Teksti suurus:

Seadus "Eesti NSV Valitsuse kohta"

Väljaandja:Ülemnõukogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:25.12.1989
Avaldamismärge:

Seadus "Eesti NSV Valitsuse kohta"

AVALDATUD :
RT/89/39/ 609
 
     EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI SEADUS
 
  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsuse kohta
 
              I peatükk
 
              Üldsätted
 
  Paragrahv  1.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsus - Eesti NSV kõrgeim riigivalitsemisorgan
 
  (1) Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsus on 
Eesti  NSV  Ülenõukogule  alluv  Eesti  NSV   kõrgreim 
riigivalitsemisorgan.
 
  (2) Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsus on 
õiguspädev otsustama kõiki riigivalitsemisküsimusi, mis Eesti NSV 
konstitutsiooni käesoleva seaduse järgi kuuluvad tema pädevusse.
 
  Paragrahv  2.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse koosseis.
 
  Eesti  Nõukogude  Sotsialistliku  Vabariigi  Valitsuse 
moodustamise kord
 
  (1) Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsus koosneb 
Eesti NSV Valitsuse esimehest (peaministrist) ja ministritest.
 
  (2) Eesti NSV Valitsuse esimehe (peaministri) ja valitsuse 
liikme  nimetab ametisse ning vabastab ametist  Eesti  NSV 
Ülemnõukogu.
 
  (3)  Eesti NSV Valitsuse esimehe (peaministri)  ametist 
vabastamisel lahkub ametist kogu Eesti NSV Valitsus.
 
  (4) Eesti NSV Valitsus paneb maha oma volitused uue Eesti NSV 
Ülemnõukogu ees selle esimesel istungjärgul.
 
  (5) Eesti NSV Valitsuse liikme ametisse nimetamine ja ametist 
vabastamine toimub Eesti NSV Valitsuse esimehe (peaministri) 
ettepanekul. 
 
  (6) Eesti NSV Ülemnõukogu võib ametisse nimetada ministreid 
ministeeriumide arvust sõltumata, kuid mitte rohkem kui 21 
ministrit.
 
  (7) Aseministrid, Eesti NSV riiklike ametite peadirektorid ja 
Eesti NSV inspektsioonide direktorid nimetab ametisse ja vabastab 
ametist Eesti NSV Valitsuse esimees (peaminister).
 
  (8) Eesti NSV Valitsuse ametist lahkumisel jätkab valitsus 
Eesti NSV Ülemnõukogu ülesandel oma volituste täitmist uue Eesti 
NSV Valitsuse ametisse astumiseni.
 
  Paragrahv  3.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
  Valitsuse tegevuse põhisuunad
 
  Eesti  Nõukogude  Sotsialistliku Vabariigi Valitsus  oma 
pädevuse piires:
 
  1) loob tingimused sotsiaalselt ja majanduslikult tugeva ning 
suveräänse vabariigi arenguks;
 
  2) hoolitseb rahva heaolu ja kodanike turvalisuse eest;
 
  3) tagab efektiivse majandamise, teaduse ja tehnika progressi 
kiirendamise ja töö kvaliteedi tõstmise;
 
  4)  edendab  igakülgselt kaubalis-rahalisi suhteid  ning 
partnerlust;
 
  5)  arendab majanduslikku koostööd  liiduvabariikide  ja 
välisriikidega;
 
  6) valmistab ette Eesti NSV seaduseelnõusid nende esitamiseks 
Eesti NSV Ülemnõukogule;
 
  7) soodustab iseseisvuse arendamist riigivalitsemisorganite 
kõigil juhtimistasanditel;
 
  8) hoolitseb eesti rahvuse säilitamise ja rahvusrühmade 
poliitilise ja kultuurilise arengu eest;
 
  9) tagab looduskeskkonna säilimise ja loodusvarade säästliku 
kasutamise;
 
  10) hoolitseb Eesti NSV seaduste,  samuti Eesti  NSV-s 
kehtivate NSV Liidu seaduste ja rahvusvaheliste lepingute ja 
kokkulepete täitmise eest.
 
  Paragrahv  4.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse tegevuse põhiprintsiibid
 
  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi Valitsus:
 
  1)  juhindub  vabariigi  konstitutsioonist  ja  muudest 
seadustest;
 
  2) lähtub laialdase demokraatia ja tegevuse avalikustamise 
ning üldsuse arvamuse arvestamise printsiipidest;
 
  3) tagab küsimuste kollegiaalse arutamise ning valitsuse 
liikmete isikliku vastutuse vastuvõetud otsuste elluviimise eest.
 
