Teksti suurus:

Valimisliidu Pähklid kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.11.2013
Avaldamismärge:RT III, 07.11.2013, 3

Valimisliidu Pähklid kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 04.11.2013 nr 32

Kaebuse asjaolud

21.10.2013 tegi Mustvee Linna Valimiskomisjon kindlaks hääletamistulemused Mustvee Linnavolikogu valimistel. Selle käigus kontrollis linna valimiskomisjon saadud tulemust hääletamissedelite teistkordse ülelugemise teel vastavalt KOVVS § 55 lõikele 1. Teistkordse ülelugemise tulemusena tegi linna valimiskomisjon 21.10.2013 protokolli nr 6 lisa kohaselt muuhulgas kindlaks, et kandidaadi nr 115 (Valimisliidu Pähklid kandidaat Anatolia Lunina) hääletamissedelite kontrollimisel ilmnes, et jaoskonnakomisjoni poolt loetud sedelite arv oli 36, kuid ümbrikus oli kuus sedelit numbriga 155. Kandidaadile nr 155 (Eesti Keskerakonna kandidaat Rita Sorgina) lisandus seega kuus häält. Kandidaadi 115 häälte arvuks jäi seega 30 ja kandidaadi nr 155 häälte arvuks 49. Seetõttu muutus ka valimistulemus. Valimisliit Pähklid sai lõplike hääletamistulemuste põhjal arvutatud valimistulemuse põhjal ühe mandaadi vähem ning Eesti Keskerakond ühe mandaadi rohkem kui esialgsete hääletamistulemuste põhjal.

 

Menetluse käik

22.10.2013 esitas Valimisliidu Pähklid volitatud esindaja Aleksandr Apolinsky kaebuse Jõgeva Maakonna Valimiskomisjonile, milles vaidlustas hääletamistulemuste kindlakstegemise Mustvee linnas. Kaebuse kohaselt sai Mustvee Linnavolikogu valimistel esialgsete hääletamis- ja valimistulemuste põhjal Valimisliit Pähklid viis mandaati. 21.10.2013 korraldas Mustvee Linna Valimiskomisjon teistkordse sedelite ülelugemise. Lugemise käigus leiti ümbrikust, milles olid Valimisliidu Pähklid kandidaadi nr 115 hääled, kuus sedelit registreerimisnumbriga 155. Kaebaja pidas ka võimalikuks, et kuuel sedelil võis number 115 olla parandatud numbriks 155. Vastavalt sellele kaotas Valimisliit Pähklid viienda mandaadi, kuna kuus häält lisati Eesti Keskerakonna nimekirjale. 20.10.2013 toimus Mustvee linna valimisjaoskonnas nr 1 häälte lugemine, kus hääletamissedeleid loeti mitu korda erinevate jaoskonnakomisjoni liikmete poolt. Selle tulemusel tehti kindlaks, et kandidaadil nr 115 oli 36 häält, millele lisandus kaks elektrooniliselt antud häält. Valimisliit Pähklid esitas omapoolsed seisukohad toimunu kohta ning leidis et 1) hääletamissedelitel võis number 1 olla parandatud number 5-ks; 2) hääletamissedelid võisid olla asendatud jaoskonnakomisjoni esimehe Mare Kivimurru või linnapea Max Kauri poolt; 3) hääletamissedelite turvaline hoidmine ei olnud Mustvee linna valimiskomisjonide poolt tagatud. Valimisliit Pähklid taotles kõigi vajalike toimingute tegemist, et tuvastada seaduserikkumised.

Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni 29.10.2013 otsusega jäeti Valimisliidu Pähklid kaebus rahuldamata. Kaebuse läbivaatamise käigus kontrollis maakonna valimiskomisjon üle kõik valimisjaoskonna nr 1 hääletamissedelid. Kontrolliti ka hääletamissedelitel olevaid pitsati jäljendeid. Kontrollimise tulemusel veendus maakonna valimiskomisjon, et hääletamissedeleid numbriga 155 ei olnud parandatud. Samuti ei tuvastanud maakonna valimiskomisjon erinevusi sedelite väljanägemises. Maakonna valimiskomisjoni tulemus ühtis linna valimiskomisjoni häältelugemise tulemusega, välja arvatud kandidaadi nr 118 hääletamissedelite osas, mille puhul maakonna valimiskomisjoni liikmed olid arvamusel, et üks sedel tuleb lugeda kehtetuks, kuna number ei ole üheselt arusaadav.

