Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määruse nr. 36 osaline muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 32, 392

Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993. a. määruse nr. 36 osaline muutmine

Vastu võetud 08.03.1995 nr 103

Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 5. veebruari 1993.a. määrusega nr. 36 (RT 1993, 7, 106; I 1993, 51, 700; 64, 903; I 1994, 52, 881; 67, 1166; I 1995, 5, 44) kinnitatud «õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise korras» järgmised muudatused:

1. Muuta punkti 14 esimest lõiku ja sõnastada see järgmiselt:

«14. Õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- ja linnakomisjonidele (edaspidi kohalikud komisjonid) valmistavad käesoleva korra punktis 19 märgitud küsimuste otsustamiseks vajalikud materjalid ette maavanemate ja Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe ning Narva-Jõesuu linnavalitsuse poolt moodustatud struktuuri- ja allüksused. Maavanemad võivad volitada kohaliku omavalitsuse täitevorganeid (nende nõusolekul) valmistama ette nimetatud materjale.»

2. Täiendada punkti 16 kolmanda lõiguga järgmises sõnastuses:

«Õigustatud subjektil ja asjasthuvitatud isikul on õigus saada informatsiooni vara tagastamist ettevalmistava menetluse käigu kohta, osa võtta vajaliku dokumentatsiooni ettevalmistamisest ning esitada täiendavaid dokumente ja õiendeid.»

3. Muuta punkti 17 ja sõnastada see järgmiselt:

«17. Kui õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduse tähtajaks esitanud isik suri pärast avalduse esitamise tähtaega, otsustatakse vara tagastamine tema poolt esitatud avalduse alusel. Kohaliku omavalitsuse täitevorgani korraldus vara tagastamise kohta, milles on näidatud vara maksumus, tõendab õigustatud subjektile kuulunud nõudeõigust, mis läheb pärimisele tsiviilõiguse normide kohaselt. Pärandi vastuvõtnud pärijal (pärijatel) on õigus teha toiminguid, mis on vajalikud kohaliku omavalitsuse täitevorgani tagastamiskorralduse ettevalmistamiseks. Pärandi vastuvõtmist tõendab notari poolt väljaantav tõend.»

4. Tunnistada kehtetuks punkti 18 teine lõik.

Peaminister Andres TARAND

Justiitsminister Jüri ADAMS

Riigisekretär Ülo KAEVATS

/otsingu_soovitused.json