Teksti suurus:

Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:käskkiri
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.12.2014
Avaldamismärge:RT III, 05.12.2014, 1

Kultuurimälestiseks olemise lõpetamine

Vastu võetud 04.12.2014 nr 312

Käskkiri antakse muinsuskaitseseaduse § 12 lõike 1 alusel, arvestades muinsuskaitseseaduse § 2 ja Vabariigi Valitsuse 10.09.2002.a määruse nr 286 “Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise, kultuurimälestise andmete muutmise kord“ § 5 lg 1 p 1 ning Muinsuskaitseameti eksperdihinnangut ja Muinsuskaitse Nõukogu ettepanekut.

I ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

Elamu Sindis Kooli t. 8, (kultuurimälestiste riikliku registri nr 16759) tunnistati arhitektuurimälestisteks kultuuriministri 21. aprilli 1998. a määrusega nr 13 „Kultuurimälestiseks tunnistamine“ (määruse punkt 163). Kuna mälestiseks olev asi on suures osas hävinud, algatas Muinsuskaitseamet menetluse asja mälestiseks olemise lõpetamiseks.

Elamu Sindis Kooli t. 8 on 19. sajandil ehitatud ühekorruseline puidust korterelamu Sindi kalevivabriku töölisasulas. Mälestis on varasemate remontide ja 08.03.2010. a toimunud põlengu ning sellele järgnenud vandaalitsemiste tagajärjel oluliselt rikutud (suures osas hävinud). Muinsuskaitseameti on koostanud asja mälestiseks olemise lõpetamise kohta  eksperdihinnangu.

Muinsuskaitse Nõukogu otsustas 11. septembri 2014. a koosolekul esitada kultuuriministrile ettepaneku lõpetada Sindi Kooli 8 elamu mälestiseks olemine.

Hoone omanik, Sindi linn, on hoone mälestiseks olemise lõpetamisega nõustunud.


II ÕIGUSLIK HINNANG

Kultuuriväärtus on määratlemata õigusmõiste, mis tuleb igal üksikjuhtumil määratleda. Muinsuskaitseseaduse § 2 kohaselt on kultuuriväärtus mälestis, mis on kaitse all olev kinnis- või vallasasi või selle osa või asjade kogum või terviklik ehitiste rühm, millel on ajalooline, arheoloogiline, etnograafiline, linnaehituslik, arhitektuuriline, kunstiline, teaduslik, usundilooline või muu kultuuriväärtus ning see on tunnistatud mälestiseks muinsuskaitseseaduses sätestatud korras.

Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu ning Muinsuskaitse Nõukogu arutelu tulemusena on tehtud ettepanek lõpetada Elamu Sindis Kooli t. 8 mälestiseks olemine. Riikliku kaitse all peaksid olema üksnes sellised asjad, millel on väga kõrge kultuuriväärtus. Käesolevas asjas on tehtud kindlaks, et mälestiseks tunnistatud hoone on suures osas hävinud ja selle taastamine piisavalt autentsel kujul ei ole võimalik. Taastamist on arutatud hoone omanikuga, kes ei pea võimalikuks ega otstarbekaks hoonet taastada. Muinsuskaitseamet kaalus asja taastamise võimalikkust, kuid lähtudes hoone tehnilisest seisukorrast ja sama tüüpprojekti esindatusest mälestiste nimekirjas piisaval hulgal, otsustati, et hoone taastamine ei ole põhjendatud.

Mälestise seisundi parandamiseks vajalik konstruktsioonide asendamine põhjustaks asja autentsuse kadumise. Hoone taastamise korral oleks tegu täiemahulise rekonstruktsiooniga, millel puuduvad mälestise tunnused.

Elamu Sindis Kooli t. 8 on kaitse alla ajalooliselt ja arhitektuurilooliselt olulise hoonetüübi näitena. Sama tüüpprojekti järgi ehitatud hooned on Sindis kaitse all ka Wöhrmanni puiesteel, kus need moodustavad tervikliku ansambli. Seega säilib selle hoone tüpoloogiline ja arhitektuuriajalooline esindatus Sindi mälestiste kontekstis analoogsete hoonete näol Wöhrmanni puiesteel.

Eelnevast tulenevalt leidis Muinsuskaitseamet eksperdihinnangus, et asja mälestiseks olemise lõpetamine on põhjendatud. Kooli tn 8 hoone jääb mälestiseks olemise lõpetamisel Kooli tn 4, Kooli tn 6 ja Pärnu mnt 63a asuvate mälestiste ühisesse kaitsevööndisse ja sellele kehtivad muinsuskaitseseaduse § 25 tulenevad kitsendused. Hoone ase on võimalik säilitada kompleksi struktuurielemendina.


III OTSUS

1. Lõpetada Elamu Sindis Kooli t. 8 (kultuurimälestiste riikliku registri nr 16759, Pärnu maakond Sindi linn Kooli 8) mälestiseks olemine.

2. Muinsuskaitseametil teavitada otsusest mälestise omanikku või valdajat ja viia läbi toimingud vastavalt Vabariigi Valitsuse 10. septembri 2002. a määruse nr 286 „Kultuurimälestiseks tunnistamise ja kultuurimälestiseks olemise lõpetamise ning kultuurimälestise andmete muutmise kord” § 5 lõikele 3.

3. Käesoleva käskkirja aluseks oleva Muinsuskaitseameti eksperdihinnangu, väljavõttega Muinsuskaitse Nõukogu koosoleku protokollist ja Muinsuskaitseameti ettepanekuga on võimalik tutvuda Muinsuskaitseametis.

4. Käesolevat käskkirja on võimalik vaidlustada 30 päeva jooksul käskkirja avalikult teatavaks tegemisest Riigi Teatajas, esitades kaebuse halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

Urve Tiidus
Minister