Teksti suurus:

Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseadus

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 31, 376

Eesti Vabariigi välisinvesteeringuseadus

Vastu võetud 11.09.1991

I. Üldsätted

§ 1. Seaduse ülesanded

Käesolev seadus määrab kindlaks välisinvesteeringute tegemise korra ja õigusliku režiimi, sätestab soodustuste andmise ning kehtestab õiguslikud tagatised välisinvesteerijatele Eesti Vabariigis.

§ 2. Välisinvesteering

Välisinvesteering käesoleva seaduse tähenduses on igat liiki vara ja varalised õigused, sealhulgas intellektuaalne omand, mille välisinvesteerija on paigutanud Eesti Vabariigis asuvasse ettevõttesse.

§ 3. Välisinvesteerija

(1) Välisinvesteerijaks võib olla:

1) välisriigi juriidiline isik;

2) välisriigi kodanik;

3) Eesti Vabariigi kodanik, kelle alaline elukoht on väljaspool Eesti Vabariiki;

4) kodakondsuseta isik;

5) rahvusvaheline organisatsioon.

(2) Välisriigi kodanik ja kodakondsuseta isik võib käesoleva seaduse tähenduses olla välisinvesteerijaks, kui tema alaline elukoht on väljaspool Eesti Vabariiki.

(3) Välisriigi juriidiliseks isikuks on iga juriidiline isik, kes on registreeritud väljaspool Eesti Vabariiki.

§ 4. Väliskapitaliga ettevõte

(1) Väliskapitaliga ettevõtteks käesoleva seaduse tähenduses on iga Eesti Vabariigi seadustele vastav ettevõte, mille vara osaliselt või täielikult kuulub ühele või mitmele välisinvesteerijale. Selliseks ettevõtteks on ka välisinvesteerija tütarettevõte või käesoleva seaduse paragrahv 6 1.lõikes nimetatud filiaal.

(2) Väliskapitaliga ettevõte on registreerimise momendist juriidiline isik Eesti Vabariigi seaduse järgi.

§ 5. Välisinvesteerija ning väliskapitaliga ettevõtte õiguslik seisund

(1) Välisinvesteerijal on investeeringu tegemisel (ettevõtte asutamisel, sissemaksete tegemisel jne.) võrdsed õigused ja kohustused Eesti Vabariigi juriidiliste isikute ja kodanikega, kui Eesti Vabariigi seaduses või rahvusvahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Välisinvesteerija õigus omandada ja kasutada maad ning teisi loodusvarasid määratakse kindlaks Eesti Vabariigi seadustega.

(3) Väliskapitaliga ettevõttel on kõik õigused ja kohustused, mis Eesti Vabariigis on kehtestatud ettevõtetele, kui seaduses või rahvusvahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

§ 6. Filiaal ja esindus

(1) Välisriigi juriidiline isik ja rahvusvaheline organisatsioon võivad asutada Eesti Vabariigis oma filiaale juriidiliste isikutena, mis käesoleva seaduse tähenduses on väliskapitaliga ettevõte.

(2) Välisriigi juriidiline isik ja rahvusvaheline organisatsioon võivad avada Eesti Vabariigis oma huvide esindamiseks ning kaitsmiseks esindusi. Esinduste avamise ja tegutsemise korra määrab Eesti Vabariigi Valitsus.

§ 7. Kinnisvara omandamine

(1) Väliskapitaliga ettevõte võib omandada põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnisvara samasuguses korras nagu Eesti Vabariigi ettevõte, kui seaduses ei ole ette nähtud teisiti.

(2) Väliskapitaliga ettevõtte kinnisvara omandamise tehing peab olema notariaalselt tõestatud. Selle nõude rikkumine toob kaasa tehingu kehtetuse.

§ 8. Rahvusvaheline leping

Kui käesolev seadus on vastuolus Eesti Vabariigi poolt sõlmitud ja Eesti Vabariigi kõrgeimas võimuorganis ratifitseeritud rahvusvahelise lepinguga, siis kohaldatakse lepingu eeskirju.


