Teksti suurus:

Meelis Kasemaa ja Aivo Hommiku kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:05.03.2012
Avaldamismärge:RT III, 07.03.2012, 1

Meelis Kasemaa ja Aivo Hommiku kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 05.03.2012 nr 76

Kaebuse asjaolud

Rae Vallavolikogu 18. jaanuari 2010. a otsusega nr 53 kinnitati Meelis Kasemaa ja Aivo Hommik Rae Vallavalitsuse liikmeteks ning nimetati abivallavanemate ametikohtadele vallavanema volituste ajaks. Ühtlasi peatas Rae Valla Valimiskomisjon Meelis Kasemaa volikogu liikme volitused 18. jaanuari 2010. a otsusega 23. Aivo Hommiku volikogu liikme volitused olid peatatud juba varem Rae Valla Valimiskomisjoni 3. novembri 2009. a otsusega nr 18 seoses tema nimetamisega abivallavanemaks.

10. veebruaril 2012. a esitasid Meelis Kasemaa ja Aivo Hommik Rae vallasekretärile avaldused tagasiastumise kohta vallavalitsuse liikme ja abivallavanema kohalt alates 15. veebruarist 2012. a. Samuti esitasid kaebajad 15. veebruaril 2012. a avaldused Rae Valla Valimiskomisjonile volikogu liikme volituste taastamiseks ning Rae Valla Valimiskomisjon taastas nende volitused 15. veebruari 2012. a otsustega 39 ja 40. Ühtlasi lõpetas Rae Valla Valimiskomisjon volikogu asendusliikmete Henri Ausmaa ja Einar Kinki volitused.

 

Kaebuse läbivaatamine maakonna valimiskomisjonis

17. veebruaril 2012. a esitas Einar Kink kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjonile, milles taotles Rae Valla Valimiskomisjoni 15. veebruari 2012. a otsuse nr 40 tühistamist. Kaebuse kohaselt on abivallavanema ametikoht Rae Vallavalitsuse struktuuris ametniku ametikoht. KOKS § 18 lõike 1 punkt 6 sätestab, et volikogu liikme volitused lõpevad enne tähtaega nimetamisega sama valla või linna kohaliku omavalitsuse ametnikuks. Seetõttu on Aivo Hommiku ja Meelis Kasemaa volikogu liikme volitused lõppenud juba Rae Vallavolikogu 18. jaanuari 2010. a otsuse vastuvõtmisega, kui nad nimetati abivallavanemateks ehk ametnikeks.

Harju Maakonna Valimiskomisjon vaatas Einar Kinki kaebuse läbi ja rahuldas selle 23. veebruari 2012. a otsusega nr 2. Maakonna valimiskomisjon leidis, et KOKS seostab volikogu liikme volituste ennetähtaegse lõppemise KOKS § 18 lõikes 1 nimetatud juriidiliste faktide esinemisega. Seejuures lõpevad volitused vastava juriidilise fakti korral automaatselt. Seda on kinnitanud ka Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegium 30. novembri 2010. a otsuses nr 3-4-1-17-10. ATS § 2 lõike 3 punkt 2 sätestab, et kohaliku omavalitsuse ametiasutuseks, milles töötamist loetakse avalikuks teenistuseks, on valla- ja linnavalitsused (asutustena) koos struktuuriüksustega. Vabariigi Valitsus on 20. veebruari 1996. a määrusega nr 50 sätestanud kohaliku omavalitsuse juhtide gruppi kuuluva kohaliku omavalitsuse ametnike ühe nimetusena „abivallavanem“. Rae Vallavolikogu 5. oktoobri 2010. a määrusega nr 30 kehtestati, et Rae Vallavalitsuse teenistujate koosseisus on kolm abivallavanemat. Seetõttu leidis maakonna valimiskomisjon, et Meelis Kasemaa nimetati 18. jaanuaril 2010. a Rae vallaametnikuks ning teenistusse nimetamisega lõppesid ka tema Rae Vallavolikogu liikme volitused. Kuivõrd Meelis Kasemaa volikogu liikme volitused on lõppenud, siis ei ole ka tema volikogu liikme volituste taastamine enam võimalik ning Rae Valla Valimiskomisjoni 15. veebruari 2012. a otsus nr 40 tuleb tühistada.

