Teksti suurus:

Eesti Vabariigi majanduspiiri seadus

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:22.10.1990
Avaldamismärge:

Eesti Vabariigi majanduspiiri seadus

     EESTI VABARIIGI MAJANDUSPIIRI SEADUS
 
          I peatükk
 
          Üldsätted
 
   Paragrahv 1.  Eesti Vabariigi majanduspiir on 
kontrollpunktide 
süsteem Eesti siseturu kaitseks.
 
   Paragrahv 2.  Eesti Vabariigi majanduspiiril kontrollitakse 
ja 
reguleeritakse sõidukite ja nendega veetavate kaupade liikumist 
üle piiri, teostatakse tollikontrolli kaupade, esmete, raha, 
väärtpaberite  ja  väärismetallide sisse- ja  väljaveo  üle, 
teostatakse    karantiinikontrolli   ning   rakendatakse 
kuritegevusvastase võitluse abinõusid.
 
   Isikute  liikumist  üle  majanduspiiri  kontrollitakse 
valikuliselt.
 
   Kontrolli  Eesti  Vabariigi majanduspiiril tagab  Eesti 
Vabariigi Valitsus, lähtudes Eesti Vabariigi ja NSV Liidu, Vene 
NFSV ning Läti Vabariigi vahelistest kokkulepetest.
 
   Eesti Vabariigi Valitsuse poolt sõlmitavate erikokkulepete 
alusel  määratakse kindlaks Eesti Vabariigi  majanduspiiriga 
piirnevate  alade alatiste elanike  majanduspiiri  ületamise 
lihtsustatud kord.
 
   NSV Liidu relvajõudude üksuste liikumist üle Eesti Vabariigi 
majanduspiiri   reguleeritakse  NSV  Liiduga  sülmitavate 
erikokkulepetega.
 
   Paragrahv 3. Kontrolli teostatakse Eesti Vabariigi 
majanduspiiril 
organiseeritakse  alalised  või  ajutised   majanduspiiri 
kontrollpunktid, samuti korraldatakse kontrolli teedel, rongides, 
raudteejaamades, lennujaamades, sadamates ning vajaduse korral 
kauba sisse- ja väljaveoga tegelevates ettevõtetes, asutustes ja 
organisatsioonides.
 
   Paragrahv  4.  Kontrolli  korraldamise korra  Eesti  
Vabariigi 
majanduspiiril, kontrollpunktide liigi, arvu, asukoha, nende 
ehitamise korra ja varustuse määrab kindlaks Eesti Vabariigi 
Valitsus.
 
   Eesti Vabariigi Valitsuse poolt ettenähtud korras võib 
sulgeda Eesti Vabariigi majanduspiiril alaliselt või ajutiselt 
osa maanteid ja jalgteid või kehtestada nende piiratud kasutamise 
reþiimi majanduspiiril.
 
          II peatükk
 
     Eesti Vabariigi majanduspiiri ületamise kord
 
   Paragrahv 5. Eesti Vabariigi majanduspiiri ületavad isikud 
on 
kohustatud kontrolli teostava töötaja nõudmisel esitama isikut 
tõestava dokumendi.
 
   Paragrahv 6. Eesti Vabariigi majanduspiiril kontrollitakse 
sõidukeid 
ja nendega veetavate kaupade saatedokumente.
 
   Kontrolliks on sõidukijuhid kohustatud kontrolli teostava 
töötaja märguandel peatuma, esitama talle sõidudokumendid, kauba 
saatedokumendid ning muud sõiduki ja kauba dokumendid ning alluma 
korraldustele.
 
          III peatükk
 
     Tolli-, postisaadetiste ja karantiinikontroll
 
   Paragrahv 7. Sisse- ja väljaveetavate kaupade ja esemete 
koguselised 
või rahalised piirmäärad kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus.
 
   Paragrahv 8. Tollikontrolli eeskirjad Eesti Vabariigi 
majanduspiiril 
kuni Eesti Vabariigi tolliseaduse jõustumiseni kehtestab Eesti 
Vabariigi Valitsus.
 
   Paragrahv 9. Tollikontrollist on Eesti Vabariigi 
majanduspiiril 
vabastatud Eesti Vabariigi ja teiste riikide parlamentide ja 
valitsuste liikmed, diplomaadid, alaliste ja konsulaaresinduste 
töötajad, samuti piiriäärsete kohalike omavalitsuste töötajad 
vastavalt erikokkuleppele.
 
   Paragrahv  10.  Sularaha,  väärtpaberite,  väärisesemete  
ning 
väärismetallide sisse- ja väljaveo eeskirjad kehtestab Eesti 
Pank.
 
   Paragrahv 11. Ajaloolise, kultuuri- ja kunstiväärtusega 
esemete 
sisse- ja väljaveo eeskirjad ning postipakkide kontrollimise 
eeskirjad kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus.
 
