Teksti suurus:

Jarkko Kalevi Arhilahti kaebuse läbivaatamine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.07.2012
Avaldamismärge:RT III, 06.07.2012, 1

Jarkko Kalevi Arhilahti kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 04.07.2012 nr 1

Kaebuse asjaolud

Koeru Vallavolikogu liige Aldo Tamm peatas oma volikogu liikme volitused tähtajaliselt kuni 20. maini 2012. a. Koeru Valla Valimiskomisjon määras 8. veebruari 2012. a otsusega nr 18  volikogu liikmeks Kerli Sirila.

Koeru Valla Valimiskomisjon määras 29. veebruari 2012. a otsusega nr 19 asendusliikme Jarkko Kalevi Arhilahti volikogu liikmeks Ivar Nagla volikogu liikme volituste lõppemise tõttu.

Pärast Aldo Tamme volikogu liikme volituste taastumist luges Koeru Valla Valimiskomisjon lõppenuks Kerli Sirila volitused. Eraldi otsust Koeru Valla Valimiskomisjon selle kohta ei teinud, kuid Kerli Sirila enam volikogu istungitel ei osalenud.

22. juunil 2012. a võttis Koeru Valla Valimiskomisjon vastu otsuse nr 20 „Koeru Vallavolikogu asendusliikme volituste lõpetamine“.  Otsuse kohaselt lõpetati Jarkko Kalevi Arhilahti volikogu liikme volitused KOKS § 20 lõike 5 ja § 201 lõike 2 kohaselt. Koeru Valla Valimiskomisjon leidis, et Aldo Tamme volituste taastumisega lõpevad viimasena määratud asendusliikme volitused volikogus, kelleks oli Jarkko Kalevi Arhilahti ning kuna volikogu liikmete määramine volikogusse on kandidaatide nimekirjast tuleneva järjestuse põhine, on Kerli Sirilal volikogu liikme volitused.

Menetluse senine käik

25. juunil 2012. a esitas Jarkko Kalevi Arhilahti kaebuse Järva Maakonna Valimiskomisjonile. Kaebuse kohaselt jäi kaebajale arusaamatuks, kuidas Aldo Tamme volituste taastumine lõpetas tema kui asendusliikme volitused 22. juunist 2012. a, samas kui Aldo Tamm osales Koeru Vallavolikogu istungil 31. mail 2012. a ning tema asendusliikmeks kuni 20. maini 2012. a määratud Kerli Sirila seal enam ei osalenud. Kaebaja leidis, et Koeru Valla Valimiskomisjoni otsus nr 20 rikub tema seadusest tulenevat õigust osaleda Ivar Nagla asendusliikmena Koeru Vallavolikogu töös. Kaebuse kohaselt ei ole Koeru Valla Valimiskomisjon rakendanud uurimisprintsiipi, et kontrollida volikogu liikmetele asendusliikmete määramise vajadust ja seaduslikkust ning vajadusel nimetada vastavad asendusliikmed. Seetõttu on Koeru Valla Valimiskomisjoni otsus nr 20 ebaseaduslik. Lisaks taotles kaebaja hinnangu andmist Koeru Valla Valimiskomisjoni tööle asendusliikmete määramisel ning Koeru Valla Valimiskomisjoni esimehe volituste peatamise vajaduse kaalumist.