II. Väliskapitaliga ettevõtte asutamine ja selles osalemine

§ 9. Väliskapitaliga ettevõtte asutamise ja selles osalemise tingimused

(1) Väliskapitaliga ettevõtte asutamine ja välisinvesteerija osalemine asutatud ettevõttes toimub vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale korrale ilma piiranguteta, välja arvatud käesoleva paragrahvi 2. ja 3. lõikes sätestatu.

(2) Eesti Vabariigi Valitsus võib määrata kindlaks tegevusalad, kus väliskapitaliga ettevõtte asutamine või välisinvesteerija osalemine asutatud ettevõttes on keelatud või toimub käesoleva seaduse paragrahvis 10 sätestatud korras saadud välisinvesteeringu litsentsi alusel.

(3) Välisinvesteerija poolt kommertspanga asutamine või selles osalemine toimub Eesti Panga poolt käesoleva seaduse paragrahvis 10 sätestatud korras väljastatud litsentsi alusel.

(4) Eesti Pank võib keelduda välisinvesteerijale kommertspanga asutamiseks või selles osalemiseks litsentsi andmisest järgmistel põhjustel:

1) välisinvesteerija mitteusaldusväärsus;

2) välisinvesteerija taotlus monopoolse seisundi saavutamiseks Eesti Vabariigi panganduses.

§ 10. Välisinvesteeringu litsents

(1) Käesoleva seaduse paragrahv 9 2. lõikes nimetatud välisinvesteeringu litsentsi saamiseks tuleb esitada taotlus Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud riigiorganile ning sama paragrahvi 3. lõikes nimetatud litsentsi saamiseks Eesti Panga nõukogule. Nii vastav riigiorgan kui ka Eesti Panga nõukogu on kohustatud taotluse esitamise päevast 1 kuu jooksul vastu võtma otsuse. Vajalike andmete puudumisel peab litsentsi taotleja esitama täiendavad andmed 1 kuu jooksul, arvates vastava teatise saamise päevast. Otsus tehakse sel juhul 1 kuu jooksul täiendavate andmete esitamise päevast. Kui otsust ei ole tehtud tähtaegselt, loetakse taotletud litsents antuks, mille kohta vastav riigiorgan või Eesti Panga nõukogu peab väljastama taotleja nõude esitamisest 3 päeva jooksul kirjaliku teatise.

(2) Käesoleva seaduse paragrahv 9 2. lõikes nimetatud välisinvesteeringu litsentsi taotlemise ja andmise korra määrab Eesti Vabariigi Valitsus. Sama paragrahvi 3. lõikes nimetatud litsentsi puhul kehtestab vastava korra Eesti Panga nõukogu koos Eesti Vabariigi Valitsusega.

(3) Eesti Vabariigi Valitsuse poolt määratud riigiorgani keeldumise korral litsentsi andmisest võib litsentsi taotleja 1 kuu jooksul arvates keeldumisest teadasaamise päevast pöörduda Eesti Vabariigi Valitsuse poole, kes teeb 1 kuu jooksul otsuse. Eesti Vabariigi Valitsuse või Eesti Panga nõukogu keeldumise korral litsentsi andmisest võib litsentsi taotleja sama tähtaja piires pöörduda kohtu poole.

(4) Käesolevas paragrahvis sätestatud korras saadud välisinvesteeringu litsents on väliskapitaliga ettevõtte asutamisel asutamisloa taotlemise eelduseks ja asendab ühtlasi tegevuslitsentsi antud valdkonnas.

§ 11. Sissemaksed ettevõtte põhikapitali ning ettevõtte või selle osa omandamine

(1) Välisinvesteerija teeb sissemakseid ettevõtte põhikapitali välisinvesteeringutena käesoleva seaduse tähenduses.

(2) Väliskapitaliga ettevõtte põhikapitali tehtavad mitterahalised sissemaksed hinnatakse ettevõtte osanike kokkuleppel, arvestades maailmaturul kujunenud hindu nii Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas valuutas kui ka välisvaluutas. Osanike sissemaksed arvutatakse ümber Eesti Vabariigis ametlikult kehtivasse valuutasse ettevõtte asutamislepingu allakirjutamise päeval või mõnel muul osanike kokkuleppel määratud tähtajal kehtiva Eesti Panga kursi või noteeringu järgi.