  Paragrahv 5.  Eesti  Nõukogude  Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse vastutus ja aruandekohustuslikkus
 
  (1) Eesti NSV Valitsus vastutab ja on aruandekohustuslik Eesti 
NSV Ülemnõukogu ees.
 
 
  (2) Vastmoodustatud Eesti NSV Valitsus esitab Eesti NSV 
Ülemnõukogule läbivaatamiseks oma tegevusprogrammi.
 
  (3) Eesti NSV Valitsuse istungid on üldjuhul kinnised. Eesti 
NSV Valitsuse esimehe (peaministri) otsusel võib neid korraldada 
lahtistena.
 
  (4) Eesti NSV Valitsus avalikustab elanikkonna ees oma 
tegevust.
 
  (5) Eesti NSV Valitsus või valitsuse liige, kellelt Eesti NSV 
Ülemnõukogu saadik aru pärib, on kohustatud vastama arupärimisele 
Eesti NSV Ülemnõukogu istungjärgul.
 
  (6) Eesti NSV Valitsus vaatab läbi Eesti NSV Ülemnõukogu 
komiteede ja komisjonide soovitused ning Eesti NSV Ülemnõukogu 
saadikute  ettepanekud  ja  informeerib  neid  läbivaatamise 
tulemustest või rakendatud abinõudest.
 
  (7)  Eesti  NSV Valitsusele umbusalduse  avaldamine  ja 
ennetähtaegne Eesti Valitsuse või selle liikme tagasikutsumine 
toimub Eesti NSV Ülemnõukogu poolt.
 
              II peatükk
 
         EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU
 
          VABARIIGI VALITSUSE PÄDEVUS
 
  Paragrahv  6.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse pädevuse üldküsimused
 
  Eesti NSV konstitutsiooni ja käesoleva seadusega ettenähtud 
volituste piires Eesti NSV Valitsus:
 
  1)  viib ellu vabariigi majanduse ja sotsiaalse arengu 
tegevusprogrammi;
 
  2) koordineerib ja suunab Eesti NSV ministeeriumide, Eesti 
NSV riiklike ametite, Eesti NSV inspektsioonide ning teiste 
riiklike organite ja organisatsioonide tegevust;
 
  3)  suunab ja kontrollib oma volituste piires kohaliku 
omavalitsuse täitevorganite tegevust;
 
  4) korraldab ja kontrollib oma otsuste täitmist.
 
  Paragrahv 7. Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi 
Valitsuse 
põhivolitused sotsiaalse arengu, hariduse ja kultuuri alal
 
  Eesti NSV Valitsus:
 
  1) viib ellu ühtset sotsiaalpoliitikat ning tagab eesti keele 
ja kultuuri säilimise ja arengu;
 
  2)  viib  ellu ja täiustab  terviklikku  rahvastiku- ja 
perekonnapoliitikat;
 
  3) suunab rändepoliitikat;
 
  4) tagab Eesti NSV territooriumil tasuta üldhariduse ja 
võimaluse omandada kutseharidus;
 
  5)  kujundab  hariduse,   kultuuri,  tervishoiu  ja 
sotsiaalhoolduse arenguks vajaliku materiaal-tehnilise baasi ja 
tingimused;
 
  6)  töötab välja elamu- ja kommunaalmajanduse  arendamise 
strateegilised suunad;
 
  7) tagab kehakultuuri ja spordi edendamise;
 
  8) loob spetsiaalseid sotsiaalse arengu, hariduse ja kultuuri 
fonde, suunab ajaloo- ja kultuurimälestise kaitset;
 
  9) tagab turismi- ja puhkemajanduse arendamise.
 
