Teksti suurus:

Eesti NSV Keeleseadus

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.01.1990
Avaldamismärge:

Eesti NSV Keeleseadus

      Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi
           keeleseadus
 
   Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi riigikeel on eesti 
keel. Eestimaal, eestlaste põlisel asualal on eesti keel riigi 
erilise tähelepanu  ja kaitse all. Eesti keele seadustamisega 
riigikeeleks on loodud kindel alus eesti rahva ja tema kultuuri 
säilimiseks ja arendamiseks. 
 
   Eesti NSV-s on igale üksikisikule, samuti igale asutusele, 
ettevõttele ja organisatsioonile tagatud õigus kasutada eesti 
keelt nii kõnes kui ka kirjas. 
 
   Eesti NSV tagab eesti keele õpetamise ja uurimise Eestis 
ning toetab eesti keele õpetamist ja uurimist väljaspool Eestit. 
 
   Vene keelt käsitleb käesolev seadus lähtudes üleliidulise 
suhtlemise vajadustest ja kui keelt, mida Eesti NSV-s eesti 
keele järel kõige enam kasutatakse emakeelena. 
 
   Eesti  keele seisund riigikeelena ei riiva mis  tahes 
emakeelega isikute kodanikuõigusi. Kaitstes eesti keelt riiklikul 
tasemel tunnistab Eesti NSV igast rahvusest kodanike vääramatut 
õigust oma emakeele ja kultuuri viljelemisele, kõigi kodanike 
võrdsust seaduse ees sõltumata nende emakeelest. 
   
   Paragrahv  1.  Vastavalt  Eesti  NSV  konstitutsiooni 
paragrahvile 5 on Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
riigikeel eesti keel. 
 
   Eesti NSV riigikeele, vene keele ja teiste keelte kasutamise 
korra sätestab käesolev seadus. 
 
       Üksikisik
 
   Paragrahv 2. Üksikisikul on Eesti NSV territooriumil õigus 
eestikeelsele asjaajamisele ja suhtlemisele kõikides Eesti NSV 
riigivõimu- ja riigivalitsusasutustes ning asutustes, ettevõtetes 
ja organisatsioonides. 
 
   Sätestatu kehtib ka muid keeli asjaajamiseks kasutavate 
riigivõimu- ja riigivalitsusasutuste ning asutuste, ettevõtete ja 
organisatsioonide suhtes. 
 
   Paragrahv  3.  Üksikisikule  on  tagatud  võimalus  ka 
venekeelseks asjaajamiseks ja suhtlemiseks Eesti NSV riigivõimu- 
ja  riigivalitsusasutustes  ning asutustes,  ettevõtetes  ja 
organisatsioonides. 
 
   Asjaajamine üksikisikuga teistes keeltes toimub  vastavalt 
võimalustele ja tegevuseesmärgile. 
 
   Paragrahv  4.  Üksikisikutega  tööalaselt  suhtlevatele 
isikutele,   nagu  kõik  juhtivtöötajad,   riigivõimu- ja 
riigivalitsusasutuste,    ühiskondlike   organisatsioonide, 
õigussüsteemi,  korrakaitse- ja järelevalveorganite  töötajad, 
meditsiinipersonal, ajakirjanikud, teenindus-, kaubandus-, side-, 
õnnetus- ja päästeteenistuse töötajad ning muud, kehtestatakse 
keeleoskusnõuded. Eesti keele ja vene keele ning muude keelte 
valdamine  ja kasutamine on kohustuslik  käesoleva  seaduse 
paragrahv 37 alusel kehtestatavate nõuete piires. 
 
   Paragrahv 5. Juhtivtöötajad suhtlevad alluvaga viimase poolt 
valitud keeles, kusjuures nad ei ole kohustatud ületama oma 
keeleoskusnõuete piire. 
 
   Paragrahv 6. Teeninduses ja kaubanduses on teenindav pool 
kohustatud  kasutama teenindatava poolt valitud  keelt  oma 
keeleoskusnõuete piires. 
 
