootmisest, kui need müüdi 
Eesti 
    Vabariigis.
 
       Paragrahv 7. Tuludeklaratsioon
 
      (1) Tulu saav teovõimeline üksikisik on kohustatud 
esitama 
    tuludeklaratsiooni   maksustamisperioodi   tulude   
kohta 
    elukohajärgsele Eesti Vabariigi Riikliku Maksuameti 
(edaspidi: 
    Eesti Maksuamet) organile järgmise  aasta 15.  
veebruariks. 
    Tuludeklaratsiooni vormi ja täitmise korra kehtestab  
Eesti 
    Vabariigi Valitsus.
 
      (2) Kuni viieteistkümne aasta vanuste alaealiste 
tulusid 
    deklareerivad nende vanemad (lapsendajad) või eestkostjad 
oma 
    tulude koosseisus. Viieteistkümne kuni kaheksateistkümne 
aasta 
    vanused alaealised deklareerivad oma tulusid iseseisvalt.  
 
      (3) Tuludeklaratsiooni esitamisest on vabastatud 
üksikisikud, 
    kellel pole muid tulusid peale käesoleva seaduse paragrahvis 
 6 
    loetletute, ja üksikisikud, kes on saanud tulu ainult 
ühelt 
    tööandjalt ning elanud ja töötanud kogu 
maksustamisperioodi 
    jooksul ühe ja sama esmatasandi kohaliku  
omavalitsusüksuse 
    territooriumil.
 
     (4)  Tulu  saav   üksikisik,  kes  pole  
vabastatud 
    tuludeklaratsiooni esitamisest,  on kohustatud pidama 
tulude 
    arvestust.
 
      Paragrahv 8. Abikaasade tulude maksustamine
 
      Käesoleva  seaduse  paragrahv  3  lõike  1  
järgi 
    maksukohustuslikud, kogu maksustamisperioodi jooksul koos 
elanud 
    abikaasad  võivad maksta tulumaksu ühise  
tuludeklaratsiooni 
    alusel. Maksustatav tulu jagatakse seejuures abikaasade 
vahel 
    võrdselt.
 
       Paragrahv 9. Tööandja kohustused
 
      (1) Tööandja või muu juriidiline isik on kohustatud 
kinni 
    pidama  tulumaksu töövõtjate või muude üksikisikute  
kasuks 
    tehtavatelt  väljamaksetelt,  naturaaltasudelt ja 
eraldistelt 
    vastavalt käesolevale seadusele ning kandma selle 
samaaegselt 
    kohalikku eelarvesse. 
 
      (2) Tulumaksu maksmine tööandja või muu juriidilise 
isiku 
    arvel on keelatud.
 
      (3) Ühekordse töö eest makstavalt tasult peab tööandja 
või 
    muu juriidiline isik tulumaksu kinni 25%. Nendelt 
tuludelt 
    kinnipeetud   tulumaksu   tasaarvestus   toimub   
aasta 
    tuludeklaratsiooni alusel.
     
      (4) Tööandja või muu juriidiline isik on kohustatud 
andma 
    töövõtjale või muule üksikisikule kõigi tema kasuks 
tehtud 
    väljamaksete ning temalt kinnipeetud tulumaksu kohta õiendi. 
 
       Paragrahv 10. Maksumäärad
 
      Tulumaksuga maksustatav aastatulu, s.o. üksikisiku 
tulu, 
    mille hulka ei kuulu käesoleva seaduse paragrahvis 6 
loetletud 
    tulud ning millest on maha arvatud käesolevas seaduses 
loetletud 
    kulud, maksustatakse järgmiselt: 
 
       Tulu           Tulumaksumäär
 
      kuni 4800 rbl.         16% 
 
     4801 - 12000 rbl.    768 rbl. + 24% summast üle 4800 rbl.
 
     12001 rbl. ja rohkem  2496 rbl.+ 33% summast üle 12000 rbl.
 