  Paragrahv  8.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse põhivolitused majandusliku arengu alal
 
  Eesti NSV Valitsus:
 
  1) tagab Eesti NSV majanduse strateegilise arendamise;
 
  2)  töötab  välja  ja esitab Eesti  NSV  Ülemnõukogule 
seaduseelnõud pikaajaliste  majandusliku ja sotsiaalse  arengu 
programmide kohta ning rakendab meetmed nende realiseerimiseks;
 
  3) korraldab vabariiklike kompleksprogrammide koostamise ja 
elluviimise;
 
  4)  töötab  välja ja rakendab  meetmed  maa,  maapõue, 
veeressursside, taime- ja loomariigi kaitseks ning teaduslikult 
põhjendatud, ratsionaalseks kasutamiseks, õhu ja vee puhtuse 
säilitamiseks, loodusrikkuste taastootmise tagamiseks ja inimest 
ümbritseva keskkonna parandamiseks;
 
  5) rakendab meetmeid Eesti NSV majanduse intergreerimiseks 
NSV Liidu ja maailma majandusse;
 
  6) tagab omandivormide ja organisatsiooniliste struktuuride 
mitmekesisuse;
 
  7)  hoolitseb  majanduse  juhtmise  detsentraliseerimise, 
kaubalis-rahaliste suhete edendamise, isetasuvuse ja isejuhtimise 
printsiipide  järgimise  eest vabariigi kõigis  majandusliku 
tegevuse valdkondades ja kõigil tasanditel;
 
  8) teostab majanduse perspektiivset struktuuri arvestavat 
investitsioonipoliitikat;
 
  9)  rakendab  meetmeid ja  eraldab  vahendeid  rasketes 
tingimustes olevate või kiiret arendamist vajavate vabariigi 
piirkondade ning majandusharude abistamiseks;
 
  10) määrab kindlaks majanduslikuks arendamiseks moodustatud 
vabariiklike erifondide kasutamise ja käsutamise korra;
 
  11) tagab ühtse arvestus- ja statistitasüsteemi korralduse;
 
  12) organiseerib riiklike standardite väljatöötamist  ja 
rakendamist.  
 
  Paragrahv  9.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse põhivolitused rahanduse, krediidi, maksude ja hindade 
alal
 
  Eesti NSV Valitsus:
 
  1) töötab välja ja viib ellu vabariigi rahandus-,krediidi- ja 
maksupoliitikat;
 
  2) koostab ja esitab Eesti NSV riigieelarve seaduseelnõud 
läbivaatamiseks ja vastivõtmiseks Eesti NSV Ülemnõukogule ning 
korraldab riigieelarve täitmist;
 
  3)  viib ellu ja täiustab vabariigi hinnapoliitikat ja 
hinnasüsteemi.
 
  Paragrahv 10.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse põhivolitused töö ja palga alal
 
  Eesti NSV Valitsus:
 
  1) viib ellu töö, tööhõive ja palgapoliitikat ning rakendab 
meetmeid selle täiustamiseks;
 
  2)  kujundab  kaadri  ettevalmistamise,  ümberõppe  ja 
kvalifikatsiooni tõstmise poliitikat ning tagab ja korraldab 
selle elluviimise.
 
  Paragrahv 11.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse põhivolitused teaduse ja tehnika alal
 
  Eesti NSV Valitsus:
 
  1) viib ellu vabariigi teaduse ja tehnika arengupoliitikat, 
tagab selleks vajaliku materiaal-tehnilise baasi;
 
  2)  tagab teaduse ja tenhika arengu kompleksprogrammide 
väljatöötamise ning täitmise;
 
  3) loob spetsiaalsed fonde teaduse ja tehnika arendamiseks. 
 
  Paragrahv 12.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse põhivolitused seaduslikkuse tagamise alal
 
  Eesti NSV Valitsus:
 
  1) tagab avaliku korra ning kodanike õiguste ja vabaduste 
kaitse;
 
  2)  töötab  välja  seaduseelnõud  kehtiva  seadusandluse 
täiustamiseks;
 
  3) korraldab kontrolli seadusandluse järgimise üle Eesti NSV 
ministeeriumide, Eesti NSV riiklike ametite ning Eesti NSV 
inspektsioonide,  kõigi  Eesti NSV territooriumil paiknevate 
ja tegutsevate ettevõtete, asutuste ja organisatsioonide poolt.
 
  Paragrahv 13.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse põhivolitused riigi julgeoleku ja kaitsevõime tagamise 
alal
 
  Eesti  NSV Valitsus rakendab Eesti NSV  konstitutsioonis 
kindlaksmääratud  ulatuses meetmeid vabariigi julgeoleku  ja 
kaitsevõime tagamiseks.
 
