Teksti suurus:

Eesti Vabariigi ettevõtte tulumaksu seadus

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1991, 36, 446

Eesti Vabariigi ettevõtte tulumaksu seadus

Vastu võetud 15.10.1991I. Maksustamise põhimõtted

§ 1. Tulumaksu subjekt

Ettevõtte tulumaksu (edaspidi: tulumaks) maksavad vastavalt käesolevale seadusele kõik Eesti Vabariigi territooriumil asuvad ettevõtted ning muud majandustegevusest sissetulekuid saavad organisatsioonid (edaspidi: ettevõtted).

§ 2. Tulumaksu objekt

(1) Tulumaksuga maksustatakse käesoleva seaduse paragrahvi 3 järgi ettevõtte korrigeeritud brutokasum (edaspidi: maksustatav kasum).

(2) Ettevõtte brutokasum arvutatakse realiseerimise brutokäibe ja finantstulude summast (edaspidi: sissetulekud), realiseeritud toodangule ja teenustele tehtud kulude ja finantskulude (edaspidi: väljaminekud) mahaarvamise teel.

(3) Käesoleva paragrahvi 2. lõikes nimetatud väljaminekute loetelu kinnitab Eesti Vabariigi Rahandusministeerium.

§ 3. Brutokasumi korrigeerimine maksustamisel

(1) Maksustamisel arvatakse brutokasumist maha:

1) eraldised ettevõtte põhivara suurendamise fondi, kuid mitte rohkem kui 25% ettevõtte brutokasumist;

2) annetused Eesti Vabariigis tegutsevatele juriidilistele isikutele, välja arvatud ettevõtted, kuid mitte rohkem kui 5% ettevõtte brutokasumist.

(2) Maksustamisel arvatakse brutokasumile juurde:

1) väljaminekud üksikisikute ja rühmade reisidele, majutamisele, toitlustamisele ja nendele meelelahutusürituste (jahipidamine, kalapüük jms.) korraldamiseks ning transpordi-, side- jms. teenuste osutamiseks ning kingituste tegemiseks;

2) ettevõtte põhivara suurendamise fondi maksuvaba osa kasutamata jääk maksustamisperioodi lõpul.

§ 4. Tulumaksu laekumine

Tulumaksust laekub Eesti Vabariigi riigieelarvesse 65% ja ettevõtte asukohajärgse esmatasandi kohaliku omavalitsusüksuse eelarvesse 35%.

§ 5. Maksustamisperiood

Tulumaksuga maksustamise periood on kalendriaasta. Eesti Vabariigi Rahandusministeerium võib ettevõtte maksustamisperioodiks määrata kalendriaastast erineva majandusaasta.

§ 6. Maksustamine välisvaluutas

(1) Sissetulekud ja väljaminekud välisvaluutas arvestatakse tulumaksu arvutamisel Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas valuutas välisvaluutaarvelduse tegemise päeval kehtinud Eesti Panga kursi või noteeringu järgi.

(2) Välisvaluutas saadud sissetulekud, millest on maha arvatud nende saamiseks välisvaluutas tehtud väljaminekud, maksustatakse tulumaksuga välisvaluutas ettevõtte maksustatava kasumi maksumäära järgi.

(3) Välisvaluutas makstud tulumaks arvutatakse ümber Eesti Vabariigis ametlikult kehtivasse valuutasse maksu maksmise päeval kehtinud Eesti Panga kursi või noteeringu järgi ning arvatakse maha Eesti Vabariigis ametlikult kehtivas valuutas arvutatud tulumaksu summast.

(4) Kui ettevõtte väljaminekud välisvaluuta eest realiseeritavale toodangule (teenustele) on tema kogu realiseerimise brutokäibele tehtud väljaminekutega võrreldes suhteliselt suuremad, vähendatakse ettevõtte välisvaluutas makstavat tulumaksu Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi poolt kehtestatavas korras.

§ 7. Tuludeklaratsioon

(1) Ettevõte on kohustatud esitama oma asukohajärgsele Eesti Vabariigi Riikliku Maksuameti talitusele tuludeklaratsiooni kolme kuu, kuue kuu ja üheksa kuu kohta kasumiaruande esitamise ja aasta kohta aastabilansi esitamise tähtajaks. Nimetatud tähtajad määrab Eesti Vabariigi Riiklik Statistikaamet.

Tuludeklaratsiooni vormi ja täitmise korra kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus.

(2) Eesti Vabariigi Riiklikul Maksuametil on õigus määrata tuludeklaratsiooni esitamata jätnud või selle õigsuse kontrollimisel raamatupidamisdokumentide esitamisest keeldunud ettevõtte maksustatav kasum selle või analoogilise ettevõtte majandustegevuse finantsnäitajate ja muude tema käsutuses olevate andmete alusel ning nõuda see varjatud tuluna eelarvesse vastavalt Eesti Vabariigi maksukorralduse seadusele.