27. juuni 2012. a otsusega nr 1-3/2 jättis Järva Maakonna Valimiskomisjon Jarkko Kalevi Arhilahti kaebuse rahuldamata. Maakonna valimiskomisjon leidis, et 20. mail 2012. a taastusid KOKS § 201 lõike 2 alusel Aldo Tamme volitused volikogu liikmena. Koeru Valla Valimiskomisjon oleks pidanud KOKS § 201 lõike 2 alusel lõpetama samast nimekirjast viimasena (29.02.2012) määratud asendusliikme Jarkko Kalevi Arhilahti volitused. Valla valimiskomisjoni eksliku tõlgenduse tõttu ei osalenud 31. mai 2012. a volikogu istungil Kerli Sirila. KOKS § 201 lõike 2 mõtte ja sõnastuse kohaselt volikogu liikme volituste taastumisel lõpevad selle asendusliikme volitused, kes on viimasena teda määratud asendama. Volikogu asendusliige, kes määratakse asendama volikogu liiget, ei ole selle volikogu liikme personaalne asendusliige ja tema volitused ei olene sellest, kas volikogu liikme volitused lõppesid ennetähtaegselt või peatusid. 22. juuni 2012. a Koeru Valla Valimiskomisjoni koosoleku protokollist nähtub, et valimiskomisjon sai oma ekslikust seisukohast aru ja taastas õige olukorra. Maakonna valimiskomisjon ei näe seetõttu vajadust Koeru Valla Valimiskomisjoni esimehe tegevuse peatamiseks.

Kaebuse sisu

29. juunil 2012. a esitas Jarkko Kalevi Arhilahti kaebuse Järva Maakonna Valimiskomisjoni 27. juuni 2012. a otsuse nr 1-3/2 ja Koeru Valla Valimiskomisjoni 22. juuni 2012. a otsuse nr 20 tühistamiseks.

Kaebaja leiab, et Järva Maakonna Valimiskomisjoni vaidlustatav otsus on õigusvastane, kuna tema kaebuse läbivaatamisel ei ole rakendatud uurimisprintsiipi ja seetõttu on Järva Maakonna Valimiskomisjoni poolt tehtud järeldused ebaõiged ning kaevatav otsus vajalikul määral motiveerimata.

Kaebaja esitab kolm põhjendust maakonna valimiskomisjoni otsuse peale:

1) Järva Maakonna Valimiskomisjon on jätnud tähelepanuta, et Kerli Sirila ei ole asendusliikme volituste lõppemise kohta kaebust esitanud.

2) Maakonna valimiskomisjon on jätnud välja selgitamata, kas Koeru Valla Valimiskomisjonil oli ette teada, et 30. novembril 2011. a määratud asendusliige esitab avalduse volituste peatamiseks (KOKS § 20 lg 5).

3) Maakonna valimiskomisjon ei ole välja selgitanud, kas Koeru Valla Valimiskomisjon on teinud järelepärimised KOKS § 20 lõikes 4 ettenähtud viie tööpäeva jooksul.

Kaebaja leiab, et nende asjaolude tähelepanuta jätmine või mitteselgitamine võib koosmõjus olla põhjuseks tema kaebuse rahuldamata jätmisele Järva Maakonna Valimiskomisjoni poolt.

Järva Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Järva Maakonna Valimiskomisjon jääb 29. juuni 2012. a selgituses nr 1-6/1127-5 oma otsuses väljendatud seisukohtade juurde.

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Vaidlustatud Koeru Valla Valimiskomisjoni otsusest sõltub kaebaja volikogu liikme volituste olemasolu. Seega on kaebaja käesolevas asjas huvitatud isikuks.

2. Järva Maakonna Valimiskomisjoni 27. juuni 2012. a otsusest nähtub, et kaebuse läbivaatamisel kuulati ära Koeru Valla Valimiskomisjoni esimehe selgitused, tehti kindlaks volikogu liikmete asendamise järjekord ning põhistati otsus. Seetõttu ei ole põhjendatud kaebaja väited, et kaebuse läbivaatamisel ei ole rakendatud uurimisprintsiipi ning et otsus on vajalikul määral motiveerimata. Valimiskomisjon peab välja selgitama talle seadusega antud menetluse aja piires asjas olulist tähendust omavad asjaolud, selleks vajadusel omal algatusel tõendeid kogudes (vt Riigikohtu lahend 3-4-1-24-05; 3-4-1-29-09). Asjaolu, et maakonna valimiskomisjon ei ole otsuses käsitlenud hiljem Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses väljendatud kaebaja seisukohti, ei tähenda, et uurimisprintsiibi põhimõtet oleks rikutud.