   Paragrahv  7.  Üksikisiku  keelevaliku  tõkestamine  ja 
halvustamine on keelatud ja seadusandluses ettenähtud  juhtudel 
karistatav. 
 
     Riigivõimu- ja riigivalitsusasutused
 
   Paragrhv 8. Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutuste 
asjaajamiskeel  on eesti keel.  Eesti  NSV  riigivõimu- ja 
riigivalitsemisorganite istungeid ja töökoosolekuid juhatatakse 
ning nende protokollid vormistatakse eesti keeles. 
 
   Eesti NSV  riigivõimu- ja  riigivalitsemisorganite  aktid 
võetakse vastu ja avaldatakse eesti keeles ja nende tõlge vene 
keeles. 
 
   Eesti NSV kohalikes riigivõimu- ja riigivalitsusasutustes 
võib asjaajamiskeelena kasutada vene keelt vastavuses käesoleva 
seaduse paragrahviga 36. 
 
   Paragrahv 9. Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutuste 
pöördumisel väljapoole Eesti NSV-d kasutatakse mõlemale poolele 
sobivat keelt. 
 
   Paragrahv 10. Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutused 
kasutavad kirjalikul suhtlemisel Eesti NSV-s paiknevate asutuste, 
ettevõtete ja organisatsioonidega ning omavahel eesti keelt. 
 
   Kohalikud riigivõimu- ja  riigivalitsusasutused,  millede 
asjaajamine  vastavalt käesoleva seaduse paragrahvile 36 on 
venekeelne, võivad kirjalikul suhtlemisel Eesti NSV riigivõimu- 
ja riigivalitsusasutustega kasutada vene keelt. 
 
   Paragrahv 11. Pöördumisel üksikisiku poole Eesti NSV-s 
kasutavad Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutused eesti 
keelt, eesti keelt mittevaldavate isikute puhul vene või muud 
keelt. 
 
   Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutused  tagavad 
üksikisikule    eesti- ja    venekeelse    suhtlemis- ja 
asjaajamisvõimaluse  ning eesti- ja venekeelsete  dokumentide 
saamise vastavalt viimaste sihile või isiku soovile. Suhtlemine 
ning dokumentide väljaandmine muudes keeltes võib Eesti NSV 
riigivõimu- ja riigivalitsusasutustes toimuda vastavalt nende 
asutuste tegevuse eesmärgile ja võimalustele, lähtudes kohaliku 
elanikkonna rahvuslikust koosseisust või rahvusvahelise suhtluse 
vajadustest. 
 
     Asutused, ettevõtted ja organisatsioonid
 
   Paragrahv 12. Eesti NSV territooriumil paiknevate asutuste, 
ettevõtete ja organisatsioonide sisemise asjaajamise keel on eesti 
keel. 
 
   Senine venekeelne asjaajamine saab jätkuda tähtajaliselt 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi poolt kehtestatavas korras, 
kusjuures  tähtaegade  määramisel arvestatakse  eestikeelsele 
asjaajamisele siirdumise reaalseid eeldusi. Töötajale tagatakse 
eestikeelne  tööalane  teave ja temalt võetakse  vastu  ka 
eestikeelseid sisedokumente. Venekeelset asjaajamist jätkavate 
asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide allüksustel on õigus 
kasutada asjaajamises eesti keelt. Mitte-eestikeelne sisemine 
asjaajamine  võib  toimuda ka vastavalt  käesoleva  seaduse 
paragrahvidele 20 ja 25.
 
   Paragrahv 13. Tehnilist dokumentatsiooni võivad asutused, 
ettevõtted ja organisatsioonid kasutada originaalkeeles. 
 
   Eesti NSV asutused, ettevõtted ja organisatsioonid võivad 
väljastada mitte-eestikeelset tehnilist dokumentatsiooni ainult 
tellija soovil. 
 
   Paragrahv 14. Eesti NSV territooriumil paiknevate asutuste, 
ettevõtete ja organisatsioonide pöördumisel väljapoole  Eesti 
NSV-d kasutatakse mõlemale poolele sobivat keelt. 
 