(3) Välisinvesteerija peab rahalised sissemaksed ettevõtte põhikapitali tegema konverteeritavas valuutas, kui Eesti Vabariigi normatiivaktist või Eesti Vabariigi poolt sõlmitud rahvusvahelisest lepingust ei tulene teisiti. Välisinvesteeringust Eesti Vabariigis saadud kasumit võib välisinvesteerija reinvesteerida Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas valuutas.

(4) Mitterahaline sissemakse peab olema toodud välisriigist või omandatud konverteeritava valuuta eest Eesti Vabariigis. Nimetatud vara võib olla omandatud Eesti Vabariigis ametlikult kehtiva valuuta eest, kui see on saadud kasumina välisinvesteeringust Eesti Vabariigis või vahetatud konverteeritava valuuta vastu Eesti Vabariigi pangas.

(5) Välisinvesteerija võib omandada Eesti Vabariigis registreeritud ettevõtte või selle osa, sealhulgas ettevõtte aktsiaid, osatähti konverteeritava valuuta eest või Eesti Vabariigis ametlikult kehtiva valuuta eest, kui see on saadud kasumina välisinvesteeringust Eesti Vabariigis või vahetatud konverteeritava valuuta vastu Eesti Vabariigi pangas. Kui välisinvesteerija on järginud ettevõtte või selle osa omandamisel eeltoodud nõudeid, on vastav ettevõte käesoleva seaduse tähenduses väliskapitaliga ettevõte.


III. Väliskapitaliga ettevõtte ja välisinvesteerija tegevuse alused

§ 12. Maksustamine ja maksusoodustused

Väliskapitaliga ettevõte maksustatakse Eesti Vabariigi normatiivaktidega kehtestatud korras, rakendades maksusoodustusi.

§ 13. Tollisoodustused

(1) Tollimaksust vabastatakse vara, mille välisinvesteerija toob Eesti Vabariiki sissemaksete tegemiseks väliskapitaliga ettevõtte põhikapitali.

(2) Tollimaksust vabastatakse väliskapitaliga ettevõtte poolt oma põhikirjaliseks tegevuseks ja enda vajadusteks Eesti Vabariiki sisseveetav vara.

(3) Tollimaksust vabastatakse vara, mille väliskapitaliga ettevõtte välismaalastest töötajad toovad Eesti Vabariiki isiklikeks vajadusteks.

(4) Tollimaksust vabastatakse väliskapitaliga ettevõtte poolt väljaveetav oma toodang, samuti vara, mille välisinvesteerija viib välja osakuna pärast ettevõtte likvideerimist või muul alusel ettevõtte põhikapitalist oma osa natuuras kättesaamisel.

§ 14. Arvelduste kord

(1) Väliskapitaliga ettevõte avab Eesti Vabariigis asuvates pankades Eesti Vabariigis ametlikult kehtiva valuuta ja välisvaluuta arveid ning teostab finants-, krediidi- ja arveldusoperatsioone Eesti Vabariigis kehtivas korras.

(2) Välisinvesteerija võib hoida oma raha välisvaluutas ja Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas valuutas Eesti Vabariigi pankades ning kasutada seda Eesti Vabariigis kehtivas korras.

§ 15. Välisvaluuta väljavedu

Välisinvesteerijal on õigus takistamatult Eesti Vabariigist välja viia välisvaluutat, mille ta on saanud väliskapitaliga ettevõttest kasumina pärast tulumaksu maksmist, väliskapitaliga ettevõtte varast temale kuuluva osa müügist ettevõttes osalemise lõpetamisel või ettevõtte likvideerimisel. Samuti ei piirata välisvaluuta väljaviimist, kui välisinvesteerija on selle omandanud Eesti Vabariigis ametlikult kehtiva valuuta eest seaduslikul viisil, saanud lepingujärgse tasuna või käesoleva seaduse paragrahv 21 4. lõikes ettenähtud kompensatsioonina.