   Paragrahv 12. Karantiinikontrolli Eesti Vabariigi 
majanduspiiril 
korraldatakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras.
 
   Paragrahv 13. Eesti Vabariigi sisseveetavad ja Eesti 
Vabariigist 
väljaveetavad kaubad võib maksustada tollimaksuga, mille määrad, 
rakendamise korra ja tähtajad kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus.
 
          IV peatükk
 
     Kontrollimine Eesti Vabariigi majanduspiiril
 
   Paragrahv 14. Eesti Vabariigi majanduspiiril teostavad 
kontrolli 
politsei-, piirikaitseteenistuse ja tolliameti töötajad.
 
   Paragrahv 15. Eesti Vabariigi majanduspiiril kontrolli 
teostavad 
töötajad võrdsustatakse teenistusülesannete täitmisel õiguslikult 
seisundilt politseiametnikega.
 
   Paragrahv 16. Eesti Vabariigi majanduspiiril kontrolli 
teostavate 
töötajate teenistuse korra,  vormiriietuse ja eraldusmärkide 
kirjelduse, samuti erivarustusega varustamise korra kinnitab 
Eesti Vabariigi Valitsus.
 
   Paragrahv 17. Eesti Vabariigi majanduspiiril kontrolli 
teostavatel 
töötajatel on järgmised õigused:
   1) peatada sõidukeid,  nõuda kauba saatedokumentide ja 
transpordivahendite kuuluvust kinnitavate dokumentide esitamist; 
teostada  kaupade,  sõidukite  ja muude esemete läbivaatust 
vastavalt korrale, mille kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus;
   2) nõuda dokumentide esitamist kaupade kohta, mille sisse- 
või väljavedu toimub litsentsi alusel;
   3) tõkestada kauba sisse- ja väljavedu, kui rikutakse kauba 
sisse- või väljaveo korda;
   4) nõuda loa esitamist kaupade, esemete, ainete ja vahendite 
kohta, mida võib soetada, hoida, kaasas kanda või transportida 
ainult  eriloa  olemasolul;  mitte  lubada  toimetada  üle 
majanduspiiri kaupu ja muid esemeid, sealhulgas sõidukeid, ilma 
nõutavate saate- või muude dokumentideta;
   5) avada kontrollimiseks autosid, vaguneid, konteinereid, 
laadungiruume, kauba taarat ja pakendeid;
   6) kinni pidada tagaotsitavaid isikuid;
   7) keelata Eesti Vabariigi sissesõit või Eesti Vabariigist 
väljasõit neil isikuil, kellel puuduvad kontrollimisel isikut 
tõendavad dokumendid;
   8) koostada protokolle administratiivõiguserikkumiste kohta, 
mis  on seotud majanduspiiri ületamiseks kehtestatud  korra 
rikkumisega.
 
   Paragrahv 18. Eesti Vabariigi majanduspiiri kontrollpunkti ülemal 
on 
õigus oma tegevuspiirkonnas toimunud majanduspiiri ületamiseks 
kehtestatud    korra    rikkumisel    läbi    vaadata 
administratiivõiguserikkumise  asju  ja  rakendada  vastutuse 
määrasid vastavalt seadusandlusele.
 
          V peatükk
 
     Vastutus käesoleva seaduse rikkumise eest
 
   Paragrahv 19. Eesti Vabariigi majanduspiiri ebaseadusliku 
ületamise, 
majanduspiiril sõidukite, kaupade ja esemete kontrolli teostavate 
töötajate takistamise, plommide ja pitsatite rikkumise eest 
karistatakse hoiatuse, rahatrahvi või kauba konfiskeerimisega 
vastavalt kehtivale seadusandlusele.
 
   Majanduspiiril kontrolli teostavate töötajate isiku vastu 
suunatud   tegevuse   eest  karistatakse   kriminaal- või 
administratiivseadusandluses ettenähtud korras.
 
   Paragrahv 20. Majanduspiiri kontrollpunktis kontrolli 
teostavad 
töötajad kannavad oma õigusvastase tegevuse eest distsiplinaar-, 
administratiiv- või  kriminaalvastutust  seaduses  ettenähtud 
korras.
 
   Majanduspiiri kontrollpunktis kontrolli teostavate töötajate 
õigusvastase  tegevusega tekitatud materiaalne kahju  kuulub 
hüvitamisele seaduses ettenähtud korras.
 
   Paragrahv 21. Kaebusi majanduspiiril kontrolli teostavate 
töötajate 
tegevuse kohta lahendab vastav kõrgemalseisev riigiorgan, kelle 
otsusega mittenõustumisel on kaebajal õigus pöörduda kohtu poole.
 
   Paragrahv 22. Tollimaks ning määratud trahvid, samuti 
konfiskeeritud 
kauba müügist saadud summad kantakse Eesti Vabariigi eelarvesse.
 
          Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A.RÜÜTEL
 
Tallinn, 22.oktoobril 1990.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json