Teksti suurus:

Statistikaameti peadirektori ametikohale nimetamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.07.2021, 6

Statistikaameti peadirektori ametikohale nimetamine

Vastu võetud 01.07.2021 nr 246

Riikliku statistika seaduse § 11 lõike 1 ja avaliku teenistuse seaduse § 22 lõike 1 alusel:

1. Nimetada Urmet Lee (isikukood 37502112724) Statistikaameti peadirektori ametikohale määratud ajaks viieks aastaks alates 2. augustist 2021. a kuni 1. augustini 2026. a.

2. Statistikaameti peadirektori palga määrab valdkonna eest vastutav minister.

3. Statistikaameti peadirektori avaliku võimu teostamise volitus tuleneb avaliku teenistuse seaduse § 7 lõike 3 punktidest 1 ja 2 (ametiasutuse juhtimine, riikliku ja haldusjärelevalve teostamine) ning muudest õigusaktidest, millega on määratud Statistikaameti pädevus.

4. Statistikaameti peadirektori ametikohale nimetamise õigust omava isiku pädevusse kuuluvate, kuid käesolevas korralduses märkimata küsimuste otsustamine volitatakse valdkonna eest vastutavale ministrile, välja arvatud distsiplinaarmenetluse algatamine ja distsiplinaarkaristuse määramine ning ametikohalt vabastamine. Volitus on antud edasivolitamise õigusega. Valdkonna eest vastutaval ministril ei ole lubatud edasi volitada Statistikaameti peadirektori palga määramise õigust.

5. Statistikaameti peadirektori ametikoha asukoht on Tallinn.

6. Urmet Lee teenistusstaaž seisuga 1. august 2021. a on 18 aastat 11 kuud ja 15 päeva.


Korraldust on võimalik vaidlustada esitades kaebuse Tallinna Halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtaja jooksul, tingimustel ja korras.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json