Teksti suurus:

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 29, 357

Välja kuulutanud
Vabariigi President
08.03.1995 otsus nr 512

Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seadus

Vastu võetud 22.02.1995


I. Õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seadusesse (RT I 1993, 30, 509; 1994, 8, 106; 51, 859; 54, 905) tehakse järgmised muudatused:

§ 1. Paragrahv 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 3. Vara võõrandamisaegse maksumuse tõendamine dokumentidega

Vara võõrandamisaegset maksumust võib tõendada dokumendiga, mis on välja antud mitte varem kui kolm aastat ja mitte hiljem kui kuus kuud õigusvastase võõrandamise hetkest arvates. Mitme näidatud ajavahemikul väljaantud dokumendi korral eelistatakse muudel võrdsetel asjaoludel dokumenti, mis on välja antud kõige lähemal vara õigusvastase võõrandamise hetkele.»

§ 2. Paragrahvi 4 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Kui ehitiste, laevade ja tootmishoonete sisseseade võõrandamisaegse maksumuse kohta puuduvad käesoleva seaduse §-s 3 nimetatud dokumendid, kuid on olemas dokumendid, mis kirjeldavad vara suurust, koosseisu ja kasutusotstarvet, määravad vara võõrandamisaegse maksumuse maavanema või kohaliku omavalitsuse poolt moodustatud kolmeliikmelised ekspertkomisjonid, mis on loodud Vabariigi Valitsuse nimetatud omavalitsusüksustes.»

§ 3. Paragrahvi 4 3. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(3) Ekspertkomisjon määrab ehitiste, laevade ja tootmishoonete sisseseade võõrandamisaegse maksumuse rahandusministri kehtestatud korras, lähtudes analoogilise vara võõrandamisaegsest maksumusest.»

§ 4. Seadust täiendatakse §-ga 41 järgmises sõnastuses:

«§ 41. Ehitiste, laevade ja tootmishoonete sisseseade võõrandamisaegse maksumuse määramine dokumentide puudumisel

Kui ehitiste, laevade ja tootmishoonete sisseseade võõrandamisaegset maksumust ei ole võimalik määrata käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud korras, määratakse vara võõrandamisaegne maksumus Vabariigi Valitsuse määratud summa ulatuses.»

§ 5. Paragrahv 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«§ 5. Vara võõrandamisaegse maksumuse määramine kohtu korras

Kui vara võõrandamisaegset maksumust ei ole võimalik määrata käesoleva seaduse §-s 4 sätestatud korras ja õigustatud subjekt ei ole nõus §-s 41 sätestatud kindlasummalise kompensatsiooniga, on tal õigus pöörduda vara võõrandamisaegse maksumuse kindlaksmääramiseks kohtusse.»

§ 6. Paragrahvi 7 1. lõiget täiendatakse 2. lausega järgmises sõnastuses:

«Välisvaluutas väljendatud vara võõrandamisaegne maksumus arvutatakse ümber 1940. aastal kehtinud kroonidesse rahandusministri poolt kehtestatud koefitsientide alusel.»

§ 7. Paragrahvi 8 esimene lause loetakse 1. lõikeks ja paragrahvi täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses:

«(2) Ida-Petserimaal ja Narva jõe tagusel Virumaal asuva õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamisnõude õiguse püsimise seaduses (RT I 1994, 51, 859) nimetatud vara maksumuse määramist korraldab ja vara kindlaksmääratud maksumuse kinnitab Ida-Petserimaa osas õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Võru maakonnakomisjon ning Narva jõe taguse maa osas õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise Ida-Viru maakonnakomisjon.»

§ 8. Paragrahvi 13 1. lõige muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

«(1) Aktsia või osatäht kompenseeritakse nominaalväärtuse ulatuses vastavalt käesoleva seaduse §-dele 7 ja 14.»

§ 9. Paragrahvi 14 1. lõike teises lauses asendatakse sõna «dividende» sõnaga «intresse».

§ 10. Paragrahvi 15 täiendatakse 3. ja 4. lõikega järgmises sõnastuses:

«(3) Järelevalvet vara maksumuse ja kompensatsiooni määramise üle teostavad maavanem vastavalt maakonna valitsemiskorralduse seadusele (RT I 1993, 51, 696; 1994, 28, 424; 84, 1475) ja rahandusminister.

(4) Vara kompenseerimisega seotud kulud kaetakse analoogselt §-s 9 sätestatuga.»

§ 11. Paragrahvi 16 esimene lause loetakse 1. lõikeks ning paragrahvi täiendatakse 2. lõikega järgmises sõnastuses:

«(2) Vabariigi Valitsusel on õigus anda käesoleva seaduse rakendamiseks õigusakte.»

§ 12. Paragrahvi 4 2. lõikest, § 8 1. lõikest, §-st 9 ja § 15 1. lõikest jäetakse välja sõna «alevi-».

II. § 13. Käesoleva seaduse §-s 8 sätestatud täpsustusest tulenevalt on õigustatud subjektidel, kellele kompensatsioon aktsiate või osatähtede eest ei olnud määratud õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 7 1. lõike kohaselt, õigus taotleda kompensatsiooni määranud organilt selle ümberarvestamist.

Riigikogu aseesimees Tunne KELAM

/otsingu_soovitused.json