Teksti suurus:

Alajõe valla elanike kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2013
Avaldamismärge:RT III, 07.11.2013, 2

Alajõe valla elanike kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 04.11.2013 nr 31

Kaebuse asjaolud ja menetluse käik

Alajõe valla elanikud (Marina Andrejeva, Maria Tsõganova, Sergei Asmus, Natalja Prohhorova, Niina Vallander, Galina Sergejeva) esitasid Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile ning Kaitsepolitseiametile ühise kaebuse/avalduse seoses 20.10.2013 toimunud kohaliku omavalitsuse volikogu valimistega. Kaebuses vaidlustati Alajõe valla valimiskomisjoni käitumine ning valimistulemus tervikuna ning paluti viia läbi kriminaalmenetlus ja uurimine seoses elanike ebaseadusliku Alajõe valda sisseregistreerimisega.

1) Kaebajate hinnangul organiseerisid Alajõe valla elanikud Vadim Ivanov ja Aleksandr Petuhhov suuremahulise valimistulemuste mõjutamise ning pettuse, kusjuures nendega koos tegutsesid valimiskomisjoni esimees Daisy Utsar ning komisjoni liige Lii Jürgenson. Valimistulemuste ebaseaduslikuks mõjutamiseks soovisid volikokku kandideerivad Aleksandr Petuhhov, Vadim Ivanov ning Aleksei Zautin Alajõe valla elanikuks registreerida kokku 59 inimest, kelle tegelik elukoht asub mujal, kusjuures osa neist avaldustest võis olla ka võltsitud. Kaebajate hinnangul tegutses vallasekretär, olles ühtlasi valimiskomisjoni esimees, ebaseaduslikult, registreerides 18 seesugust inimest Alajõe valla elanikeks.

2) Alates 14.10.2013 toimunud eelhääletamisel tegid mõned volikogu liikmekandidaadid Alajõe valimisjaoskonnas nr 1 valimisagitatsiooni ja mõjutasid inimesi valimisjaoskonna treppidel ja koridoris, avaldasid survet ja jagasid visiitkaarte kandidaadi numbriga, lubades pärast valimisi selle eest raha või kohalikus poes alkoholi osta.

3) Aleksandr Zautin viis autobussiga inimesi hääletama ning omas seejuures tõenäoliselt vallasekretärilt saadud valijate nimekirja, lisaks pakuti valimistele tulnud isikutele alkoholi ja raha.

4) Valimisliit Kohalik Rahvas esitas 16.10.2013 avalduse rikkumiste kohta, et tagada seaduslikud valimised ning edastada avaldus Ida-Viru maavanemale, Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile ja prokuratuurile. Hiljem sai valimisliit teada, et avaldus on edastamata.

5) Mitmed valla valimiskomisjoni liikmed käisid koos valijaga kabiinis.

6) Volikokku kandideeriv Vadim Ivanov viibis valimiste ajal valimiste toimumise ruumis koos telefoniga, jälgis valijaid ning pärast iga temale meelepärase valija hääletamist helistas õues viibivale isikule või saatis sõnumi, milles tõenäoliselt andis korralduse anda valimas käinud isikule eelnevalt kokku lepitud tasu. Vadim Ivanov ka ähvardas valijaid, nt. Aleksandr Kaivat ja nimetas teda reeturiks.

7) Vallakomisjoni liikmed agiteerisid valijaid ja jagasid oma soovitusi, kelle poolt hääletada. Valimiskomisjoni esimees Daisy Utsar ning liige Lii Jürgenson ei olnud erapooletud ning käitusid mitteerapooletult ning tõenäoliselt ebaseaduslikult.

8) Aleksandr Petuhhov, Vadim Ivanov ja nendega seotud isikud halvustavad avalikult ning ohustavad Eesti sõltumatust, iseseisvust ja põhiseaduslikku korda, levitades kommunistlikku maailmavaadet.

