Teksti suurus:

Kalev Pariku kaebuse läbivaatamine

Väljaandja:Vabariigi Valimiskomisjon
Akti liik:otsus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:04.08.2014
Avaldamismärge:RT III, 08.08.2014, 1

Kalev Pariku kaebuse läbivaatamine

Vastu võetud 04.08.2014 nr 59


Menetluse senine käik

Kalev Parik esitas 6.07.2014 Pala Valla Valimiskomisjonile taotluse Pala Vallavolikogu liikme Ene Toome asemele asendusliikme määramiseks alates päevast, kui ta asus tööle Pala vallamajas koristajana. Taotluse kohaselt on Ene Toom alates 2013. a novembrist asendanud koristajat ja teinud samal töökohal sama tööd ja ei tohiks seega olla enam volikogu liige alates tööle asumise hetkest.

Pala Valla Valimiskomisjon jättis 16.07.2014 otsusega nr 3 taotluse rahuldamata. Pala Valla Valimiskomisjon leidis, et sisult samasuguse taotluse lahendas Pala Valla Valimiskomisjon 28.04.2014 otsusega nr 2, milles komisjon hindas Ene Toomega sõlmitud töövõtulepingut ja jõudis seisukohale, et tegemist ei olnud KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 mõttes töölepinguga. Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon algatas eelnimetatud otsuse üle järelevalve ja jõudis 9.06.2014 otsuses nr 1-3/2014/7 seisukohale, et Pala Valla Valimiskomisjon hindas 28.04.2014 otsuses nr 2 õigesti Pala Vallavalitsuse ja Ene Toome vahel sõlmitud töövõtulepingut. Seega ei ole Ene Toome volitused KOKS § 18 lõike 1 punkti 6 alusel ennetähtaegselt lõppenud. Valla valimiskomisjon leidis, et asjaolud ei ole muutunud ja Kalev Pariku taotluse rahuldamiseks alus puudub. Samuti viitas Pala Valla Valimiskomisjon sellele, et Kalev Parikul puudub antud küsimuses kaebeõigus.

Kalev Parik esitas Pala Valla Valimiskomisjoni 16.07.2014 otsuse nr 3 peale kaebuse Jõgeva Maakonna Valimiskomisjonile. Kaebuse kohaselt esitati kaebus vastavalt KOVVS § 64 lõikele 1 üksikisikuna ning kaebaja taotles nimetatud Pala Valla Valimiskomisjoni otsuse tühistamist, samuti ettekirjutuse tegemist Pala Valla Valimiskomisjonile seaduserikkumise kõrvaldamiseks ja asendusliikme määramiseks. Kaebaja leidis, et KOVVS § 17 lõikest 1 ja § 18 lõikest 1 tuleneb, et kui alamalseisev valimiskomisjon võib olla seadust rikkunud, tuleb maakonna valimiskomisjonil vajadusel algatada järelevalve. Seda teeb komisjon sõltumata sellest, kas esitatud kaebus rahuldatakse või mitte. Kaebaja leidis, et Ene Toome asendusliikme määramata jätmisega on Pala Valla Valimiskomisjon rikkunud tema õigusi, sest kodanikuna on tal vastavalt põhiseadusele õigus nõuda ausat ja õiglast valitsemist ning kõigil pädevatel asutustel on kohustus seda talle tagada. Volikogus peavad olema ainult need liikmed, kellel on selleks seaduslik õigus, sest volikogu otsused ei saa olla seaduslikud, kui volikogu koosseisus on inimesi, kelle volitused on lõppenud. Vallavolikokku kandideerimine ei saa olla kaebaja seisukohalt piisav põhjus tema õiguste piiramisele. Kaebaja leiab, et Pala Valla Valimiskomisjoni viide kaebeõiguse puudumisele on sisutu ning viited Riigikohtu lahenditele kohatud. Küsimus ei ole teise volikogu liikme volitustes, mis kaebajasse ei puutu, vaid korruptiivses ja ebaseaduslikus olukorras Pala valla juhtimises, mis rikub iga vallakodaniku õigusi. Kaebaja leidis, et Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni järelevalve tulemusena vastu võetud 9.06.2014 otsus nr 1-3/2014/7 on ühekülgne ja pealiskaudne. Kaebaja esitas kaebuses omapoolsed seisukohad Ene Toomega sõlmitud lepingu kohta.

Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon jättis Kalev Pariku kaebuse 28.07.2014 otsusega nr 1-3/2014/9 läbi vaatamata KOVVS § 63 lõike 3 alusel, samuti otsustas mitte algatada järelevalvet Pala Valla Valimiskomisjoni 16.07.2014 otsuse nr 3 üle. Maakonna Valimiskomisjon leidis, et kaebajal ei ole võimalik valla valimiskomisjoni otsust vaidlustada, sest kaebaja subjektiivseid õigusi pole rikutud ja seega puudub tal ka kaebeõigus. Riigikohus on leidnud, et seadus ei näe ette valimiskomisjoni otsustele või toimingutele kaebuse esitamise võimalust avalikes huvides (01.12.2005 otsus asjas nr 3-4-1-35-05, 27.04.2006 otsus asjas nr 3-4-1-6-06). Maakonna valimiskomisjon leidis, et seega ei ole kaebajal subjektiivset õigust nõuda, et vallavolikogu tegevus oleks õiguspärane, kuna sellise nõude näol on tegemist avalikes huvides esitatud kaebusega ning viitas Riigikohtu 12.03.2013 otsusele nr 3-4-1-6-13 (p 20). Järelevalve algatamise kohta leidis maakonna valimiskomisjon, et 9.06.2014 otsuses nr 1-3/2014/7 kajastatud järelevalve on läbi viidud piisava põhjalikkusega ning kuna järelevalve läbiviimise järel asjas tähtsust omavad asjaolud ei ole muutunud, ei pea maakonna valimiskomisjon vajalikuks samas küsimuses uue järelevalve algatamist.


Kaebuse sisu

29.07.2014 esitas Kalev Parik kaebuse Vabariigi Valimiskomisjonile. Kaebaja taotleb Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni 28.07.2014 otsuse nr 1-3/2014/9 tühistamist, samuti järelevalve teostamist Pala Valla Valimiskomisjoni tegevuse üle, ettekirjutuse tegemist seaduserikkumise kõrvaldamiseks ning asendusliikme määramiseks. Kaebaja jääb oma maakonna valimiskomisjonile esitatud kaebuses toodud seisukohtade juurde. Kaebaja leiab täiendavalt, et maakonna valimiskomisjon on asunud ebaõigele seisukohale, et senine järelevalve viidi läbi vajaliku põhjalikkusega ning ei soovinud tunnistada tõsiseid tegematajätmisi teostatud järelevalves.


Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni seisukoht

Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon jääb 29.07.2014 selgituses oma otsuses toodud seisukohtade juurde.


Vabariigi Valimiskomisjoni seisukoht

1. Kaebus on esitatud maakonna valimiskomisjoni otsuse peale, millega jäeti läbi vaatamata kaebaja esitatud kaebus. Seega on kaebajal kaebeõigus KOVVS § 65 lõike 1 kohaselt.

2. KOVVS § 64 lõike 1 kohaselt on õigus esitada kaebus üksikisikul, kandidaadil, valimisliidul või erakonnal, kes leiab, et valimiskomisjoni toimingu või otsusega rikutakse tema õigusi. Jõgeva Maakonna Valimiskomisjon jättis Kalev Pariku kaebuse läbi vaatamata kaebeõiguse puudumise tõttu, kuna kaebaja subjektiivseid õigusi ei ole rikutud. Vabariigi Valimiskomisjon nõustub maakonna valimiskomisjoni selle seisukohaga ja otsuses toodud põhistusega. Kaebaja leiab, et tal on kaebeõigus Pala valla elanikuna, kuid KOVVS ei näe ette kaebuse esitamise võimalust avalikes huvides. Samadele seisukohtadele on jõudnud ka Riigikohus (vt 1.12.2005 otsus asjas nr 3-4-1-35-05 p 10; 27.04.2006 otsus asjas nr 3-4-1-6-06 p 7; 12.03.2013 otsus asjas nr 3-4-1-6-13 p 20).

3. Ülaltoodust tulenevalt ning kuna vaidlustatud Jõgeva Maakonna Valimiskomisjoni otsus ja toiming kaebaja subjektiivseid õigusi ei rikkunud, jätab Vabariigi Valimiskomisjon kaebuse rahuldamata.

Lähtudes KOVVS § 65 lõike 5 punktist 1 Vabariigi Valimiskomisjon otsustab:

Jätta Kalev Pariku kaebus rahuldamata.


Vastavalt kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse §-le 66 võib huvitatud isik, kes leiab, et Vabariigi Valimiskomisjoni otsusega rikutakse tema õigusi, esitada otsuse peale kaebuse põhiseaduslikkuse järelevalve kohtumenetluse seaduses ettenähtud korras Riigikohtule. Kaebus esitatakse Riigikohtule kolme päeva jooksul Vabariigi Valimiskomisjoni otsuse teatavakstegemisest arvates Vabariigi Valimiskomisjoni kaudu.

Alo Heinsalu
Vabariigi Valimiskomisjoni esimees

/otsingu_soovitused.json