  Paragrahv  14.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi 
Valitsuse põhivolitused välispoliitilise tegevuse alal
 
  Eesti NSV Valitsus:
 
  1)  sõlmib  lepinguid  teiste  riikide  valitsuste  ja 
organisatsioonidega;
 
  2)  organiseerib  Eesti NSV suhtlemist välisriikide  ja 
rahvusvaheliste  organisatsioonidega  ning  pooli  huvitava 
informatsiooni hankimist ja vahetamist;
 
  3) otsustab vabariigi esinduste loomise teistesse riikidesse 
ja teiste riikide esinduste loomise Eesti NSV-sse.
 
  Paragrahv  15.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi 
Valitsuse istungitel otsustatavad küsimused
 
  Eesti NSV Valitsuse istungitel arutatakse riigi poliitika 
elluviimist,  sotsiaal- ja majandusprobleeme ning Eesti  NSV 
seaduste ja Eesti NSV Valitsuse määruste täitmist.
 
              III peatükk
 
    EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI VALITSUSE
 
       SUHTED TEISTE RIIGIVALITSEMISORGANITEGA
 
  Paragrahv  16.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi 
Valitsuse suhted NSV Liidu Ministrite Nõukogu ja liiduvabariikide 
ministrite nõukogudega
 
  (1) Eesti NSV Valitsus arendab kootööd NSV Liidu Ministrite 
Nõukogu ja liiduvabariikide ministrite nõukogudega.
 
  (2) Eesti NSV Valitsuse ja NSV Liidu Ministrite Nõukogu ning 
liiduvabariikide  ministrite  nõukogude  pidevate  sidemete 
tagamiseks võivad tegutseda Eesti NSV esindused Moskvas ja 
liiduvabariikide pealinnades.
 
  Paragrahv 17.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse suhted kohaliku omavalitsuse täitevorganitega
 
  Eesti NSV Valitsus:
 
  1) korraldab kohaliku omavalitsuse täitevorganite osavõtul 
riikliku  tähtsusega objektide ja tegevusalade  (elektri- ja 
sidevõrkude, raudteede, ja muude kommunikatsioonide) haldamist;
 
  2) tagab riikliku regionaalpoliitika elluviimise, kohaliku 
omavalitsuse  sotsiaalhooldus-,   tervishoiu-,  haridus- ja 
keskkonnakaitsealase tegevuse riikliku suunamise.
 
  Paragrahv 18. Eesti NSV ministeeriumide, Eesti NSV riiklike 
ametite ja teiste Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsusele alluvate organite juhtimine
 
  (1) Eesti NSV Valitsus juhib Eesti NSV ministeeriumide, Eesti 
NSV Valitsuse komiteede ja komisjonide tööd ning suunab Eesti NSV 
riiklike ametite ja Eesti NSV inspektsioonide tegevust.
 
  (2)  Eesti NSV Valitsus esitab Eesti NSV Ülemnõukogule 
ettepanekuid  Eesti  NSV  ministeeriumide  moodustamise  ja 
likvideerimise kohta.
 
  (3) Eesti NSV Valitsus kinnitab Eesti NSV ministeeriumide, 
Eesti NSV Valitsuse komiteede, Eesti NSV riiklike ametite ja 
Eesti NSV inspektsioonide põhimäärused. 
 
  Paragrahv  19.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi 
Valitsuse kontroll oma organite tegevuse üle
 
  (1) Eesti NSV Valitsus kontrollib Eesti NSV ministeeriumide, 
Eesti NSV riiklike ametite ja teiste Eesti NSV Valitsusele 
alluvate organite tööd.
 
  (2) Eesti NSV Valitsuse esimees (peaminister) võib aru pärida 
igalt Eesti NSV ministrilt, Eesti NSV riikliku ameti ja Eesti NSV 
inspektsiooni juhilt.
 
  (3)  Eesti NSV Valitsusel on õigus oma pädevuse  piires 
tühistada Eesti NSV ministeeriumide, Eesti NSV riiklike ametite 
ja teiste Eesti NSV Valitsusele alluvate organite akte.
 
  (4) Eesti NSV Valitsus võib määrata Eesti NSV ministritele ja 
nende asetäitjatele, samuti Eesti NSV riiklike ametite ja teiste 
Eesti NSV Valitsusele alluvate organite juhtidele ja nende 
asetäitjatele distsiplinaarkaristusi.
 