3. Maakonna valimiskomisjoni otsuse seisukohti KOKS § 201 lõike 2 rakendamise kohta pole kaebaja vaidlustanud. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub maakonna valimiskomisjoni seisukohaga, et KOKS § 201 lõike 2 kohaselt lõpevad volikogu liikme volituste taastumisel selle asendusliikme volitused, kes on viimasena määratud asendama samas nimekirjas kandideerinud volikogu liiget sellest valimisringkonnast.

4. Vabariigi Valimiskomisjonile toodud põhjendustest kahte ei ole kaebaja maakonna valimiskomisjonile esitanud, seetõttu maakonna valimiskomisjon neid oma otsuses käsitlenud ei ole. Kuna tegemist on uute asjaoludega, ei saa Vabariigi Valimiskomisjon neid kaebuse läbivaatamisel käsitleda. Siiski märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et see, kas Kerli Sirila on volituste lõppemise kohta kaebuse esitanud või mitte, ei mõjuta tema ega kaebaja staatust volikogu asendusliikme või liikmena. Samuti ei saa KOKS § 20 lõike 5 kohaselt isikut, kes isikliku avalduse alusel oma volikogu liikme volitused peatab, asendusliikme määramisel vahele jätta. Isikliku avalduse alusel volikogu liikme volituste peatamise eelduseks ongi volikogu liikme volituste olemasolu, s.t isik tuleb kõigepealt määrata volikogu liikmeks.

5. KOKS § 20 lõike 4 kohaselt tuleb volikogu liikme volituste peatamise, lõpetamise ning asendusliikme määramise otsused teha viie tööpäeva jooksul, kuid otsuse tegemisega hilinemine ei too iseenesest kaasa otsuse  kehtetust.

6. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.

7. Vabariigi Valimiskomisjon juhib tähelepanu asjaolule, et Koeru Valla Valimiskomisjon ei võtnud pärast seda, kui saabus Aldo Tamme volikogu liikme volituste peatumise lõpptähtaeg (20.05.2012), vastu otsust Aldo Tamme volikogu liikme volituste taastumise ning asendusliikme volikogu liikme volituste lõppemise kohta. KOKS § 19 lõike 2 punkti 3 kohaselt tuleb volikogu liikme volituste peatamisel avalduse alusel selles näidata volituste peatamise tähtaeg. KOKS § 201 lõike 1 kohaselt ei pea volikogu liikme volituste taastumiseks avaldust esitama kui volikogu liikme volitused on peatatud tema avalduse alusel. Koeru Valla Valimiskomisjon on leidnud, et nende kahe sätte põhjal võis Aldo Tamme volitused lugeda automaatselt taastunuks ning  et eraldi valimiskomisjoni otsuse tegemine ei olnud vajalik.  Aldo Tamm osales 31. mail 2012. a volikogu istungil.

8. Siiski sätestab KOKS § 201 lõige 4, et volikogu liikme volitused taastuvad ja teda asendanud volikogu liikme volitused lõpevad valla või linna valimiskomisjoni otsuse jõustumise hetkest. Seega pidanuks Koeru Valla Valimiskomisjon pärast 20. maid 2012. a vastu võtma otsuse Aldo Tamme volituste taastumise ning asendusliikme volituste lõppemise kohta. Sellise otsuse tegi valla valimiskomisjon alles 22. juunil 2012 kui valimiskomisjon sedastas, et Aldo Tamme naasmise tõttu volikogusse lõpetatakse Jarkko Kalevi Arhilahti volitused. Hinnangu andmine asjaolule, kas Aldo Tammel olid pärast 20. maid 2012. a ja enne 22. juunit 2012. a Koeru Vallavolikogu liikme volitused,  väljub antud kaebuse raamidest. Kuna aga 22. juunil 2012. a võeti vastu KOKS § 201 lõike 4 kohane otsus, puudub Koeru Valla Valimiskomisjonil vajadus täiendavate toimingute tegemiseks ning  Vabariigi Valimiskomisjonil vajadus valla valimiskomisjonile ettekirjutuse tegemiseks.

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Jarkko Kalevi Arhilahti kaebus rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

 

Alo Heinsalu

Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json