§ 16. Eksport ja import

(1) Väliskapitaliga ettevõttel on õigus ilma litsentsita eksportida oma toodangut (teenuseid), samuti importida kaupu oma põhikirjaliseks tegevuseks. Oma toodangu (teenuste) eristamise korra kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus. Muud toodangut (teenuseid) võib väliskapitaliga ettevõte eksportida ja importida üldkorras.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes ettenähtud soodustused kehtivad neile väliskapitaliga ettevõtetele, mille põhikapitalis on välisinvesteerija osa vähemalt 30%.

§ 17. Hind ja realiseerimine

(1) Väliskapitaliga ettevõte määrab oma kauba (teenuse) hinna ja otsustab selle realiseerimise kas Eesti Vabariigis või mujal iseseisvalt või kokkuleppel tarbijaga.

(2) Väliskapitaliga ettevõte tasub kaupade (teenuste) eest Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas valuutas või välisvaluutas, kui Eesti Vabariigi normatiivaktis ei ole ette nähtud teisiti.

§ 18. Amortisatsiooninormid

Väliskapitaliga ettevõtetele võidakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud korras anda õiguse kasutada kõrgendatud amortisatsiooninorme.

§ 19. Töösuhted

(1) Töösuhteid väliskapitaliga ettevõttes reguleeritakse Eesti Vabariigi seaduste ja muude normatiivaktidega.

(2) Välisriigi kodanikust töötaja võib välisvaluutas saadud töötasu Eesti Vabariigist välja viia pärast tulumaksu maksmist, kui rahvusvahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

§ 20. Ravi- ja sotsiaalkindlustus

Väliskapitaliga ettevõtte töötajate ravi- ning sotsiaalkindlustus reguleeritakse Eesti Vabariigi seadustega, kui rahvusvahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.


IV. Välisinvesteeringute kaitse

§ 21. Välisinvesteeringute kaitse põhimõtted

(1) Välisinvesteeringute kaitse tagab Eesti Vabariik.

(2) On keelatud väliskapitaliga ettevõtte õiguste piiramine ja temale täiendavate kohustuste panemine, kui see ei tulene käesolevast seadusest.

(3) Eesti Vabariigis ei ole lubatud välisinvesteeringuid natsionaliseerida, rekvireerida ega konfiskeerida, välja arvatud Eesti Vabariigi normatiivaktis ettenähtud alustel ja korras.

(4) Välisinvesteerijale hüvitatakse natsionaliseerimise või rekvireerimisega tekitatud varaline kahju täies ulatuses valuutas, milles oli tehtud esialgne investeering, või muus välisinvesteerijale vastuvõetavas valuutas. Kahju peab hüvitama riigiorgan, kes tegi välisinvesteeringu natsionaliseerimise või rekvireerimise otsuse.

(5) Kui käesoleva paragrahvi 4. lõikes nimetatud kahju hüvitamisel tekib vaidlus, on välisinvesteerijal õigus pöörduda selle lahendamiseks Eesti Vabariigi kohtusse vastavalt kohtualluvusele, kui rahvusvahelises lepingus ei ole ette nähtud teisiti.

§ 22. Vaidluste lahendamine

Välisinvesteerijate ja väliskapitaliga ettevõtete vaidlused Eesti Vabariigi juriidiliste isikutega, väliskapitaliga ettevõtte osanike vahelised vaidlused, samuti osanike vaidlused väliskapitaliga ettevõttega lahendatakse Eesti Vabariigi kohtus või poolte kokkuleppel valitud vahekohtus.


V. Erisätted

§ 23. Välisinvesteeringute eritingimused

(1) Välisinvesteeringute tegemise erisusi erimajandustsoonides ja tollivabades tsoonides, samuti muudes Eesti Vabariigi eristaatusega piirkondades reguleeritakse täiendavalt Eesti Vabariigi seaduste ning muude normatiivaktidega.

(2) Kontsessiooni andmine välisinvesteerijale toimub Eesti Vabariigi seadusega kehtestatud korras.


Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. Rüütel

Tallinn, 11.septembril 1991.

/otsingu_soovitused.json