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon leidis oma 28.10.2013 otsuses nr 7, et esitatud kaebus on sisuliselt avaldus ning ei sisalda valimistoimingutega seotud rikkumisi selles osas, mis tingiksid kahtluse valimistulemuste õigsuses. KOVVS § 63 lõike 2 kohaselt kirjutab kaebusele alla selle esitaja, kuid antud kaebusele on alla kirjutanud seitse inimest, lisaks on see saadetud e-maili teel skaneeritult, originaalallkirjade või digiallkirjadega varustatud kaebust esitatud ei ole. KOVVS § 63 lõige 1 punkti 3 kohaselt tuleb esitada andmed vaidlustatava otsuse või toimingu kohta, sama lõike punkti 4 kohaselt esitada selgelt väljendatud taotlus ning p 5 kohaselt kaebuse põhistus, kuid need nõuded on täitamata. Esitatud kaebus/avaldus sisaldab olukordade kirjeldusi, mis toimusid juba alates 2013. septembrist ning ebamõistlikult suurel hulgal sissekirjutamiseks esitatud avaldustest on Ida Prefektuuri teavitatud. Need kanded, mis tehti, on õiguspärased. Jaoskonna ruumides toimunud tegevus ei ole tagasiulatuvalt kontrollitav. Seega on KOVVS § 63 lõikes 1 kaebusele esitatavatest nõuetest täitmata punktid 2, 3, 4 ja 5. Samuti on kaebuse esitajateks seitse Alajõe valla elanikku, kes ei ole huvitatud isikuteks KOVVS mõistes ning kelle õigusi valimistoimingute ega hääletustulemuste väljakuulutamisega rikutud ei ole. Eeltoodust tulenevalt jättis Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon KOVVS § 63 lõikele 3 tuginedes kaebuse läbi vaatamata.

 

Kaebuse sisu

31.10.2013 esitasid Alajõe valla elanikud Marina Andrejeva, Maria Tsõganova, Sergei Asmus, Natalja Prohhorova, Niina Vallander ja Galina Sergejeva kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles vaidlustatakse Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni toimingut, millega kaebus läbi vaatamata jäeti ning Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 28.10.2013 otsust nr 7. Kaebajad vaidlustavad eelnimetatud otsuse, kuna see ei ole ei vormiliselt ega sisuliselt õiguspärane.

Kaebajad toovad oma kaebuses välja järgmised vormilised ning menetluslikud puudused:

1) Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 28.10.2013 otsuses nr 7 puudub vaidlustamisviide.

2) Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon ei käitunud haldusorganina korrektselt, jättes välja selgitamata olulise tähtsusega asjaolud ja kogumata vajadusel tõendeid omal algatusel. Samuti ei nõudnud maakonna valimiskomisjon, leides kaebusest puuduseid, kaebajatelt puuduste kõrvaldamist või kaebuse ja taotluste täpsustamist. Maakonna valimiskomisjon ei abistanud kaebajaid nõuetekohase kaebuse esitamisel.

3) Kaebusel puudus kuupäev, kuid sellisel juhul tuleb lähtuda kaebuse laekumise tegelikust kuupäevast. Kaebus laekus maakonna valimiskomisjonile tähtaegselt ning vastupidised väited on pahatahtlikud.

4) Kaebuse võib esitada mitu isikut, seega on maakonna valimiskomisjoni seisukoht, et kaebus ei vasta KOVVS § 63 lõige 1 punkti 2 nõuetele, arusaamatu. Kui maakonna valimiskomisjon ei aktsepteerinud kaebuse esitamist pdf-failina, oleks ta pidanud andma tähtaja puuduse kõrvaldamiseks.

Kaebajad leiavad, et Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 28.10.2013 otsus nr 7 ei ole sisuliselt õiguspärane järgmistel põhjustel.

1) Septembris 2013 registreeriti Alajõe valla elanikeks ebaseaduslikult 18 isikut, kes tegelikult Alajõe vallas ei ela ning soovisid vaid Aleksandr Petuhhovi poolt hääletada. Avaldused tõid volikogu kandidaadid Aleksandr Petuhhov, Vadim Ivanov ja Aleksei Zautin. Isikute registreerimisel tegutses ebaseaduslikult vallasekretär ning valla valimiskomisjoni esimees Daisy Utsar. KOVVS § 5 lõige 1 näeb ette, et hääletada saavad vaid isikud, kelle püsiv elukoht on antud vallas. Rahvastikuregister on siinjuures vaid üheks lisatõendiks ning registrist ei saa lähtuda, kui on tõendatud, et rahvastikuregistri kanded on ebaseaduslikud.

