Teksti suurus:

Politsei- ja Piirivalveameti kaasamine Terviseameti ülesannete täitmisesse, mis on seotud nakkushaiguse COVID-19 epideemilise leviku tõkestamisega

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:14.03.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:
Avaldamismärge:RT III, 08.03.2022, 11

Politsei- ja Piirivalveameti kaasamine Terviseameti ülesannete täitmisesse, mis on seotud nakkushaiguse COVID-19 epideemilise leviku tõkestamisega

Vastu võetud 13.08.2021 nr 294
RT III, 13.08.2021, 2
jõustumine 16.08.2021

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.08.2021RT III, 23.08.2021, 126.08.2021
23.12.2021RT III, 23.12.2021, 231.12.2021
08.03.2022RT III, 08.03.2022, 914.03.2022

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 452 lõike 1 ja Vabariigi Valitsuse 27. mai 2021. a määruse nr 54 „Terviseameti ülesannete täitmisse korrakaitseorgani kaasamise tingimused ja kord” § 3 lõigete 2 ja 3 alusel:

1. Kaasata Politsei- ja Piirivalveamet hädaolukorra ajal, mis on seotud nakkushaiguse epideemiaga, Terviseameti ülesannete täitmisse, kuna hädaolukorras ei ole Terviseametil endal piisavalt ressurssi nakkushaiguse COVID-19 epideemilist levikut tõkestada. Kaasamise eesmärk on tagada täidesaatva riigivõimu võimekus nakkushaiguse COVID-19 epideemilise leviku tõhusaks tõkestamiseks.

2. Politsei- ja Piirivalveamet kaasatakse järgmiste ülesannete täitmisesse, mis on seotud nakkushaiguse COVID-19 epideemilise leviku tõkestamisega:
  1) Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2021. a korraldusest nr 305 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud” tulenevate kohustuste riiklik järelevalve;
[RT III, 23.08.2021, 1 - jõust. 26.08.2021]
  2) Vabariigi Valitsuse 28. mai 2021. a korraldusest nr 212 „Karantiini kehtestamine COVID-19 haiguse diagnoosiga või positiivse testi tulemusega isikutele ja nende isikutega lähikontaktis olnud isikutele” tulenevate kohustuste riiklik järelevalve.

3. Politsei- ja Piirivalveametil on punktis 2 sätestatud ülesannete täitmisel kõigi riikliku järelevalve üldmeetmete ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 45 lõigetes 1–3 sätestatud riikliku järelevalve erimeetmete kohaldamise volitus ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse § 452 lõikes 5 sätestatud volitus. Käesoleva korraldusega Politsei- ja Piirivalveametile antud Terviseameti ülesannete täitmine ei piira ega peata Politsei- ja Piirivalveameti teisi õigusaktides sätestatud avaliku võimu teostamise õigusi.

4. Politsei- ja Piirivalveamet kaasatakse korralduse punktis 2 nimetatud Terviseameti ülesannete täitmisse alates 16. augustist 2021. a kuni 14. maini 2022. a, välja arvatud juhul, kui hädaolukord lõppeb varem.
[RT III, 08.03.2022, 9 - jõust. 14.03.2022]

5. Politsei- ja Piirivalveamet kaasatakse korralduse punktis 2 nimetatud Terviseameti ülesannete täitmisse kogu Eesti Vabariigi territooriumi ulatuses.

6. Terviseamet ning Politsei- ja Piirivalveamet täpsustavad käesoleva korraldusega sätestatud kaasamise üksikasju ja töökorraldust.

7. Politsei- ja Piirvalveamet korraldab kaasamisega seotud igapäevaste ülesannete täitmist enda töökorralduse osana iseseisvalt. Terviseamet määrab teenistujad, kes koordineerivad Terviseameti ning Politsei- ja Piirivalveameti teenistujate tööd kaasamisega seotud ülesannete täitmisel ning tagavad teabevahetuse.

8. Korralduse punktis 2 sätestatud ressursimahukad ülesanded kavandatakse ühiselt. Ressursimahukate ülesannete täitmist juhib hädaolukorra juht, hädaolukorra staabi juht või tema volitatud isik. Ressursimahukate ülesannete täitmisel alluvad kõik teenistujad hädaolukorra juhi volitatud isikutele (operatiivjuhid).

9. Kaasamisega seotud kulu kaetakse Vabariigi Valitsuse reservist.

10. Korraldus jõustub 16. augustil 2021. a.

11. Avaldada korraldus Riigi Teatajas ja veebilehel kriis.ee.

Korraldust saab vaidlustada, esitades haldusmenetluse seaduses ette nähtud korras Vabariigi Valitsusele vaide 30 päeva jooksul, arvates päevast, millal korraldusest teada saadi või oleks pidanud teada saama. Samuti saab korraldust vaidlustada, esitades halduskohtule kaebuse halduskohtumenetluse seadustikus ette nähtud korras 30 päeva jooksul, arvates korralduse teatavaks tegemisest.

Korralduse seletuskirjaga on võimalik tutvuda veebilehel kriis.ee.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json