Lisaks tegi maakonna valimiskomisjon Rae Valla Valimiskomisjonile ettekirjutuse teha otsus, millega muuta Rae Valla Valimiskomisjoni 18. jaanuari 2010. a otsust nr 23 „Vallavolikogu asendusliikme Meelis Kasemaa volituste peatamine ja asendusliikme määramine“ ja viia see vastavusse KOKS § 18 lõike 1 punktiga 6.

Samuti teostas Harju Maakonna Valimiskomisjon KOVVS § 18 lõike 1 alusel järelevalvet Rae Valla Valimiskomisjoni Aivo Hommiku volikogu liikme volitusi käsitlevate otsuste seaduspärasuse üle. Harju Maakonna Valimiskomisjon leidis, et kui volikogu liige kinnitatakse üheaegselt nii vallavalitsuse liikmeks kui nimetatakse samas ka abivallavanema ametikohale, tuleb KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 ja KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 kohaste juriidiliste faktide üheaegsel esinemisel arvestada seaduse eesmärki. Niisugusel juhul tuleb KOKS § 19 lõike 2 punktis 1 sätestatav tagajärg (volikogu liikme volituste peatumine) lugeda kaetuks volikogu liikme suhtes karmima, KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatava tagajärjega (volikogu liikme volituste lõppemine). Ainult niisuguse seaduse eesmärgipärase ja süsteemse tõlgendamisega on tagatud KOKS kõnealuste piirangute lõppeesmärk, vähendada volikogu liikmeks valitud ja samas valla teenistusse asunud isiku huvide konflikti tekkimise võimalusi. Seetõttu tegi maakonna valimiskomisjon Rae Valla Valimiskomisjonile ettekirjutuse teha otsus, millega tühistada Rae Valla Valimiskomisjoni 15. veebruari 2012. a otsus nr 39 „Vallavolikogu liikme Aivo Hommiku volituste taastamine ja asendusliikme Henri Ausmaa volituste lõppemine“ ning teha otsus, millega muuta Rae Valla Valimiskomisjoni 3. novembri 2009. a otsust nr 18 „Vallavolikogu liikmete Enn Männi ja Aivo Hommiku volituste peatamine ja asendusliikme määramine“ punkti 2 ja viia see vastavusse KOKS § 18 lõike 1 punktiga 6.

Veel tegi maakonna valimiskomisjon valla valimiskomisjonile ettekirjutuse vaadata üle kõik 2009. a oktoobrist Rae Valla Valimiskomisjoni poolt KOKS § 18 lõike 1 punktis 6 sätestatava juriidilise fakti alusel volikogu liikmete volituste peatamise või lõpetamisega seonduvalt tehtud otsustused ning viia need vajadusel kehtivate õigusaktidega vastavusse.

 

Kaebuse sisu

26. veebruaril 2012. a esitasid Meelis Kasemaa ja Aivo Hommik Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse Harju Maakonna Valimiskomisjoni 23. veebruari 2012. a otsuse nr 2 „Einar Kinki kaebuse läbivaatamine ja järelevalve teostamine“ peale. Kaebajad taotlevad Harju Maakonna Valimiskomisjoni nimetatud otsuse tühistamist.

Kaebajad leidsid, et ATS § 20 lõike 1 kohaselt saab isiku ametisse nimetada vaid ametiasutuse juht, kelleks on Rae Vallavalitsuses kui ametiasutuses vallavanem. Kaebajaid ei ole Rae vallavanema poolt ametisse nimetatud, mistõttu ei ole nende näol tegemist vallaametnikega KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kontekstis. ATS § 12 sätestab avaliku teenistuse seaduse rakendamise erijuhud. ATS ei ole tervikuna kohaldatav kõigi avalikus teenistuses (nt vallavanem või abivallavanem) olevate isikute suhtes. Riigikohtu halduskolleegium on märkinud lahendis nr 3-3-1-72-03 (p 17), et ATS-i sätted on valdavalt mõeldud reguleerima apoliitiliste ametnike teenistussuhteid, samas linnapea või vallavanema ametikoht on aga poliitiline ametikoht. Eeltoodust tulenevalt tuleb eristada kohaliku omavalitsuse ametiasutuses avalikku teenistust, mis on seotud poliitiliste ja apoliitiliste ametikohtadega. Vallavanem, sh ka abivallavanem, on poliitiline ametikoht. Nimetatud ametikohtadel olevatele isikutele kohaldatakse ATS-i ja ametniku kohta käivat regulatsiooni niivõrd kuivõrd teiste seadustega ei ole reguleeritud teisiti.

