Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määruse nr. 161 osaline muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Avaldamismärge:RT I 1995, 32, 393

Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määruse nr. 161 osaline muutmine

Vastu võetud 08.03.1995 nr 104

Vabariigi Valitsus määrab:

Teha Vabariigi Valitsuse 28. augusti 1991. a. määrusega nr. 161 (RT 1991, 28, 335; 1993, 7, 106) kinnitatud «õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise avalduste esitamise ja läbivaatamise ning tõendite esitamise ja hindamise korras» järgmised muudatused:

1. Muuta punkti 3 esimest lauset ja sõnastada see järgmiselt:

«3. Maavanemad ning Tallinna, Tartu, Pärnu, Narva, Kohtla-Järve, Sillamäe ja Narva-Jõesuu linnavalitsus moodustavad õigusvastaselt võõrandatud vara tagastamise ja kompenseerimise maakonna- või linnakomisjoni (edaspidi kohalik komisjon).»

2. Tunnistada kehtetuks punkti 3 esimese lõigu teine lause.

3. Muuta punkti 35 esimest lõiku ja sõnastada see järgmiselt:

«35. Kohaliku komisjoni otsus tehakse 10 päeva jooksul teatavaks taotlejale (taotlejatele), kellel on otsusega mittenõustumise korral õigus pöörduda 10 päeva jooksul otsuse saamise päevast arvates kaebusega maavanema või käesoleva korra punktis 3 nimetatud vastava omavalitsusüksuse poole, kes peab tegema otsuse ühe kuu jooksul kaebuse saamise päevast arvates. Selle otsusega mittenõustumise korral võib taotleja ühe kuu jooksul edasi kaevata keskkomisjonile.»

Peaminister Andres TARAND

Justiitsminister Jüri ADAMS

Riigisekretär Ülo KAEVATS

/otsingu_soovitused.json