   Paragrahv 15. Eesti NSV-s paiknevad asutused, ettevõtted ja 
organisatsioonid kasutavad suhtlemisel Eesti NSV riigivõimu- ja 
riigivalitsusasutustega ning omavahel eesti keelt. 
 
   Vene keelt sisemise asjaajamiskeelena kasutavad  asutused, 
ettevõtted ja organisatsioonid võivad omavahelisel suhtlemisel 
ning suhtlemisel Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutustega 
kasutada vene keelt. 
 
   Keelekasutust sõjaväeosades käesolev seadus ei reguleeri. 
 
   Paragrahv 16. Pöördumisel üksikisiku poole Eesti NSV-s 
kasutavad asutused, ettevõtted ja organisatsioonid eesti keelt, 
eesti keelt mittevaldavate isikute puhul vene või muud keelt. 
 
   Eesti NSV asutused, ettevõtted ja organisatsioonid tagavad 
üksikisikule    eesti- ja    venekeelse    suhtlemis- ja 
asjaajamisvõimaluse  ning eesti- ja venekeelsete  dokumentide 
saamise vastavalt viimaste sihile või isiku soovile. 
 
   Paragrahv 17. Eesti NSV-s paiknevate asutuste, ettevõtete ja 
organisatsioonide vabariigisisene aruandlus ja finantsdokumendid 
on eestikeelsed. 
 
         Kohus
 
   Paragrahv 18.  Kohtumenetluses toimub keelte kasutamine 
vastavalt Eesti NSV konstitutsiooni paragrahvile 158. 
 
      Haridus, teadus ja kultuur
 
   Paragrahv 19.  Eesti NSV tunnistab kõigi oma kodanike 
võrdset õigust riiklikule omakeelsele üldharidusele. 
 
   Eesti  NSV  tagab  eestikeelse  hariduse  kogu  oma 
territooriumil. 
 
   Venekeelne  üldharidus  tagatakse  vastavalt  venekeelse 
elanikkonna paiknemisele. 
 
   Paragrahv  20.  Eesti NSV kodanikel on õigus õppe- ja 
kasvatuskeelelt    ükskeelsetele   lasteasutustele    ja 
üldhariduskoolidele. 
 
   Mitte-eestikeelsete  lasteasutuste  ja  koolide  sisemine 
asjaajamine võib olla omakeelne. 
 
   Laste- ja   õppeasutuste  juhatajad  ning   õppe- ja 
kasvatuspersonal  peavad valdama asjaomase asutuse  õppe- ja 
kasvatuskeelt. 
 
   Paragrahv 21. Eesti NSV tagab eesti keele õpetamise kõigis 
muukeelsetes õppeasutustes ja õpperühmades nende ametkondlikust 
alluvusest sõltumata. 
 
   Kõigile  eesti  keelt  mittevaldavatele   üliõpilastele 
õpetatakse eesti keelt. 
 
   Paragrahv 22. Eesti NSV kodanikel on õigus eestikeelsele 
kutse-, keskeri- ja kõrgharidusele kõigil erialadel, mida Eesti 
NSV-s õpetatakse. 
 
   Eesti  NSV  vene  õppekeelega  koolide  lõpetanute 
edasiõppimisvõimalused Eesti NSV kutse-, keskeri- ja kõrghariduse 
süsteemis tagatakse vene õppekeelega rühmade või  koolidega 
vastavalt vabariigi vajadustele ja võimalustele, samuti eesti 
keele süvendatud õpetamisega nendele eestikeelse erialakoolituse 
alguses. 
 
   Paragrahv 23. Eesti NSV tagab õiguse esitada teadustöid ja 
neid teadlaskraadide taotlemiseks kaitsta eesti keeles. 
 
   Eesti  NSV-s  ei  tõkestata   teaduspublikatsioonide 
keelevalikut. Väitekirju võib esitada ja teadlaskraade kaitsta 
mis tahes keeles, mida erialanõukogu aktsepteerib. 
 
   Paragrahv  24.  Eesti NSV tagab eestikeelse  kultuuri 
eelisarendamise,  toetades  ühtlasi  teiste  rahvusrühmade 
kultuuritegevust. 
 