Eelnimetatud erisusest on seadusandja lähtunud KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 ja § 19 lõike 2 punkti 1 vastu võtmisel, kehtestades erinevad regulatsioonid. Käesoleval juhul ei ole kaebajaid kunagi nimetatud kohaliku omavalitsuse ametnikuks KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 mõttes. Kaebajad kinnitati vallavalitsuse liikmeks ja nimetati ametisse palgaliseks valitsuse liikmeks, mille nimetus oli abivallavanem. Seega on maakonna valimiskomisjon otsuse tegemisel juhindunud valest KOKS-i sättest (s.o § 18 lõike 1 punktist 6), kuid juhinduda oleks tulnud KOKS § 19 lõike 2 punktist 1. Maakonna valimiskomisjoni selline seisukoht tähendaks ka seda, et kui volikogu liikmest saab vallavanem ja ta astub tagasi, siis tema volikogu liikme volitused ei taastuks, kuna ka tema on käsitatav ATS-i mõttes ametnikuna. Maakonna valimiskomisjoni järeldus Riigikohtu põhiseaduslikkuse järelevalve kolleegiumi otsuse nr 3-4-1-17-10 põhjal on ekslik, kuna nimetatud kaasuses nimetati volikogu liige apoliitilisele ametikohale (valla arendusnõunikuks), mitte poliitilisele ametikohale. Ka viidatud lahendis on märgitud, et kui vallavalitsuse liige pärast oma volituste peatumist volikogus ühitab vallavalitsuse liikme ülesannetega kohaliku omavalitsuse ametniku ülesanded, siis selline ametikohtade ühitamine ei too seaduse järgi kaasa volikogu liikme volituste ennetähtaegset lõppemist, mistõttu isikul on võimalik taastada oma volitused volikogus.

Käesolevas vaidluses määrati kaebajad abivallavanemateks volikogu poolt. Seega on tegemist otseselt poliitiliste ametikohtadega, millel töötanud kaebajad kandsid poliitilist vastutust volikogu ees, mitte vallavanema ees kui vallaametnikud. Vallavanem ei oleks saanud kaebajaid kui abivallavanemaid ATS-i kohaselt karistada ega teenistusest vabastada. Volikogu on oma otsuses määranud kaebajatele ka töötasu ning muud tööga seotud hüvitised, milline õigus tuleneb KOKS § 22 lõike 1 punktist 19 ning mis on volikogu ainupädevuses.

Samuti leidsid kaebajad, et pärast kaebuse läbivaatamist ettekirjutuste tegemisel Rae Valla Valimiskomisjonile on maakonna valimiskomisjon väljunud Einar Kinki kaebuse piiridest. KOVVS § 64 lõike 6 punkti 2 kohaselt saab ettekirjutuse teha üksnes kaebuses vaidlustatud otsuse osas. Lisaks palusid kaebajad kontrollida, kas Einar Kink on oma kaebuse tähtaegselt esitanud.

 

Harju Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Harju Maakonna Valimiskomisjon jääb 29. veebruari 2012. a selgituses oma seisukohtade juurde. Maakonna valimiskomisjon leiab, et abivallavanema ametikohal teenistusse asumine tähendab avalikku teenistusse asumist ning selle faktiga seostab KOKS § 18 lõike 1 punkt 6 volikogu liikme volituste lõppemise. Asjaolu, et kaebajad kinnitati samaaegselt vallavalitsuse liikmeks ja nimetati abivallavanema ametikohale ei oma siinkohal tähendust, kuna vaidlust pole selles, et kaebajad nimetati kohaliku omavalitsuse ametnikuks. Kui kaebajad oleksid kinnitatud üksnes vallavalitsuse liikmeteks või nimetatud palgalisteks vallavalitsuse liikmeteks, oleksid nende volitused KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 alusel peatunud. Palgalise vallavalitsuse liikme ametikoht ei ole Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 1996. a määruse nr 50 kohaselt kohaliku omavalitsuse ametnike ametinimetus ega tähenda avalikus teenistuses olemist. Maakonna valimiskomisjon ei nõustu kaebuse väitega, nagu oleks abivallavanema ametikoht poliitiline ametikoht.