2) Maakonna valimiskomisjoni otsuse kohaselt kuuluvad alates 14.10.2013 alanud eelhääletamise algusest toime pandud valimisagitatsiooni puudutavad rikkumised politsei pädevusse. Kaebajatele on teada, et varasemalt on valimiskomisjonid agitatsiooni lubatavust hinnanud ning ebaseadusliku agitatsiooni ja selle hääletamistulemustele avaldatud mõju tuvastamisel ka sellele vastavalt reageerinud. Ebaseadusliku agitatsiooni tuvastamisel on valimiskomisjonil võimalik hääletamistulemuste kinnitamise toimingu tühistamine.

3) 14.10.2013 algas eelhääletamine, mille käigus volikogu kandidaadid Jüri Päll, Aleksandr Petuhhov, Vadim Ivanov, Juri Novozilov, Aleksei Zautin ja teised vestlesid inimestega valimisjaoskonna treppidel, koridoris ja jagasid visiitkaarte kandidaadi numbriga. Samas on KOVVS § 6 lõike 2 kohaselt agitatsioon hääletamisruumides ning ruumis, mille kaudu hääletaja siseneb hääletamisruumi, keelatud.

4) Ebaseaduslik agitatsioon jätkus valimispäeval, 20.10.2013. Grupp volikogu kandidaate okupeeris kõik sissepääsud valimisjaoskonda, mõjutades valijaid nende kasuks hääli andma ning teadaolevalt jagasid neile ka raha. A. Zahhalin sõitis volikogu kandidaadile M. Kullamägile kuuluva autobussiga ja tema kuludel ringi ning viis inimesi hääletama. Hiljem käisid bussiga hääletama viidud valijad müüja sõnul kohalikust kauplusest läbi ning kõigil olid 50-eurosed rahatähed, mis annab aluse arvata, et M. Kullamägi tegutses A. Zahhalini vahendusel valijate mõjutamise ning ebaseadusliku häälte ostmisega. Maakonna valimiskomisjoni väidete kohaselt ei olnud neil võimalik neid rikkumisi tagantjärele kindlaks teha, kuid selleks, et oleks võimalik fakte kindlaks teha, ongi kaebuste esitamise tähtaeg kolm päeva. Faktide kindlakstegemist ei saa nõuda tavakodanikelt, sest neil puudub jälituseks või kontrollimiseks pädevus.

5) Juhul, kui Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon leidis, et viidatud rikkumiste menetlemine ei kuulu tema pädevusse, oleks kaebus tulnud edastada pädevale organile. Siiski on kaebajad seisukohal, et valimiste agitatsiooni ebaseaduslikkuse tuvastamine ning selle mõju hindamine hääletustulemustele kuulub Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni pädevusse. Isegi oletades, et valimispäeval toimunud rikkumisi ei oleks saanud enam tagantjärele kindlaks teha, oleks komisjon saanud anda hinnangu kaebusele lisatud lendlehtedele ja sõnumitele, mida kaebajad peavad ebaseaduslikuks agitatsiooniks, mis avaldasid mõju hääletustulemustele.

6) Alajõe Vallavolikogu valimistel rikuti valimise salajasuse põhimõtet. Mitmed valla valimiskomisjoni liikmed käisid koos valijaga kabiinis. Volikokku kandideeriv Vadim Ivanov viibis valimiste ajal valimiste toimumise ruumis ja jälgis valijaid, tõenäoliselt neid, kes olid tema poolt valimistele toodud või sinna organiseeritud.

Eeltoodust tulenevalt paluvad kaebajad kaebuses toodud asjaolusid ja fakte kontrollida nii palju kui võimalik ning teha asjas sisuline otsus. Osas, milles Vabariigi Valimiskomisjon ise asjaolusid kontrollida ei saa, edastada see pädevatele organitele kontrollimiseks.