Jaoskonnakomisjoni esimees Mare Kivimurd selgitas, et hääletamissedeleid koos kastidega hoiti Mustvee Linnavalitsuses volikogu esimehe ruumis. Hääletamiskastid olid igal õhtul nõuetekohaselt plommitud, hääletamiskaste hoiti kapis, mis pandi lukku ja pärast pitseeriti. Samuti lukustati kabineti uks ja maja pandi valve alla. Valimispäeva õhtul paigutati valimistega soetud materjalid linnavalitsuse serveriruumi metallist klaasuksega kappi. Kapi uks ja ruumi uks lukustati ja pitseeriti, lukuauk tõmmati kilekleepsuga üle. Pitsatid pandi hoiule seifi ning maja pandi lahkumisel valve alla. Järgmisel päeval sissemurdmise jälgi ruumi ja kapi ustel ei tuvastatud. Kandidaadi  nr 115 hääletamissedelite pakist leitud 6 sedelit numbriga 155 olid järjest üksteise peal. Maakonna valimiskomisjon leidis, et kaebaja kaebuses ning koosolekul esitatud väited tõendamist ei leidnud. Komisjon leidis, et jaoskonnakomisjoni esimehel Mare Kivimurrul ja linnapeal Max Kauril ei olnud võimalik kaebuses väidetud rikkumisi toime panna.

 

Kaebuse sisu

31.10.2103 esitas Valimisliidu Pähklid volitatud esindaja Aleksandr Apolinsky kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile, milles kordas Jõgeva Maakonna Valimiskomisjonile esitatud väiteid ning palus läbi viia kõik vajalikud toimingud seaduserikkumiste tuvastamiseks. Kaebaja leidis, et mõned faktid jäid Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni otsuses kahtluse alla, kuna:
   1) ei kontrollitud valveseadme väljavõtet;
   2) ei selgitatud, kuidas toimus võtmete kasutamine linnavalitsuse ametnike poolt;
   3) ei selgitatud, kuidas toimus sedelite hoidmine serverikapis;
   4) ei selgitatud, kuidas toimus Mustvee linna jaoskonnakomisjoni nr 1 pitsati kasutamine;
   5) hääletamistulemuste muutus tõi Eesti Keskerakonna nimekirjale lisamandaadi;
   6) jaoskonnakomisjoni esimees Mare Kivimurd oli kahe kandidaadi sugulane, mis on vastuolus seadusega;
   7) kandidaadi nr 118 sedel, mille maakonna valimiskomisjon kehtetuks tunnistas, oleks tulnud lugeda kehtivaks, sest valija tahe oli arusaadav;
   8) ei selgitatud, miks oli kandidaadi nr 115 ümbrikus kuus sedelit numbriga 155.

 

Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni seisukoht

Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon leiab 1.11.2013 selgituses, et kaebus tuleb jätta rahuldamata ning jääb 29.10.2013 otsuses toodud seisukohtade juurde. Maakonna valimiskomisjon selgitab, et kandidaadi nr 118 kehtetuks tunnistatud hääletamissedelil ei olnud number üheselt arusaadav ega korrektselt kirjutatud.

 

Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebaja on Valimisliidu Pähklid volitatud esindaja. Kuna valimiskomisjonide toimingutest hääletamistulemuste kindlakstegemisel sõltub Valimisliidu Pähklid valimistulemus, on Valimisliit Pähklid huvitatud isikuks KOVVS § 65 lõike 1 mõttes.

