Teksti suurus:

Eriolukorra meetmete rakendamine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:korraldus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:07.05.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:10.05.2020
Avaldamismärge:RT III, 08.05.2020, 13

Eriolukorra meetmete rakendamine

Vastu võetud 13.03.2020 nr 77
RT III, 14.03.2020, 1
jõustumine 13.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
09.04.2020RT III, 10.04.2020, 309.04.2020
24.04.2020RT III, 24.04.2020, 424.04.2020
28.04.2020RT III, 28.04.2020, 702.05.2020
05.05.2020RT III, 05.05.2020, 1105.05.2020, osaliselt 10.05.2020, 11.05.2020 ja 15.05.2020
07.05.2020RT III, 08.05.2020, 1207.05.2020, osaliselt 15.05.2020

Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 2020. a korraldusega nr 76 „Eriolukorra väljakuulutamine Eesti Vabariigi haldusterritooriumil“ kehtestatud eriolukorrast Vabariigi Valitsus otsustab:

1. Hädaolukorra seaduse § 31 lõigete 1 ja 3 alusel kehtestada haridusasutustes liikumisvabaduse piirang, et peatada alates 16. märtsist 2020. a õppeasutustes tavapärane õppetöö ja viia õppetöö üle kaugõppele, sealhulgas:
  1) kõikides põhikoolides, gümnaasiumides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides korraldada viivitamatult sellekohased asutusesisesed infopäevad ning anda õpilastele ja üliõpilastele kaasa kõik kaugõppeks vajalikud õppematerjalid;
  2) Vabariigi Valitsus või eriolukorra juht otsustab eraldi erivajadustega õppurite õppetöö suhtes rakendatavad meetmed;
  3) lasteaia ja lapsehoiu lahtioleku ja töökorralduse otsustab nende pidaja;
  4) peatada huvitegevus ja huvihariduse andmine, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, ning peatada avatud noortekeskuste ja noortelaagrite tegevus ning peatada mootorsõidukijuhi koolituse, autojuhi koolituse ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse korraldamine, välja arvatud juhul, kui see on võimalik kaugõppel, simulaatoril, distantsi hoidmist võimaldavate vahendite kasutamise teel või kui mootorsõidukijuhi, autojuhi ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolitust ning alarmsõidukijuhi koolitust antakse kaitseväelasele või kui alarmsõidukijuhi koolitust antakse politseiametnikule, päästeteenistujale, abipolitseinikule ja vabatahtlikule päästjale;
[RT III, 10.04.2020, 3 - jõust. 09.04.2020]
  5) alapunktides 1−4 nimetatud meetmed kehtivad kuni selle korralduse muutmiseni ning nende vajalikkust hinnatakse hiljemalt iga kahe nädala järel.

2. Punktis 1 kehtestatud piirang ei kohaldu ülikoolides ja teadusasutustes teadus- ja arendustegevusele.

3. Hädaolukorra seaduse § 32 lõike 1 alusel keelata alates 13. märtsist 2020. a kõik avalikud kogunemised, kinoseansid, ööklubid, etendused, kontserdid ja konverentsid ning spordi- ja liikumisüritused, ning hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel keelata muuseumide ja muude näitusasutuste külastamine.
[RT III, 24.04.2020, 4 - jõust. 24.04.2020]

31. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti õues toimuvate spordi- ja liikumisürituste kohta, kui osalejaid on rühmas maksimaalselt kümme ja järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid ning spordi- ja liikumisürituse korraldaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu. Võistkondlike sportmängude meistriliigade võistkondade ja Eesti täiskasvanute koondise kandidaatide treeningud õues on lubatud, arvestades spordiala rahvusvahelist võistlusmäärustikku, ning sellisel juhul ei kohaldata käesoleva punkti esimeses lauses sätestatud rühma maksimaalse suuruse ja peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud piiranguid.
[RT III, 08.05.2020, 12 - jõust. 07.05.2020]

32. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti vabaõhumuuseumide ja muuseumide õuealal olevate eksponaatide külastamise kohta, kui külastajaid on rühmas maksimaalselt kümme ja järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid, teenuse osutaja on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu ning eksponaatidesse ei siseneta.
[RT III, 28.04.2020, 7 - jõust. 02.05.2020]

33. [jõustub 15.05.2020]

34. Punkti 1 alapunktis 4 sätestatud piirang ei kehti mootorsõidukijuhi koolituse, autojuhi koolituse ja ohtlikku veost vedava autojuhi koolituse sõiduõppe korraldamise kohta, kui on täidetud järgmised tingimused:
  1) autos viibivad üksnes õpetaja ja õpilane ning kummalgi ei ole COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse haigusnähte;
  2) õppesõidukis peavad olema tagatud desinfitseerimisvahendid;
  3) pärast iga sõidutundi korraldab koolituse korraldaja nende pindade puhastamise, mida autoroolis olnud õpilane on katsunud.
[RT III, 05.05.2020, 11 - jõust. 05.05.2020]

35. Punktis 1 sätestatud piirang ei kehti Sisekaitseakadeemia kohta Politsei- ja Piirivalvekolledži korduslõpueksamite läbiviimisel. Korduslõpueksam sooritatakse hajutatult ning iga eksamiülesannet lahendab korraga kuni kaks õppijat.
[RT III, 05.05.2020, 11 - jõust. 05.05.2020]

36. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti siseruumides treenimise kohta Kultuuriministeeriumi nõusolekul sportlastele, kes on vähemalt Eesti täiskasvanute koondise kandidaadid ning kui treeningu korraldaja koos spordiobjekti omaniku või valdajaga on taganud desinfitseerimisvahendite olemasolu.
[RT III, 05.05.2020, 11 - jõust. 05.05.2020]

37. Punktis 3 sätestatud piirang ei kehti avalike jumalateenistuste ja teiste avalike usuliste talituste läbiviimisel, kui järgitakse peaministri 24. märtsi 2020. a korralduse nr 45 punktis 1 sätestatud liikumisvabaduse piiranguid ja tagatud on desinfitseerimisvahendite olemasolu.
[RT III, 05.05.2020, 11 - jõust. 10.05.2020]

4. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 3 alusel kehtestada reisijatele liikumisvabaduse piirang huvireisi raames laevale minemiseks marsruudil Tallinn−Stockholm−Tallinn.

5. Hädaolukorra seaduse § 31 lõike 1 alusel kehtestada järgmised liikumisvabaduse piirangud:
  1) hoolekandeasutustes ja haiglates külastuskeeld;
  2) kinnipidamisasutustes külastuskeeld.

51. Punkti 1 alapunktis 4 ja punktis 34 kehtestatud juhi koolituste korraldamise nõuetest kinnipidamise üle teevad järelevalvet Maanteeamet ning Politsei- ja Piirivalveamet, punktides 33 ja 35−37 kehtestatud nõuete täitmise üle teeb järelevalvet Politsei- ja Piirivalveamet.
[RT III, 05.05.2020, 11 - jõust. 05.05.2020, osaliselt vastavalt iga viidatud sätte jõustumisele.]

6. Massiteabevahendite valdajatel ja elektroonilise side ettevõtjatel avaldada korraldus viivitamata, muutmata kujul ja tasuta.

7. Korraldus jõustub selle allakirjutamisel.


Praeguse korraldusega kehtestatakse inimeste elu ja tervise ning ülekaaluka avaliku huvi kaitseks täpsemad meetmed, mis on hädavajalikud viiruse leviku tõkestamiseks. Põhjendused ja kaalutlused on kirjas korralduse seletuskirjas. Korralduse seletuskiri avaldatakse Vabariigi Valitsuse veebilehel.

Eriolukorra meetme nõuetekohaselt täitmata jätmisel rakendatakse korrakaitseseaduse § 28 lõikes 2 või 3 nimetatud haldussunnivahendeid.

Korraldust on võimalik vaidlustada halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json