Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“, Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ ja Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:07.04.2022
Avaldamismärge:RT III, 07.04.2022, 4

Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korralduse nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“, Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korralduse nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ ja Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korralduse nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ muutmine

Vastu võetud 07.04.2022 nr 118

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 27 lõike 3 alusel, arvestades § 27 lõike 1 punktides 1 ja 2 sätestatut, § 28 lõike 2 punktide 3 ja 5 ja lõigete 3, 5 ja 6 alusel ning arvestades sama paragrahvi lõiget 8 ja riigipiiri seaduse § 17 lõike 1 punkti 1 alusel:

1. Muuta Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldust nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ järgmiselt:

1) sõnastada punkti 2 alapunkt 31 järgmiselt:
„31) kes on kuni 18-aastane ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri ning saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse;“;

2) täiendada korraldust punktiga 21 järgmises sõnastuses:
21. Kui COVID-19 haiguse läbipõdenud isik haigestub uuesti ajal, mil tema eelmise diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast on möödas rohkem kui 60 päeva, algab läbipõdenul COVID-19 haiguse diagnoosimisest või tervishoiuteenuse osutaja tehtud SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tegemisest uuesti 180-päevane periood, mil tema suhtes ei kohaldata elukohas või püsivas viibimiskohas viibimise kohustust.“;

3) täiendada korraldust punktidega 181 ja 182 järgmises sõnastuses:
181. Korralduse punkti 2 alapunkti 31 7. aprillil 2022. a vastu võetud redaktsiooni rakendatakse tagasiulatuvalt 6. aprillist 2022. a.
182. Korralduse punkti 21 rakendatakse tagasiulatuvalt 13. oktoobrist 2021. a.“.

2. Muuta Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldust nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ järgmiselt:

1) täiendada korraldust punktiga 61 järgmises sõnastuses:
61. Kui läbipõdenu haigestub COVID-19 haigusesse uuesti ajal, mil tema eelmise diagnoosi kinnitava SARS-CoV-2 testi tegemisest või diagnoosi kinnitamise kuupäevast on möödas rohkem kui 60 päeva, algab läbipõdenul COVID-19 haiguse diagnoosimisest või tervishoiuteenuse osutaja tehtud SARS-CoV-2 RT-PCR või SARS-CoV-2 antigeen-RTD testi tegemisest uuesti 180-päevane periood, mil tema suhtes ei kohaldata punktis 3 sätestatut.“;

2) täiendada korraldust punktiga 111 järgmises sõnastuses:
111. Korralduse punkti 61 rakendatakse tagasiulatuvalt 13. oktoobrist 2021. a.“.

3. Muuta Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“ järgmiselt:

1) sõnastada punkti 126 alapunkt 3 järgmiselt:
„3) on kuni 18-aastane ja on läbinud COVID-19 haiguse vastase vaktsineerimise kuuri ning saavutanud viimase vaktsiinidoosi järel maksimaalse kaitse;“;

2) täiendada korraldust punktiga 133 järgmises sõnastuses:
133. Korralduse punkti 126 alapunkti 3 7. aprillil 2022. a vastu võetud redaktsiooni rakendatakse tagasiulatuvalt 6. aprillist 2022. a.“.

4. Korralduse punkti 1 alapunkt 2 ja punkt 2 jõustuvad 12. aprillil 2022. a.

5. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldusega muudetakse Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldust nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“, Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldust nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele“ ning Vabariigi Valitsuse 16. mai 2020. a korraldust nr 169 „Riigipiiri ületamise ajutine piiramine COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse SARS-CoV-2 uue puhangu ennetamiseks“.

Korralduste muutmise eesmärk on pikendada alla 18-aastaste vaktsineerimistõendi kehtivust ja isolatsioonis viibimise vabastuse aega. Samuti kehtestatakse ajavahemik kahe COVID-19-sse haigestumise alguse vahel. Ajavahemiku kehtestamine annab isikule õiguse luua uus läbipõdemistõend enne varasema kehtivuse lõppu, kui isik juhtub olemasoleva tõendi kehtivuse ajal uuesti haigestuma.