      Paragrahv 11. Tulude ja kulude arvestamine
 
      (1) Tulumaksuga maksustamisel arvesse võetavaid tulusid 
ja 
    kulusid arvestatakse kassadokumentide alusel. Üksikute tulu- 
ja 
    kululiikide arvestamise kohta võib Eesti Vabariigi 
Valitsus 
    kehtestada erineva korra.
 
      (2) Naturaaltulud ja -kulud arvutatakse rahasse ümber 
tulude 
    laekumise või kulude kandmise ajal kehtinud hindade järgi.
 
 
        II. TULU ETTEVÕTLUSEST, VARALT JA MUUDEST ALLIKATEST
 
       Paragrahv 12. Tulu ettevõtlusest 
 
       (1) Üksikisiku ettevõtlusest saadav tulu on:
 
       1) tulu iseseisvast ettevõtlusest;
       2)  üksikisiku kui majandusühingu  osaniku  
osanikutulu 
    (dividendid).
 
       (2) Ettevõtlusest saadud tulust arvatakse maksustamisel 
maha 
    selle saamiseks tehtud kulud. Viimaste hulka kuuluvad 
kulutused 
    materjalidele, komplekteeritavatele toodetele, transpordile 
ja 
    teistele teenustele,  energiale,  kütusele,  
allhanketöödele, 
    töötasule, lähetustele, reklaamile ja 
amortisatsioonieraldistele, 
    muud käesoleva seaduse rakendamise korras ettenähtud 
kulud, 
    kulutused maksudele peale käesoleva maksu, kahjud 
materiaalsete 
    väärtuste mahakandmisest,  makstud intressid,  viivised 
ning 
    sissemaksed kindlustusfondidesse.   
 
       (3) Ettevõtlusega tegeleva üksikisiku maksustatavast 
tulust 
    ei arvata maha:
      1) rahatrahve ja kohtuotsuse põhjal sissenõutud summasid;
      2) kulutusi parteidele,  ühiskondlikele liikumistele  
ja 
    poliitilistele üritustele;
      3) materiaalse abi väljamakseid;
      4)  kulutusi isikutele ja nende  gruppidele  
kingituste 
    tegemiseks,  reisideks,  vastuvõttude  ja  
meelelahutuste 
    (jahipidamine, kalapüük, lõbusõit jms.) korraldamiseks.
 
       (4) Saadud dividendide maksustamisel üksikisiku 
tulumaksuga 
    vähendatakse arvutatud tulumaksu dividendidelt makstud 
ettevõtte 
    tulumaksu võrra.
 
       Paragrahv 13. Ettevõtluses kasutatava vara müügist
              saadav tulu
 
       (1) Ettevõtluses kasutatava vara müügist saadavaks 
tuluks 
    loetakse  selle vara müügi- ja soetushinna vahe,  
kusjuures 
    soetushinnast  arvatakse  maha  amortisatsioonieraldised  
ja 
    müügihinnast vara müügiga seotud kulud.
 
       (2) Ettevõtluses ja isiklikuks tarbimiseks kasutatava 
vara 
    müügist  saadud tulu arvestatakse tulumaksuga maksustamisel 
pro-
    portsionaalselt selle vara kasutamisega ettevõtluses.
 
       (3) Päritud vara müümisel loetakse selle 
soetushinnaks 
    pärandatud vara maksumuse ja pärija poolt makstud 
riigilõivu 
    summa.
 
       Paragrahv 14. Üksikisikliku varalt saadav muu tulu
 
       Üksikisiku varalt saadava tulu hulka arvatakse 
tulumaksuga 
    maksustamisel:
 
       1) renditasu;
       2) intressid pangahoiustelt ja laenudelt;
       3) tulu, mis saadakse kuni 5 aastat enne müümist 
omandatud 
    maa ja ehitiste ning kuni 2 aastat enne müümist 
omandatud 
    mootorsõidukite, välismaise audio-, video- ja 
paljundusaparaatide 
    ning raalitehnika müümisel müügi- ja soetushinna vahena. 
Käesolev 
    säte ei laiene päritud vara müügile. 
     