   Igas Eesti NSV linnas ja rajoonis peab olema tagatud 
eestikeelne teabelevi. 
 
   Eesti NSV tagab eesõiguse eestikeelsete trükiste tootmisele. 
 
   Eesti  NSV  tagab televisiooni ja  raadio  levikanalid 
eestikeelsetele programmidele ja viimaste kättesaadavuse kogu 
Eesti NSV territooriumil. 
 
   Eesti NSV tagab filmide, video ja muude audiovisuaalsete 
teoste avalikul esitamisel nende tõlke eesti keelde. 
 
   Tagatakse  igakülgne venekeelne teave Eesti NSV  kohta 
televisioonis, raadios ja trükisõnas. 
 
   Usundilise  tegevusega  ning  tavanditega  seonduvat 
keelekasutust käesolev seadus ei reguleeri. 
 
   Paragrahv 25. Eesti NSV-s võivad rahvuskultuuriühendused 
sisemises asjaajamises kasutada oma rahvuskeelt, lasta valmistada 
omakeelseid trükiseid, formulare ja dokumente. 
 
   Rahvuskultuuriühendused  võivad  algatada  omakeelsete 
lasteasutuste, koolide, kultuuriasutuste ja perioodikaväljaannete 
asutamise ning nendel on õigus korraldada omakeelset koolivälist 
õppe- ja kasvatustööd. 
 
        Koosolekud
 
   Paragrahv  26.  Eesti  NSV-s  toimuvatel  koosolekutel, 
istungitel, konverentsidel ja muudel kokkutulekutel esinejate 
keelevalik on vaba.Arusaadavus tagatakse vajaduse korral tõlkega. 
 
   Rahvusvaheliste ja liiduvabariikidevaheliste kokkutulekute 
keeled ja tõlke määrab korraldustoimkond. 
 
         Nimed
 
   Paragrahv 27. Eesti NSV kohanimed on eestikeelsed. On 
lubatud ainult aja- ja kultuurilooliselt põhjendatud erandid. 
 
   Igal Eesti NSV kohal on üksainus ametlik nimi. See on 
fikseeritud eesti-ladina tähestikus ja teda võidakse Eesti NSV-s 
kinnitatud eeskirjade põhjal kirjutada ka teistes tähestikes. 
 
   Paragrahv 28. Eesti NSV eesti rahvusest kodaniku nimi 
koosneb ühest või enamast eesnimest ja ühe- või kahekordsest 
perekonnanimest. Muude nimeosade lisamine toimub ainult isiku 
nõudel. Isikunimi fikseeritakse eesti-ladina tähestikus ja teda 
võidakse Eesti NSV-s kinnitatud eeskirjade põhjal kirjutada ka 
teistes tähestikes. 
 
   Eesti NSV muust rahvusest kodanikel on õigus kanda nime 
vastavalt  rahvuslikule tavale,  kuid nimi  peab  ametlikus 
tarvituses sisaldama vähemalt perekonnanime ja ühe eesnime. Muust 
rahvusest kodaniku nime kandmine eestikeelsetesse dokumentidesse 
toimub kinnitatud eeskirjade põhjal. 
 
   Paragrahv 29. Eesti NSV koha- ja isikunimede rahvusvaheline 
ladinatäheline kuju on identne Eesti NSV-s kasutatavaga. 
 
   Kui veovahendil, hoonel, rajatisel või muul esemel on 
ametlikuks nimeks eestikeelne sõna või algselt ladinatäheline 
nimi, on selle rahvusvaheline ladinatäheline kuju identne sama 
sõna või nime kirjakujuga eestikeelses tekstis. 
 
   Paragrahv 30. Nimetarvituse üksikasjaliku korra sätestab 
Eesti NSV Nimeseadus. 
 
       Tähised ja teave
 
  Paragrahv 31. Eesti NSV-s kasutatakse eestikeelseid formulare 
ja blankette. Eestikeelsele tekstile võib olla lisatud tõlkeid. 
 
   Muukeelseid  formulare  ja blankette võidakse  kasutada 
vastavuses käesoleva seaduse paragrahvidega 12,  20, 25 ja 
suhtlemisel väljapoole Eesti NSV-d. 
 