  Paragrahv 20. Eesti NSV ministeeriumid
 
  (1) Eesti NSV ministeeriumid on riigivalitsemise keskorganid.
 
  (2) Eesti NSV ministeeriume juhivad ministrid.
 
  (3) Eesti NSV ministeeriumid teostavad Eesti NSV Valitsuse 
poliitikat ja vastavate valitsemisalade korraldamist Eesti NSV 
seaduste ning Eesti NSV Valitsuse määruste ja korralduste alusel 
ning kontrollivad nende täitmist oma pädevuse piires.
 
  (4)  Eesti NSV ministeeriumidel on õigus kehtestada oma 
pädevuse piires normatiivakte.
 
  Paragrahv 21. Eesti NSV riiklikud ametid ja Eesti NSV 
inspektsioonid
 
  (1) Eesti NSV riiklikud ametid ja Eesti NSV inspektsioonid 
moodustab  Eesti  NSV Valitsus  niisuguste  riigivalitsemise, 
majanduselu  korraldamise ning muude küsimuste juhtimiseks, 
koordineerimiseks ja kontrollimiseks,  mis  vahetult  ei  kuulu 
 
ministeeriumide fuktsioonidesse.
 
  (2) Eesti NSV riiklike ameteid juhivad peadirektorid, Eesti 
NSV inspektsioone direktorid.
 
  (3) Eesti NSV riiklikud ametid ja Eesti NSV inspektsioonid 
tegusevad vastavate ministrite valitsemasalas, kuid nad ei allu 
ministeeriumidele, vaid Eesti NSV Valitsusele vastava ministri 
kaudu.
 
  (4) Eesti NSV riiklikud ametid ja Eesti NSV inspektsioonid 
võivad  oma  pädevuse piires välja anda  normatiivakte  ja 
kontrollida Eesti NSV seaduste ja Eesti NSV Valitsuse määruste 
täitmist.
 
  Paragrahv 22.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse komiteed
 
  (1)  Eesti NSV Valitsus moodustab Eesti NSV  Valitsuse 
komiteesid  majanduse  arendamise,  rahandus-,  krediidi- ja 
hinnapoliitika, sotsiaal-, haridus- ja kultuuripoliitika tähtsate 
küsimuste ettevalmistamiseks.
 
  (2) Eesti NSV Valitsuse komiteed moodustatakse Eesti NSV 
ministritest ning vajaduse korral teadlastest ja spetsialistidest 
Eesti NSV Valitsuse esimehe (peaministri) esildisel.
 
  (3)  Eesti NSV Valitsuse komitee tööd juhib Eesti NSV 
Valitsuse esimees (peaminister) või Eesti NSV Valitsuse poolt 
nimetatud minister.
 
  Paragrahv 23.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse komisjonid
 
  Eesti NSV Valitsus moodustab vastavalt vajadusele alatisi ja 
ajutisi komisjone mitmesuguste üksikküsimuste läbitöötamiseks, 
lahkarvamuste  arutamiseks,  seaduseelnõude  ja  ettepanekute 
ettevalmistamiseks.  Nende koosseisu,  tegevuse, ettepanekute 
esitamise ja läbivaatamise korra määrab kindlaks Eesti NSV 
Valitsus.
 
              IV peatükk
 
       EESTI NSV MINISTEERIUMIDE LOETELU NING
      EESTI NÕUKOGUDE SOTSIALISTLIKU VABARIIGI
           VALITSUSE TÖÖKORRALDUS
 
  Paragrahv 24. Eesti NSV ministeeriumid
 
  Eesti NSV ministeeriumid on:
  Ehitusministeerium;
  Haridusministeerium;
  Justiitsinisteerium;
  Kaubandusministeerium; 
  Keskkonnaministeerium;
  Kultuuriministeerium;
  Majandusministeerium;
  Materiaalsete Ressurside Ministeerium;
  Põllumajandusministeerium;
  Rahandusministeerium;
  Sideministeerium;
  Siseasjade Ministeerium;
  Sotsiaalministeerium;
  Tervishoiuministeerium;
  Transpordiministeerium;
  Tööstus- ja Energeetikaminiseerium;
  Välisministeerium.
 
  Paragrahv 25.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse istungi ning istungitel otsuste vastuvõtmise kord
 
  (1) Eesti NSV Valitsus on kollegiaalne organ.
 