4.11.2013 esitasid kaebajad Vabariigi Valimiskomisjonile täiendava kirjaliku arvamuse ja taotlused. Kaebajad jäävad oma varasemate seisukohtade juurde ning kuna neil ei ole võimalik Vabariigi Valimiskomisjonis 4.11.2013 oma asja arutamisel osaleda, taotlevad asja arutamise edasilükkamist kuni 8.11.2013 või riigi poolt endale kvalifitseeritud esindaja määramist.

 

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni selgitus

Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon jääb 1.11.2013 esitatud selgituses oma seisukohtade juurde ja leiab, et Alajõe valla elanike kaebus tuleb jätta rahuldamata.

Maakonna valimiskomisjon selgitab, et on oma otsuse lähtunud KOVVS nõuetest. Alajõe valla elanike kaebus on sisuliselt sündmusi kirjeldav avaldus ja ei sisalda valimistoimingutega seotud rikkumisi selles osas, mis tingiksid kahtluse valimistulemuste õigsuses. Komisjon möönab, et kaebuses puudus vaidlustamisviide, kuid see ei välista isiku kaebeõigust. Kõik kaebusele allakirjutanud ei ole valla tavakodanikud, vaid kandidaadid ning senise volikogu liikmed (esimees ja aseesimees). Kaebuses on esitatud valeväited rahvastikuregistri kannete osas. Sissekirjutuste probleemist olid informeeritud nii Kaitsepolitsei kui politsei, kes nimetatud küsimusega tegeles. Üheltki allakirjutanult ei laekunud maakonna valimiskomisjonile nn ebaseaduslike tegevuste kohta teateid. Vaatlejatelt ei ole laekunud maakonna valimiskomisjonile ei suulisi ega kirjalikke kaebusi toimunud rikkumiste kohta.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht ja põhjendused

1. Esmalt märgib Vabariigi Valimiskomisjon, et kaebajate menetluslikke taotlusi ei ole võimalik rahuldada. KOVVS § 65 lõike 3 kohaselt vaatab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse läbi ning teeb selle suhtes otsuse kolme tööpäeva jooksul arvates kaebuse laekumisest. Vabariigi Valimiskomisjonil puudub ka võimalus kaebajatele ise esindaja määrata.

2. Seejärel selgitab Vabariigi Valimiskomisjon välja kaebajate taotluse. Kaebajad on kaebuse kohaselt vaidlustanud Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni toimingu kaebuse läbivaatamata jätmisel ning taotlenud kaebuses toodud asjaolude ja faktide kontrollimist nii palju kui võimalik ning asjas sisulise otsuse tegemist. Kaebajad taotlevad osas, milles Vabariigi Valimiskomisjon ise asjaolusid kontrollida ei saa, edastada see pädevatele organitele kontrollimiseks. Kuna Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon on esitatud kaebuse kohta teinud otsuse, leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et kaebajad taotlevad Ida-Viru Maakonna 28.10.2013 otsuse nr 7 kehtetuks tunnistamist ning Alajõe valla hääletamis- ja valimistulemuste tühistamist.

3. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub kaebajatega selles osas, et kaebuse võivad esitada ka mitu isikut korraga. Antud juhul on mõned kaebuse esitajatest kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel Valimisliidus Kohalik Rahvas kandideerinud isikud (Sergei Asmus ja Natalja Prohhorova). On õige, et vastavalt KOVVS § 65 lõikele 1 saab Vabariigi Valimiskomisjonile kaebuse esitada vaid huvitatud isik. Kuna kaks kaebuse esitajat olid valimistel kandideerinud isikud, ei saa välistada nende puhul subjektiivse huvi olemasolu hääletamis- ja valimistulemuste tühistamise osas. Ülejäänud isikud ei ole huvitatud isikuteks KOVVS mõistes ning seega puudub neil valimiskaebuse esitamise õigus.

4. Vabariigi Valimiskomisjon möönab, et Ida-Viru Maakonna 28.10.2013 otsuses nr 7 on vormilisi puudujääke. KOVVS ei välista mitme isiku poolt kaebuse esitamist ning ei saa välistada kaebuse esitamist pdf-failina. Valimiskomisjonil on võimalik nõuda vajadusel täiendavaid andmeid.