   Paragrahv 32. Pitsatite, templite ja stampide tekstid on 
eesti keeles, vajaduse korral koos tõlkega. 
 
   Paragrahv 33. Avalikult väljapandavate siltide, kuulutuste, 
teadaannete ja reklaami tekst peab olema eestikeelne. Sellele 
võib teisel kohal, eestikeelsest tekstist mitte suuremana, lisada 
tõlke  või transkriptsiooni.  Tõlke lisamisel  arvestatakse 
kohalike  elanike,  liiduvabariikidevahelise ja välissuhtluse 
vajadusi. 
 
   Rahvuskultuuriühenduste, koolide ja välissuhtluse tarbeks 
kasutatavad kuulutused,  teadaanded ja reklaam võivad  olla 
muukeelsed. 
 
   Eesti NSV-s müüdavate kaupade kasutamisjuhendid peavad olema 
ka eesti keeles. Eesti NSV-s toodetud ja müüdavate kaupade sildid 
peavad olama vähemalt eesti keeles. 
 
   Paragrahv 34. Registrimärkide tähekombinatsioonid Eesti NSV-s 
võivad sisaldada ainult ladina tähti. 
 
      Seaduse rakendamine
 
   Paragrahv 35. Käesoleva seaduse paragrahvid 2, 3, 11 ja 16 
rakenduvad ühe aasta, paragrahvid 6, 10 lg. 1, 31, 32 ja 33 lg. 3 
kahe aasta ning paragrahvid 5, 15 lg. 1, 17 ja 34 nelja aasta 
jooksul pärast seaduse jõustumist. 
 
   Paragrahv 36. Kohalike riigivõimu- ja riigivalitsusasutuste 
puhul, kus seni on olnud asjaajamine venekeelne ning millede 
haldusala elanikkond oma rõhuvas enamuses ei valda eesti keelt, 
võib Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium käesoleva seaduse paragrahv 
8 lg. 1 rakendamise tähtajaliselt edasi lükata, arvestades 
tähtaegade  määramisel  eestikeelse  asjaajamise  taastamise 
reaalseid eeldusi. 
 
   Eelmine lõige ei laiene Eesti NSV pealinnale Tallinnale ega 
tema rajoonidele. 
 
   Käesoleva  paragrahvi  lõikes  1  nimetatud  kohalikel 
riigivõimu- ja riigivalitsusasutustel on õigus suhelda omavahel 
ning vene keelt sisemises asjaajamises kasutavate asutuste, 
ettevõtete ja organisatsioonidega vene keeles. 
 
   Paragrahv 37. Käesoleva seaduse paragrahv 4 rakendub järk-
järgult nelja aasta jooksul pärast seaduse jõustumist. 
 
   Käesoleva seaduse paragrahvis 4 ettenähtud erialade ja 
ametikohtade loetelud,  keeleoskusnõuded vastavate  isikutega 
töölepingu sõlmimisel, atestatsioonitingimused, keelte õpetamise 
kord ning paragrahv 4 rakendamise tähtajad kehtestatakse Eesti 
NSV  Ministrite  Nõukogu poolt  kooskõlastatult  Eesti  NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi Keelekaitsekomisjoniga. 
 
   Vastutus ja seaduse täitmise kontoll
 
   Paragrahv 38. Eesti NSV riigivõimu- ja riigivalitsusasutuste 
ning asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide juhid vastutavad 
personaalselt  käesoleva seaduse nõuete täitmise  eest  oma 
alluvuskonna piires. 
 
   Need ametiisikud, samuti käesoleva seaduse paragrahvis 4 
nimetatud töötajad, kes on süüdi käesoleva seaduse tahtlikus 
rikkumises, kannavad ettenähtud korras vastutust. 
 
   Paragrahv 39. Käesoleva seaduse täitmise kontroll pannakse 
Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumile ja tema poolt moodustatavale 
Keelekaitsekomisjonile. 
 
      Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A.Rüütel
 
      Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär V.Vaht
 
Tallinn, 18.jaanuaril 1989.