Maakonna valimiskomisjon selgitas, et Einar Kinki kaebus on esitatud tähtaegselt. Kaebus saabus Harju Maavalitsusse 17. veebruaril 2012. a ning on dokumendiregistris samal päeval registreeritud.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Meelis Kasemaa ja Aivo Hommik on käesolevas asjas huvitatud isikuteks, kuna vaidlustatud Harju Maakonna Valimiskomisjoni otsusest sõltub nende volikogu liikme volituste olemasolu.

2. KOKS § 19 lõike 2 punkti 1 kohaselt peatuvad volikogu liikme volitused kui volikogu liige on samas vallas või linnas valitud vallavanemaks või linnapeaks, kinnitatud valla- või linnavalitsuse liikmeks või nimetatud ametisse palgaliseks valitsuse liikmeks. Abivallavanema ametikohta KOKS-is ei mainita. Rae Vallavolikogu on 18. jaanuari 2010. a otsusega nr 53 kaebajad kinnitanud vallavalitsuse liikmeteks.  Vaidlus on aga selles, kas see, et nad sama otsusega nimetati abivallavanemateks, tingib nende volikogu liikme volituste lõpetamise KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt.

3. KOKS § 28 lõike 2 kohaselt sätestatakse vallavalitsuse moodustamise üksikasjalik kord valla põhimääruses. Rae valla põhimääruse § 45 kohaselt kuuluvad vallavalitsuse koosseisu vallavalitsuse liikmetena vallavanem, abivallavanem(ad) ning Rae Vallavalitsuses teenistuses olevad ametnikud, kes on vallavalitsuse liikmetena palgalisena ametisse nimetatud vastavalt vallavolikogu poolt kinnitatud vallavalitsuse liikmete arvule.

4. Seega on Rae valla põhimääruse kohaselt abivallavanem vallavalitsuse liige. KOKS ei sätesta, millised on abivallavanema ülesanded, ega ka seda, milliseid ülesandeid peab  vallavalitsuse liige täitma või milline peab olema tema ametinimetus, et tema suhtes saaks kohaldada KOKS § 19 lõike 2 punktis 1 sätestatut. KOKS sätestab aga, et vallavalitsuse liikme volikogu liikme volitused peatuvad, mitte lõpevad.

5. Ei Vabariigi Valitsuse 20. veebruari 1996. a määrusest nr 50, Rae valla põhimäärusest, KOKS-ist ega ATS-ist ei nähtu, et abivallavanemat tuleks vallavalitsuse liikmena kohelda erinevalt teistest valitsuse liikmetest, sh palgalisena ametisse nimetatud vallavalitsuse liikmetest ning et valimiskomisjonidel oleks seetõttu võimalik mitte arvestada volikogu tahet, kes on abivallavanema valitsuse liikmeks kinnitanud.

6. Vabariigi Valimiskomisjon märgib, et abivallavanemale on Rae Vallavolikogu 18. jaanuari 2010. a otsusega nr 53 määratud töötasu. KOKS § 22 punkti 1 lõike 19 kohaselt on vallavanemale või linnapeale ja palgalistele valitsusliikmetele töötasu määramine ning teistele valitsusliikmetele hüvituse maksmise otsustamine volikogu ainupädevuses. Sellest võib teha järelduse, et abivallavanemat võib antud juhul lugeda palgaliseks valitsusliikmeks, kuid see, kas tegemist on valitsuse liikme või palgalise valitsusliikmega, ei oma antud juhul otsustavat tähendust.

7. See, et Vabariigi Valitsuse määrusega on kehtestatud kohaliku omavalitsuse ametnike ametikohtade nimetused ning selles nimekirjas on nii vallavanem kui abivallavanem ega see, et vallavanema ja abivallavanema ametikohad on loetletud Rae Vallavalitsuse ametiasutuste struktuuris ja teenistujate koosseisus, ei selgita KOKS-i § 19 lõike 2 punkti 1 ning KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 vahekorda.