§ 8. Tulumaksumäärad

(1) Tulumaksuga maksustatav kasum maksustatakse järgmiselt:

Aasta maksustatav kasum              Tulumaksumäär

kuni 500 000 rbl.                               15%
5000 001 - 1 000 000 rbl.         75 000 rbl + 23% summast üle 500 000 rbl.
1 000 001 rbl. ja rohkem           190 000 rbl. + 30% summast üle 1 000 000 rbl.

(2) Eesti Vabariigis registreeritud ettevõtte kasum, kelle majandustegevus ei toimu Eesti Vabariigis, maksustatakse käesoleva seaduse järgi, rakendades tulumaksumäära 10%, sõltumata maksustatava kasumi suurusest.


II. Tulumaksu arvutamine

§ 9. Sissetulekute ja väljaminekute arvestus

(1) Ettevõtte sissetulekute ja väljaminekute arvestamine peab toimuma raamatupidamise eeskirjade kohaselt. Raamatupidamise eeskirjade kehtestamise korra määrab Eesti Vabariigi Valitsus.

(2) Naturaalsed sissetulekud ja väljaminekud hinnatakse nende saamise või tegemise ajal kehtinud hindades.

(3) Tasuta saadud vara hinnatakse selle üleandja poolt vara omandamisel tehtud kulutuste järgi, arvates sellest maha kulumi.

§ 10. Sissetulek ettevõtte vara müügist

Ettevõtte vara müügist saadud sissetulekuna arvestatakse selle vara müügihinna ja jääkmaksumuse vahe, millest on maha arvatud müügiga seotud väljaminekud.

§ 11. Kindlustusettevõtte maksustamise erisus

Kindlustusettevõtte poolt kindlustusväljamakseteks planeeritud summad arvatakse maksustamisperioodi kestel ettevõtte väljaminekute hulka. Maksustamisperioodi lõpuks välja maksmata planeeritud kindlustusväljamaksete jääk arvatakse maksustamisel ettevõtte sissetulekute hulka.

§ 12. Välisriigis saadud kasumi maksustamine

Kui Eesti Vabariigi ja välisriigi vahel sõlmitud lepingus ei ole ette nähtud teisiti, maksustatakse ettevõtte välisriigis asuvast struktuuriüksusest või korraldatud üritusest saadud kasum, kui seda välisriigis ei maksustata või maksustatakse käesolevas seaduses ettenähtust madalamalt, Eesti Vabariigis, lahutades käesoleva seaduse järgi arvutatud tulumaksust välisriigis makstud maksu.

§ 13. Teisele ettevõttele ülekantud kasumi maksustamine

Ühelt Eesti Vabariigis asuvalt ettevõttelt teisele ettevõttele ülekantud kasum maksustatakse selle saaja kasumina üldises korras.

§ 14. Põhjendamatult vähe brutokasumit saavate ettevõtete maksustamine

(1) Eesti Vabariigis asuva ettevõtte struktuuriüksused ja temale kuuluvad teised ettevõtted, mis ei paikne sama esmatasandi kohaliku omavalitsusüksuse territooriumil ning ei saa brutokasumit või saavad seda põhjendamatult vähe, maksustatakse Eesti Vabariigi Rahandusministeeriumi poolt kehtestatava erikorra järgi.

(2) Väliskapitaliga ettevõte, kes saab põhjendamatult vähe brutokasumit, või väliskapitaliga ettevõtte struktuuriüksus Eesti Vabariigis, kes ei saa brutokasumit või saab seda põhjendamatult vähe, maksustatakse Eesti Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatava erikorra järgi, arvestades Eesti Vabariigi lepinguid vastava välisriigiga.

(3) Käesoleva paragrahvi 1. ja 2. lõikes nimetatud erikorda rakendatakse, arvestades ettevõtte toodangu omahinna, põhi- ja käibevara olemi või töötasu kulu suhtes arvutatud rentaabluse erinevust analoogiliste ettevõtetega.

§ 15. Ettevõtte sissetulekute ja väljaminekute arvestamine ettevõtte likvideerimisel

Ettevõtte likvideerimisperioodi sissetulekud ja väljaminekud arvestatakse brutokasumi suurenemise või vähenemisena, kuid mitte kauem kui kolme aasta jooksul.

§ 16. Maksustamisperioodi kahjumi arvestamine

Maksustamisperioodi kahjumi võib maksumaksja katta kuni kolme järgneva maksustamisperioodi kasumi arvel. Kahjumi katmiseks kasutatud kasum arvatakse maksustatavast kasumist maha.


