Teksti suurus:

Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:04.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 06.08.2022, 2

Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamine

Vastu võetud 04.08.2022 nr 203

Planeerimisseaduse § 28 lõike 1 alusel ja kooskõlas sama seaduse § 4 lõike 2 punktiga 5:

1. Algatada Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste rajamiseks riigi eriplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.

2. Riigi eriplaneeringu eesmärk on planeerida Liivi lahe meretuulepargi elektriühendused maismaa põhivõrguga ning kavandada eeldatavalt järgmise otstarbega ehitised: 110 kV ja kõrgema pingega õhuliinid, maakaabelliinid, veekaabelliinid, 110 kV ja kõrgema pingega trafoalajaamad ning muud elektrienergia ülekandeliiniga seotud rajatised.

3. Riigi eriplaneeringu planeeringuala hõlmab merealal Liivi ja Pärnu lahte, maismaal Pärnu maakonnas Häädemeeste, Tori, Kihnu ja Saarde valda ning Pärnu linna. Planeeringuala suurus on ligikaudu 5404 km2. Planeeringuala asukoht ja piir on esitatud korralduse lisas.

4. Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu koostamist ja keskkonnamõju strateegilist hindamist korraldab Rahandusministeerium.

5. Rahandusministeeriumil teavitada avalikkust Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamisest vastavalt planeerimisseaduse § 28 lõigetes 6 ja 7 sätestatule. Riigikantseleil avaldada teade otsuse kohta Vabariigi Valitsuse veebilehel.

6. Liivi lahe meretuulepargi elektriühenduste riigi eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise otsusega saab tutvuda Rahandusministeeriumi veebilehel.

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

Lisa Planeeringuala asukoht ja piir

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json