Praegu kehtib alla 18-aastase isiku vaktsineerimistõend riigipiiri ületamiseks üks aasta ja kolm kuud. Euroopa Komisjon on aga 29. märtsil 2022. a vastu võtnud määruse (EL) 2021/9531 muudatuse2, mille alusel alaealiste vaktsineerimistõend kehtib kuni täisealiseks saamiseni või kuni on möödas 270 päeva viimasest vaktsiinidoosist. Praegu on reisilt tulnud alaealine vabastatud isolatsioonist, kui tema vaktsineerimisest on möödas aasta ja kolm kuud. Nii kaua on vaktsineeritud alaealisel õigus ka riigipiiri ületada Eestisse sisenemise eesmärgil, kui tullakse kolmandast riigist ja ei esine haigusnähte. Korralduse muudatuse tulemusel aga pikeneb isolatsioonivabastus ja riigipiiri ületamise võimalus ajani, mil ta saab täisealiseks, või kui alaealine on vahetult enne täisealiseks saamist end vaktsineerinud, kuni viimasest vaktsiinidoosist ei ole veel möödas 270 päeva.

COVID-19 haiguse läbi põdenud isik saab endale läbipõdemistõendi, mis kehtib 180 päeva. Praeguse korralduse alusel, kui inimene juhtub 180 päeva sees uuesti haigestuma, ta uut läbipõdemistõendit ei saa. Korralduse muudatuse tulemusel, kui inimese kahe COVID-19-sse haigestumise vahe on rohkem kui 60 päeva, on tal õigus uuele läbipõdemistõendile, mis kehtib samuti 180 päeva.

Alla 18-aastase vaktsineerimistõendi kehtivuse pikendamist reguleerivad sätted jõustuvad avaldamisel Riigi Teatajas. Kuna eespool nimetatud otsekohalduva ELi määruse muudatuse järgi tuleb seda rakendada alates 6. aprillist 2022. a, siis rakendatakse sätteid ka korralduste alusel tagasiulatuvalt alates 6. aprillist 2022. a.

Uue läbipõdemistõendi loomist reguleerivad sätted jõustuvad 12. aprillil 2022. a ja neid kohaldatakse tagasiulatuvalt 13. oktoobrist 2021. a, kuna läbipõdemistõendit on võimalik tagasiulatuvalt genereerida tervise infosüsteemis. Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) arendus võimaldab 180 päeva tagasiulatuvalt tõendeid luua, mis on ühtlasi läbipõdemistõendi kehtivusaeg. Näiteks kui inimene oli COVID-19 haige septembris 2021 ja nakatus uuesti jaanuaris 2022 ning mõlemal korral tegi ka SARS-CoV-2 PCR testi, on tal nüüd õigus tagasiulatuvalt luua jaanuaris põetud haigust tõendav läbipõdemistõend.

Kui nakkushaiguse leviku tõkestamise meedet nõuetekohaselt ei täideta, rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid. Sunniraha suurus on korrakaitseseaduse § 23 lõike 4 kohaselt 9600 eurot. Sunniraha, mille eesmärk on kohustada korralduses kehtestatud nõudeid, meetmeid ja piiranguid järgima ning hoida ära nakkushaiguse levik, võib määrata korduvalt.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras vaide Vabariigi Valitsusele 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

1 Määrusega (EL) 2021/953 on kehtestatud koostalitlusvõimeliste COVID-19 vaktsineerimis-, testimis- ja läbipõdemistõendite (ELi digitaalne COVID-tõend) väljaandmise, kontrollimise ja aktsepteerimise raamistik eesmärgiga hõlbustada tõendi omaja vaba liikumise õiguse kasutamist COVID-19 pandeemia ajal.
2 https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=C(2022)2050&lang=en (kättesaadav seisuga 05.04.2022).

Kaja Kallas
Peaminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json