Teksti suurus:

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 17, 237

Välja kuulutanud
Vabariigi President
20.02.1995 otsus nr 493

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 09.02.1995


Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduses (RT I 1993, 37, 558; 1994, 12, 200; 19, 340; 72, 1263; 84, 1475) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahvis 18 tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi täiendatakse uue esimese punktiga järgmises sõnastuses:

«1) volikogu tegutsemisvõimetusega;»;

2) paragrahvi senised punktid 1–5 loetakse vastavalt punktideks 2–6.

§ 2. Paragrahvi 19 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) nimetamisega Vabariigi Valitsuse liikmeks, riigikontrolöriks, õiguskantsleriks või maavanemaks või valimisega vallavanemaks või linnapeaks või kinnitamisega antud valla- või linnavalitsuse liikmeks;».

§ 3. Paragrahv 36 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kohalikud maksud ja maksumäärade muudatused kehtestatakse enne valla- või linnaeelarve või lisaeelarve vastuvõtmist või eelarve muutmist ja neid rakendatakse eelarveaasta algusest või koos lisaeelarve või eelarve muutmisega.

(2) Koormis on kohustus, mis seaduse alusel kehtestatakse volikogu määrusega füüsilistele või juriidilistele isikutele kohustuslike tööde tegemiseks valla või linna territooriumil kehtestatud heakorraeeskirjade täitmiseks.

(3) Koormise võib kehtestada füüsilistele ja juriidilistele isikutele nende omandis või valduses oleva kinnistu või muu nende kasutuses oleva territooriumi ning sellega vahetult piirneva üldkasutatava territooriumi heakorra tagamiseks.

(4) Koormise määramisel kehtestatakse koormise olemus, ulatus, täitmise tingimused ja kord.

(5) Isik, kellel koormise täitmine lasub, võib oma arvel lasta selle täita teisel isikul. Isiku põhjendatud taotlusel on volikogul õigus lubada isikul koormise täitmise eest maksta raha, mida peab kasutama selle koormise täitmiseks. Koormise täitmiseks vajalike tööde maksumus määratakse koormise kehtestamisel.

(6) Koormise täitmist kontrollib valla- või linnavalitsus vastavalt valla või linna põhimääruses kehtestatud korrale.

(7) Koormist ei või asendada maksuga kohalikku eelarvesse.

(8) Koormisena ei või kehtestada trahve, teenustasusid, lõive ega muu nimetusega rahalisi makseid.

(9) Koormis ei või olla lepingu objektiks.»

§ 4. Paragrahvi 38 4. lõige tunnistatakse kehtetuks.

§ 5. Paragrahvi 52 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«1) pole suutnud vastu võtta valla või linna eelarvet kolme kuu jooksul, arvates eelarveaasta algusest või riigieelarve vastuvõtmisest arvates, kui riigieelarvet ei olnud vastu võetud eelarveaasta alguseks.»

§ 6. Paragrahv 53 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«Kui volikogu osutub tegutsemisvõimetuks, loetakse kõigi tema liikmete volitused ennetähtaegselt lõppenuks ning nende asemele astuvad asendusliikmed kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduses sätestatud korras.»

Riigikogu esimees Ülo NUGIS

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json