  (2)  Eesti  NSV Valitsuse istungid  toimuvad  vastavalt 
vajadusele.
 
  (3) Eesti NSV Valitsus on otsustusvõimeline,  kui tema 
istungist võtab osa vähemalt pool valitsuse liikmetest. 
 
  (4) Eesti NSV Valitsuse istungeil võetakse otsused vastu 
valitsuse liikmete häälteenamusega. Häälte võrdsel jagunemisel on 
otsustavaks Eesti NSV Valitsuse esiehe (peaministri) hääl.
 
  Paragrahv 26.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse esimees (peaminister)
 
  (1) Eesti NSV Valitsust juhib ning tema tegevust koordineerib 
Eesti NSV Valitsuse esimees ( peaminister). Eesti NSV Valitsuse 
esimees (peaminister) esindab Eesti NSV Valitsust.
 
  (2) Eesti NSV Valitsuse esimees (peaminister):
 
  1) kujundab Eesti NSV Valitsuse isikulise koosseisu ja esitab 
vastava ettepaneku Eesti NSV Ülemnõukogule;
 
  2) esitab Eesti NSV Ülenõukogule ettepanekuid Eesti NSV 
Valitsuse reorganiseerimise kohta;
 
  3) võtab pakilistel juhtudel vastu otsuseid riigivalitsemise 
üksikküsimustes Eesti NSV Valitsuse pädevuse piires, mis vajaduse 
korral  vormistatakse valitsuse  korraldustena,  informeerides 
sellest valitsust tema järjekordsel istungil.
 
  (3) Juhul kui Eesti NSV Valitsuse esimees (peaminister) ei 
saa ajutiselt oma kohustusi täita, on tema asendajaks minister, 
kelle Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidium on määranud peaministri 
ettepanekul. 
 
  (4) Eesti NSV Valitsuse esimehe (peaministri) kohustusi 
täitev  minister kirjutab Eesti NSV Valitsuse aktidele  ja 
ametlikele kirjadele alla "Eesti NSV minister Eesti NSV Valitsuse 
esimehe (peaministri) ülesandeis".
 
  Paragrahv  27.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi 
Valitsuse määrused ja korraldused
 
  (1) Eesti NSV Valitsuse otsus, millel on normatiivne iseloom 
või üldine tähtsus, vormistatakse määrusena. Eesti NSV Valitsuse 
määrused avaldatakse "Eesti NSV Teatajas" ja tehakse vajaduse 
korral üldsusele teatavaks massiteabevahendite kaudu. Eesti NSV 
Valitsuse määrus on kentiv, kui sellele on alla kirjutanud Eesti 
NSV Valitsuse esimees (peaminister) ja Eesti NSV riigiminister.
 
  (2) Otsus operatiivses ja muus jooksvas küsimuses vormistatakse 
korraldusena, millele kirjutab alla Eesti NSV Valitsuse esimees 
(peaminister).
 
  Paragrahv 28.  Eesti Nõukogude Sotsialistliku  Vabariigi 
Valitsuse aparaat
 
  (1) Eesti NSV Valitusel on Riigikantselei, mida juhib Eesti 
NSV riigiminister. Eesti NSV riigimister tegutseb Eesti NSV 
Valitsuse esimehe (peaministri) suunamisel.
 
  (2) Riigikantselei struktuuri kinnitab Eesti NSV Valitsuse 
esimees (peaminister).
 
  (3) Eesti NSV riigiministri nimetab ametisse ja vabastab 
ametist  Eesti NSV Ülenõukogu Eesti NSV Valitsuse  esimehe 
(peaministri) esildisel.
 
  (4) Riigikantselei ja Eesti NSV riigiministri ülesanded 
määratakse kindlaks põhimäärusega, mille kinnitab Eesti NSV 
Valitsus.
 
  (5) Riigikantselei koosseisus luuakse Eesti NSV Valitsuse 
esimehele   (peaministrile)  ja  ministritele  keerulistes 
riigivalitsemis- ja   majandusküsimustes   nõu   andmiseks 
valitsunõunike institutsioon.
 
  (6) Valitsusnõunikud nimetab ametisse ja vabastab ametist 
Eesti NSV Valitsuse esimees (peaminister).
 
     Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi esimees A. Rüütel
 
     Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi sekretär A. Almann
 
  Tallinn, 6. detsembril 1989.