Teksti suurus:

Eesti Vabariigi välisvaluutaseadus

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT 1992, 21, 298

Eesti Vabariigi välisvaluutaseadus

(õ) 4.11.2008


§ 1. Välisvaluuta mõiste

Välisvaluuta on käesoleva seaduse tähenduses mis tahes välisriigi valuuta.

§ 2. Välisvaluuta käibe reguleerimine

(1) Välisvaluuta käibe reguleerimine hõlmab mis tahes tehinguid ja operatsioone, milles kasutatakse või mille tulemus väljendatakse välisvaluutas.

(2) Välisvaluuta käibe reguleerimise eesmärgiks on tagada Eesti Vabariigi maksevõime, Eesti krooni stabiilsus ja kontroll riigi välisvaluutareservide üle.

(3) Välisvaluuta hoidmise, kasutamise ja vahetamise tingimused Eesti Vabariigi juriidilistele ja füüsilistele isikutele (residentidele) ning välisriikide juriidilistele ja füüsilistele isikutele (mitteresidentidele) Eesti Vabariigis kehtestab Eesti Pank.

§ 3. Välisvaluuta kasutamise piirangud

(1) Välisvaluutat võib kasutada üksnes välisarveldustes.

(2) Välisvaluuta sisse- ja väljaveo eeskirjad kehtestab Eesti Pank.

§ 4. Maksed välisvaluutas

Maksed mis tahes välisvaluutas toimuvad Eesti Panga, tema volitatud pankade ja teiste krediidiasutuste vahendusel. Maksete vahendamiseks välisvaluutas on vajalik Eesti Panga litsents.

§ 5. Füüsilise isiku välisvaluuta

(1) Füüsilise isiku pangakontole laekuva, samuti sinna hoiustatava konverteeritava välisvaluuta konverteerib pank Eesti kroonideks valuuta laekumise või hoiustamise päeval kehtiva Eesti Panga ametliku kursi järgi.

(2) Eesti Pank tagab tema poolt kehtestatud korras füüsilisele isikule tema taotlusel Eesti kroonide konverteerimise välisvaluutaks konverteerimise päeval kehtiva Eesti Panga ametliku kursi järgi.

§ 6. Juriidilise isiku välisvaluuta

(1) Juriidilise isiku pangakontole laekuva konverteeritava välisvaluuta konverteerib pank Eesti kroonideks valuuta laekumise päeval kehtiva Eesti Panga ametliku kursi järgi.

(2) Eesti Pank tagab juriidilisele isikule importtehingute ning muude seadusega ettenähtud maksete välisvaluutas sooritamiseks Eesti kroonide konverteerimise kehtiva Eesti Panga ametliku kursi järgi.

§ 7. Välisvaluuta Eestisse ülekandmise kohustus

Juriidiline isik – resident – on kohustatud välismaal teenitud konverteeritava välisvaluuta üle kandma Eesti Vabariiki hiljemalt kahe kuu jooksul, arvates välisvaluuta temale laekumise päevast. Eesti Vabariiki üle kantud juriidilise isiku konverteeritava välisvaluuta konverteerib pank Eesti kroonideks sellel päeval kehtiva Eesti Panga ametliku kursi järgi.

§ 8. Välislaenud ja laenud välismaale

(1) Välislaenude võtmise ja välismaale laenude andmise lepingud kuuluvad eelnevalt registreerimisele Eesti Pangas.

(2) Eesti Pangas registreerimata välislaenude võtmise ja välismaale laenude andmise lepingud on kehtetud.

§ 9. Kapitali liikumine

(1) Eesti Vabariiki välisvaluutas investeeritud väliskapitali, samuti sellelt saadud dividendide väljavedu on vaba.

(2) Kapitali muu liikumise, samuti Eesti Vabariigi juriidiliste isikute kapitali välismaale investeerimise korra kehtestab Eesti Pank kooskõlastatult Eesti Vabariigi Valitsusega.

§ 10. Aruandlus ja informatsioon

Eesti Pangal on välisvaluuta käibe reguleerimiseks õigus nõuda juriidilistelt isikutelt – residentidelt – sellekohaseid andmeid, dokumente ja informatsiooni ning kehtestada seadusega ettenähtud korras aruandlust.

§ 11. Tehingud mittekonverteeritavas välisvaluutas

Eesti Pangal on õigus kehtestada erikord välisarvelduste sooritamiseks mittekonverteeritavas välisvaluutas juhul, kui Eesti Vabariigil ei ole sellist valuutat kasutava riigiga sõlmitud vastastikuseid arveldusi ammendavalt reguleerivat kokkulepet.

§ 12. Tehingud vääriskivide ja -metallidega

Vääriskivide ja -metallidega tehingute sooritamise eeskirjad kehtestab Eesti Vabariigi Valitsus kooskõlastatult Eesti Pangaga.

§ 13. Seaduse jõustumine

Käesolev seadus jõustub alates Eesti krooni käibelelaskmise päevast.

  Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees A. RÜÜTEL

Tallinn, 20. mail 1992.Õiend

Lisatud avaldamisandmed.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json