2. Kaebaja on vaidlustanud hääletamistulemuste muudatust pärast häälte teistkordset ülelugemist Mustvee Linna Valimiskomisjonis osas, millega vähenes kandidaadi nr 115 häälte arv kuue võrra. KOVVS § 55 lõige 2 sätestab, et  kui hääletamissedelite ülelugemise teel saadud arvud erinevad jaoskonnakomisjoni protokollis olevatest, märgib valla või linna valimiskomisjon oma protokolli lisas erinevused ja neid tinginud asjaolud. Lõplike hääletamistulemuste kohta teeb otsustuse valla või linna valimiskomisjon. Mustvee Linna Valimiskomisjon on teinud kindlaks jaoskonnakomisjoni vead kandidaatide nr 115 ja 155 häälte lugemisel ning teinud vastavad parandused hääletamistulemuste protokollis. Nimetatud vead ja need tinginud asjaolud on fikseeritud häälte teistkordse ülelugemise tulemusel koostatud Mustvee Linna Valimiskomisjoni 21.10.2013 protokolli lisas.

3. Hääletamistulemust on omakorda kontrollinud maakonna valimiskomisjon hääletamissedelite ülelugemise teel, samuti on kontrollitud, kas kandidaadi nr 155 hääletamissedelite hulgas oli parandatud numbriga või mittevormikohaseid hääletamissedeleid. Kontrolli tulemusena maakonna valimiskomisjon ei tuvastanud, et linna valimiskomisjon oleks eksinud kandidaatide nr 115 ja 155 häälte lugemisel.

4. Täiendavalt on Valimisliit Pähklid esitanud omapoolsed kahtlused hääletamissedelite hoidmise kohta Mustvee linna valmiskomisjonide poolt. Maakonna valimiskomisjon on kindlaks teinud, kuidas sedeleid hoiti ja millised olid turvameetmed. Linna valimiskomisjoni ning jaoskonnakomisjoni selgitustest nähtub, et hääletamiskastide plomme ei ole rikutud ja et hääletamissedelitele kõrvalistel isikutel juurdepääs puudus. Sellest lähtuvalt on  maakonna valimiskomisjon leidnud, et kaebuses väidetud rikkumisi ei ole toime pandud. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub selle seisukohaga. Ka Vabariigi Valimiskomisjonile esitatud kaebuses ei ole esitatud väiteid või fakte, mis neid selgitusi ümber lükkaksid. Kaebaja esitatud väited ja arvamused puuduste kohta linna valimiskomisjoni ja jaoskonnakomisjoni töös on hinnangulised, samuti on hinnanguline seisukoht, et need väited võiksid kahtluse alla seada hääletamistulemuse. Ükski kaebuses toodud väide ei anna tunnistust sellest, et hääletamissedeleid oleks võltsitud, kõrvaldatud või rikutud. Vabariigi Valimiskomisjon selgitab ka, et KOVVS ei näe ette jaoskonnakomisjoni liikme volituste peatumist või lõppemist põhjendusel, et valimistel kandideeriv isik on tema sugulane.

5. Ülaltoodust tulenevalt on maakonna valimiskomisjon õigesti jätnud kaebuse rahuldamata, kuna kandidaatide nr 115 ja nr 155 hääled on loetud korrektselt ning kaebuses ei ole esitatud ühtegi tõestatavat väidet, mis näitaksid, et valimiskomisjonid oleksid rikkunud sedelite hoiustamise korda.

6. Lisaks on kaebaja vaidlustanud Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni ettekirjutuse, millega loeti kehtetuks üks kandidaadile nr 118 antud hääl. Vaidlusalusel hääletamissedelil on registreerimisnumber sedelil kirjutatud kaks korda erineval kujul ning üks numbritest on maha tõmmatud. Vabariigi Valimiskomisjon, tutvunud sedeli koopiaga, leiab, et sedel on kehtetu KOVVS § 54 lõike 8 punkti 4 alusel, mille kohaselt hääletamissedelile kirjutatud kandidaadi registreerimisnumber on parandatud.

7. Ülaltoodust tulenevalt tuleb kaebus jätta rahuldamata.

 

Lähtudes kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 65 lõike 5 punktist  1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Valimisliidu Pähklid kaebus rahuldamata.

Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json