Teksti suurus:

Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:02.02.2012
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2015
Avaldamismärge:RT III, 07.02.2012, 1

Volitatud asutuste määramine kalapüügiga seotud tõsiste rikkumiste punktisüsteemi rakendamiseks

Vastu võetud 02.02.2012 nr 61

Kalapüügiseaduse § 61 alusel:

1. Määrata Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009, millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks, muudetakse määrusi (EÜ) nr 847/96, (EÜ) nr 2371/2002, (EÜ) nr 811/2004, (EÜ) nr 768/2005, (EÜ) nr 2115/2005, (EÜ) nr 2166/2005, (EÜ) nr 388/2006, (EÜ) nr 509/2007, (EÜ) nr 676/2007, (EÜ) nr 1098/2007, (EÜ) nr 1300/2008, (EÜ) nr 1342/2008 ning tunnistatakse kehtetuks määrused (EMÜ) nr 2847/93, (EÜ) nr 1627/94 ja (EÜ) nr 1966/2006 (ELT L 343, 22.12.2009, lk 1–50), artikli 93 kohaselt pädevaks asutuseks Keskkonnainspektsioon, kes on volitatud pidama arvestust kõigi ühise kalanduspoliitika eeskirjade rikkumiste kohta.

2. Määrata Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 (millega luuakse ühenduse kontrollisüsteem ühise kalanduspoliitika eeskirjade järgimise tagamiseks) üksikasjalikud rakenduseeskirjad (ELT L 112, 30.4.2011, lk 1–153), artikli 125 punkti b, artikli 126 ja artikli 131 lõike 3 kohaselt pädevaks asutuseks Keskkonnainspektsioon, kes määrab tõsiste rikkumiste eest antavaid punkte ja teeb punktide määramise otsuseid.

3. Määrata Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 92 lõike 4 ning Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 125 punkti d ja artikli 133 kohaselt pädevaks asutuseks Keskkonnainspektsioon, kes on volitatud pidama tõsiste rikkumiste punktisüsteemi arvestust ja teavitama kalalaevade riikliku registri vastutavat töötlejat kalalaevatunnistuse omanikule Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artiklis 129 sätestatud määral või Euroopa Liidu Nõukogu määruse (EÜ) nr 1224/2009 artikli 92 lõikes 3 sätestatud kordade arvu kohaselt kogunenud punktidest.

4. Määrata Euroopa Komisjoni rakendusmääruse (EL) nr 404/2011 artikli 125 punkti c, artikli 129, artikli 130 lõike 1 ja artikli 131 lõike 3 kohaselt pädevaks asutuseks Põllumajandusministeerium, kes on volitatud pidama arvestust ja tegema otsuseid kalalaevatunnistuse kohta ning edastama asjakohase teabe kalalaevatunnistuse omanikule.

Andrus Ansip
Peaminister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json