8. Nõustuda ei saa Harju Maakonna Valimiskomisjoni seisukohaga, mille kohaselt juhul kui isik kinnitatakse samaaegselt vallavalitsuse liikmeks ning nimetatakse ametnikuks, rakendub igal juhul KOKS § 18 lõike 1 punkt 6. Riigikohus on küll 30. novembri 2010. a otsuses nr 3-4-1-17-10 leidnud, et isiku kohaliku omavalitsuse ametnikuks nimetamine on juriidiline fakt, mis toob kaasa isiku volikogu liikme volituste automaatse lõppemise KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 kohaselt. Samas otsuses märgib Riigikohus aga, et KOKS ei arvesta siiski olukorda, kus linna- või vallavalitsuse liige pärast oma volituste peatumist volikogus ühitab valla- või linnavalitsuse liikme ülesannetega kohaliku omavalitsuse ametniku ülesanded ning et selline ametikohtade ühitamine ei too seaduse järgi kaasa volikogu liikme volituste ennetähtaegset lõppemist, mistõttu isikul on võimalik taastada oma volitused volikogus. Siinkohal on Riigikohus vahetult pärast KOKS § 18 muudatuste jõustumist (sätestati, et kohaliku omavalitsuse ametnikuks nimetatud volikogu liikme volitused lõpevad), leidnud 21. novembri 2002. a otsuses nr 3-4-1-18-02, et linnavolikokku valitud isiku liikmestaatust ei saa lõpetada ennetähtaegselt KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel, kui  isik on linnaametnik ja ühtlasi ka linnavalitsuse liige. Seetõttu ei saa väita, et kui isik on samaaegselt vallavalitsuse liige ja vallaametnik, rakendub automaatselt KOKS § 18 lõige 1 punkt 6.

9. Ülaltoodust tulenevalt leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et Rae Valla Valimiskomisjon on Meelis Kasemaa ja Aivo Hommiku kui Rae Vallavalitsuse liikmete suhtes õigesti kohaldanud KOKS § 19 lõiget 2 ning nende volikogu liikme volitused peatanud ning seejärel taastanud.

10. Kaebajad on leidnud, et Harju Maakonna Valimiskomisjon on otsuse tegemisel väljunud Einar Kinki esitatud kaebuse piiridest. KOVVS § 18 lõike 1 kohaselt on maakonna valimiskomisjoni üheks ülesandeks valvata valla valimiskomisjonide tegevuse järele. Kui maakonna valimiskomisjon saab teada, et valla valimiskomisjoni otsus on ebaseaduslik, tekib tal seega kohustus läbi viia järelevalve. Järelevalve algatab maakonna valimiskomisjon ise, selleks ei ole vajalik kaebuse esitamine. Selle ülesande täitmiseks on maakonna valimiskomisjoni pädevuses KOVVS § 18 lõikes 2 punktis 1 sätestatud ettekirjutuste tegemine valla või linna valimiskomisjonile ning seda võimalust on maakonna valimiskomisjon kasutanud.

11. Harju Maakonna Valimiskomisjon on 23. veebruari 2012. a otsuses nr 2 järelevalve käigus teinud Rae Valla Valimiskomisjonile ettekirjutused (maakonna valimiskomisjoni otsuse resolutsiooni punktid 2-5). Kuna järelevalve põhistus on sisult sama, mis Einar Kinki kaebuse rahuldamise põhistus, tuleb maakonna valimiskomisjoni otsus ka selles osas tühistada.

12. Ülaltoodust tulenevalt tuleb maakonna valimiskomisjoni otsus täies ulatuses tühistada.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 2 ja § 65 lõike 6 punktist 2 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1. Meelis Kasemaa ja Aivo Hommiku kaebus rahuldada.

2. Tühistada Harju Maakonna Valimiskomisjoni 23. veebruari 2012. a otsus nr 2 „Einar Kinki kaebuse läbivaatamine ja järelevalve teostamine“.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Heiki Sibul
Esimees

/otsingu_soovitused.json