5. Arvestades seda, et kaebuse esitajatest kaks isikut kandideerisid Alajõe vallavolikogu valimistel ning seega võis neid pidada huvitatud isikuteks KOVVS mõistes, samuti seda, et kaebuse vormilised puudused oleksid olnud kergesti kõrvaldatavad, leiab Vabariigi Valimiskomisjon, et kaebus oleks tulnud valimiskomisjoni pädevuses olevates küsimustes läbi vaadata.

6. Rahvastikuregistri kannete tegemine ning võimalikud vaidlused selle üle ei kuulu valimiskomisjonide pädevusse. Seda ei muuda ka asjaolu, et kandeid tegev vallasekretär on samal ajal valla valimiskomisjoni esimees. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab veel, et hääleõiguse kindlakstegemisel lähtutakse vastavalt KOVVS § 5 lõikest 1 rangelt rahvastikuregistri andmetest, mitte ei ole rahvastikuregister üheks püsiva elukoha tõendamise aluseks.

7. Olemasolevatest materjalidest nähtub, et rahvastikuregistri kannetega seotud rikkumiste uurimisse oli kaasatud politsei, samuti saatsid kaebajad ühise kaebuse Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile ning Kaitsepolitseiametile. Seega ei pea Vabariigi Valimiskomisjon põhjendatuks väidet, et Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjon oleks pidanud nendes küsimustes veel täiendavalt politsei poole pöörduma ega pea vajalikuks ka ise politsei poole pöörduda.

8. Väiteid väidetavate rikkumiste kohta hääletamise korraldamisel Alajõe valla jaoskonnakomisjonis nr 1 ning valla valimiskomisjoni liikmete tegevuses tuleks sisuliselt hinnata. Riigikohus on oma 14.11.2005 otsuses nr 3-4-1-27-05 märkinud, et valimiskomisjon peab rakendama uurimisprintsiipi sellisel viisil ja sellises ulatuses, mida võimaldab kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadusega kehtestatud kolmepäevane kaebuse läbivaatamise tähtaeg.

9. KOVVS § 6 lõike 1 kohaselt on aktiivne agitatsioon valimispäeval keelatud, samuti on keelatud agitatsioon hääletamisruumis ja ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi (§ 6 lõige 2). Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonil on õigus selles osas, et ebaseaduslik agitatsioon on väärtegu, mida menetleb politsei (KarS § 168). Teisalt tuleb valimiskomisjonidel hinnata keelatud agitatsiooni mõju valimistulemustele.

10. Kaebuses on esitatud mitmeid väiteid puudustest hääletamise korraldamisel Alajõe valla jaoskonnakomisjonis (keelatud agitatsioon hääletamisruumis või ruumides, mille kaudu valija siseneb hääletamisruumi, kandidaadi tegevus hääletamisruumis) ning valimiskomisjoni võimalikust seadusevastasest tegevusest (hääletamiskabiini sisenemine, agitatsioon). Ehkki kaebuses on viidatud valla valimiskomisjoni rikkumistele, on võimalik, et kaebaja on silmas pidanud jaoskonnakomisjoni tegevust, kuna kaebuses viidatud Heiki Hudilainen on lähtuvalt Alajõe Vallavolikogu 27.09.2013 otsusest nr 137 „Jaoskonnakomisjoni moodustamine“ Alajõe valla jaoskonnakomisjoni liige.

11. Ülaltoodust lähtuvalt tuleb kaebus osaliselt rahuldada.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist 3 ja lõikest 6 ning § 17 lõike 2 punktidest 1 ja 4 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

1) Alajõe valla elanike kaebus osaliselt rahuldada;

2) Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjoni 28.10.2013 otsus nr 7 kaebuse läbivaatamata jätmises kaebajate Sergei Asmuse ja Natalja Prohhorova osas tühistada;

3) Ida-Viru Maakonna Valimiskomisjonile teha ettekirjutus kaebuse sisuliseks läbivaatamiseks valimiskomisjoni pädevusse kuuluvate küsimuste osas.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json