III. Maksusoodustused

§ 17. Uute ettevõtete maksusoodustused

(1) Uutel ettevõtetel on järgmised tulumaksusoodustused:

1) ettevõte, kes tegutseb Eesti Vabariigi Valitsuse määratud enamsoodustataval tegevusalal, vabastatakse tulumaksust 2 aastaks, arvates esimese brutokasumi saamise aastast (kaasa arvatud), nendele järgneval 2 aastal vähendatakse tulumaksu 50% võrra;

2) väliskapitaliga ettevõte, kelle põhikapitalis on välisinvesteerija osa maksustamisperioodi alguseks ja kogu maksusoodustuse kehtimise aja vältel vähemalt 30%, kuid mitte alla 50 000 USD või selle ekvivalendi mõnes muus konverteeritavas välisvaluutas, vabastatakse tulumaksust 2 aastaks, arvates esimese brutokasumi saamise aastast (kaasa arvatud), nendele järgneval 2 aastal vähendatakse tulumaksu 50% võrra;

3) Eesti Vabariigi Valitsuse määratud enamsoodustataval tegevusalal tegutsev käesoleva paragrahvi 1. lõike 2. alapunktis nimetatud väliskapitaliga ettevõte vabastatakse tulumaksust 3 aastaks, arvates esimese brutokasumi saamise aastast (kaasa arvatud), nendele järgneval 2 aastal vähendatakse tulumaksu 50% võrra;

4) väliskapitaliga ettevõte, kelle põhikapitalis on välisinvesteerija osa maksustamisperioodi alguseks ja kogu maksusoodustuse kehtimise aja vältel vähemalt 50%, kuid mitte alla 1 000 000 USD või selle ekvivalendi mõnes muus konverteeritavas välisvaluutas, vabastatakse tulumaksust 3 aastaks, arvates esimese brutokasumi saamise aastast (kaasa arvatud), nendele järgneval 5 aastal vähendatakse tulumaksu 50% võrra.

(2) Ettevõte loetakse enamsoodustataval tegevusalal tegutsevaks, kui tema realiseerimise brutokäive nimetatud tegevusalal moodustab kogu maksusoodustuse kehtivuse aja jooksul vähemalt 50% kogu ettevõtte maksustamisperioodi realiseerimise brutokäibest.

(3) Ettevõtte reorganiseerimist ei loeta käesoleva seaduse mõistes uue ettevõtte asutamiseks.

(4) Ettevõtte likvideerimise korral omanike otsuse alusel või pankrotistumise tagajärjel ajal, mil tema suhtes kehtivad käesoleva paragrahvi 1.lõikes ettenähtud maksusoodustused, on ettevõte kohustatud maksma tulumaksu tagantjärele kuni viimase 2 aasta eest.

§ 18. Põllumajandusettevõtete maksusoodustused

Vähendada teravilja, kaunvilja, lina, heina, rapsi, loomade, lindude, piima, kartuli, juur- ja köögivilja, munade, mee, villa ning sordi- ja tõuaretustoodangu Eesti Vabariigis realiseerimisest saadud põllumajandusettevõtete tulult Eesti Vabariigi riigieelarvesse makstavat tulumaksu 50% võrra.

§ 19. Invaliidide ühingute tootmisettevõtete maksusoodustused

Invaliidide ühingute tootmisettevõtted, kus vähemalt 50% töötajatest on invaliidid, vabastatakse tulumaksust.

§ 20. Territoriaalsed maksusoodustused

Eesti Vabariigi Valitsus võib kehtestada territoriaalseid maksusoodustusi Eesti Vabariigi riigieelarvesse laekuva tulumaksu osas.


IV. Lõppsätted

§ 21. Tulumaksu maksmise õigsuse kontroll

Tulumaksu arvutamist ja maksmist kontrollitakse Eesti Vabariigi maksukorralduse seaduses ettenähtud korras.

§ 22. Maksumaksja vastutus

Tulumaksu maksmisest kõrvalehoidumise, maksustamisele kuuluva tulu varjamise või vähendamise korral kohaldatakse süüdlasele Eesti Vabariigi maksukorralduse seaduses ettenähtud sanktsioone.

§ 23. Maksuvaidluste lahendamine

(1) Vaidlused Eesti Vabariigi Riikliku Maksuametiga tulumaksu arvutamise ja sissenõutud summade üle lahendab kohus. Hagi esitamine ei peata maksu sissenõudmist, kui seda ei peata asja läbivaatav kohus.

(2) Eesti Vabariigi Valitsus võib kehtestada maksuvaidluste lahendamiseks teistsuguse korra, mis aga ei võta asjaosalistelt õigust pöörduda kohtu poole.

§ 24. Seaduse rakendamise kord

Käesoleva seaduse rakendamise korra kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus.

§ 25. Seaduse jõustumine

(1) Käesolev seadus jõustub alates 1992. aasta 1. jaanuarist.

(2) Käesoleva seaduse jõustumise päevast kaotab kehtivuse Eesti Vabariigi 1991. aasta 10. septembri seadus "Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele".

Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. Rüütel

Tallinn, 15. oktoobril 1991.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json