       Paragrahv 15. Muudest allikatest saadud tulu
 
       Muudest allikatest saadud tulumaksuga maksustatav 
üksikisiku 
    tulu on:
       1) kindlustusväljamaksed, kui vastavad sissemaksed ei 
olnud
    tulumaksuga maksustatud;
       2) saadud alimendid;
       3) laenude ja loteriide võidud;
       4) pensionid,sotsiaalabirahad, toetused ja stipendiumid.
 
       Paragrahv 16. Tulude jaotamine
 
       (1) Juhul, kui üksikisik sai maksustataval 
kalendriaastal 
    tulu mitme eelmise kalendriaasta jooksul tehtud töö või 
muu 
    tegevuse  eest,  jaotab Eesti Maksuamet  selle  
maksumaksja 
    põhjendatud nõudmisel kuni kolmele viimasele 
kalendriaastale 
    (sealhulgas maksustatavale aastale) ning arvutab nende 
aastate 
    tulumaksu ümber ja teeb tasaarvestuse.
     
       (2)  Käesoleva paragrahvi esimest lõiget  
rakendatakse 
    tagasiarvestuses kuni 1991. aastani.
 
                III. LÕPPSÄTTED
 
       Paragrahv 17. Tulumaksu soodustused
 
       Selle haldusüksuse kohalikul omavalitsusel, mille 
eelarvesse 
    tulumaks laekub, on õigus anda üksikutele maksukohustuslastele 
ja 
    nende  gruppidele  tulumaksusoodustusi või neid  
tulumaksust 
    vabastada.
 
       Paragrahv 18. Tulumaksuga maksustamise õigsuse kontroll
 
       Tulumaksu arvutamist ja maksmist kontrollitakse 
vabariigi 
    maksukorralduse seaduses ettenähtud korras.
 
       Paragrahv 19. Maksumaksja vastutus
 
       Tulumaksu  maksmisest kõrvalehoidmise ja  
maksustamisele 
    kuuluva  tulu varjamise või vähendamise korral 
kohaldatakse 
    süüdlasele  vabariigi  maksukorralduse  seaduses  
ettenähtud 
    sanktsioone.
 
       Paragrahv 20. Tulumaksu kinnipidaja vastutus
 
      (1)  Tööandjad ja muud juriidilised isikud  
vastutavad 
    tulumaksu õige arvutamise,  kinnipidamise ning õigeaegse 
ja 
    täieliku  eelarvesse  kandmise  eest  Eesti   
Vabariigi 
    normatiivaktides ettenähtud korras.
 
      (2)  Tööandjate  ja muude juriidiliste  isikute  
poolt 
    kinnipidamata  tulumaks  kuulub  nendelt  
sissenõudmisele 
    vaieldamatus korras.
 
      (3)  Tööandjate  ja muude juriidiliste  isikute  
poolt 
    kinnipidamata  või kinnipeetud,  kuid õigeaegselt 
eelarvesse 
    kandmata tulumaks nõutakse sisse käesoleva paragrahvi 
teises 
    lõikes ettenähtud korras koos viivisega 0,5% iga 
ülekandmisega  
    viivitatud päeva eest.
 
       Paragrahv 21. Tulumaksuvaidluste lahendamine
 
      (1) Vaidlused Eesti Maksuametiga tulumaksu arvutamise 
ja 
    sissenõudmise üle lahendab kohus. Hagi esitamine ei peata 
maksu 
    sissenõudmist, kui seda ei peata asja läbivaatava kohtu otsus.
 
       (2) Eesti Vabariigi Valitsus võib kehtestada 
maksuvaidluste 
    lahendamiseks ka teistsuguse korra, mis aga ei võta 
asjaosaliselt 
    õigust pöörduda kohtu poole.
 
       Paragrahv 22. Tulumaksuseaduse rakendamise kord
 
      Käsoleva  seaduse  rakendamise  korra  kehtestab  
Eesti 
    Vabariigi Valitsus.
 
       Paragrahv 23. Tulumaksuseaduse jõustumine
 
      Käesolev seadus jõustub alates 1991.aasta 1. jaanuarist.
 
      Eesti Vabariigi Ülemnõukogu
         esimees               A.RÜÜTEL
 
      Tallinn, 11. oktoobril 1990.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json